xoilac 1 net Euro 2016 Nh??m A

Nh? trong c??c gi?i ??u tuy?t v?i, ??i ch? nh?? c?ng ???c t??m th?y trong b?ng A c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 ngay t? ??u. Ph??p do ??? ph? nh?n n?? v??o ng??y 10 th??ng 6. Tricolore l??. Ph??p ch?c ch?n kh?ng ch? tham gia gi?i ??u nh? m?t nh??m y??u th??ch v?? l?i th? nh??, trong khi Th?y S? s? l?? c? h?i t?t nh?t ? v? tr?? th? hai. Nh?ng Rum ? Nien v?? Albania c?ng mu?n t?t cho m?t.

M?o c?? c??c nh??m A

Nh??m nh??m a

? ?ay b?n c?? b?ng c?a nh??m A, lu?n ???c c?p nh?t v?? lu?n c?p nh?t.

??

Ph??p

Nh??m Ph??p E World Cup 2014 ? BrazilPh??p ch?c ch?n ?i ??n Y??u th??ch c?a EM 2016. Equipe Tricolore ?? b? thuy?t ph?c t?i World Cup hai n?m tr??c v?? xu?t hi?n v??o tr?n t? k?t kh?ng li??n k?t tr??c nh?? v? ??ch th? gi?i sau n??y (0: 1) r?ng m?t th? h? m?i, ??y h?a h?n ?? ph??t tri?n sau m?t v??i n?m. Hu?n luy?n vi??n Didier Deschamp t?i ??ng euro ph?i l??m m?? kh?ng c?? c??c ng?i sao c?a Karim Benzema, ???c ch?? y ti??u c?c ra kh?i qu?ng tr??ng, nh?ng c?ng kh?ng c?? k? t?n c?ng c?a Real Madrid ?L n?? bleus ?? Tr? ly ti??u ?? ?? ???c. C? th?, Paul Pogba (Juventus Torino) tin t??ng kh?? nhi?u chuy??n gia ?? b??c v??o Fu ? Truding c?a Michel Platini v?? Zinedine Zidane, ng??i t?i c??c gi?i ??u l?n cu?i c??ng ? Ph??p, EM 1984 v?? World Cup 1998, MA ? The Hosts 'Ti??u ?? ?? ???c tham gia.

Th?y s?

L?? c? qu?c gia Th?y S?Th?y S? ?? d??nh m?t th?i gian ?? ??i ph?? v?i World Cup cay ??ng trong cu?c xu?ng h?ng c?a v??ng 16 v?i Argentina, nh?ng sau ??? c?? ?? ?i?u ki?n ch? quy?n cho v??ng chung k?t. C?ng d??i th?i hu?n luy?n vi??n m?i Vladimir Petkovic, Nati b? ti??u th? v?i Legion ? Ren, ng??i ki?m ???c ti?n c?a h?, ??c bi?t l?? ? Bundesliga c?a ??c, nh?ng c?ng ? Premier League Anh ho?c Series A c?a Anh v?? c?? ???c nhi?u kinh nghi?m. Ch??ng bao g?m c??c di?n vi??n nh? Xherdan Shaqiri (Th??nh ph? Stoke) ho?c Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), ng??i c?? th? quy?t ??nh m?t m??nh m?t m??nh. V?? c?? l? v?i thuy??n t?c Breel 18 tu?i, m?t trong nh?ng t??i n?ng l?n ? Europ ? ?? tham d? Gi?i v? ??ch chau ?u.

B?m v??o ?ay cho trang Wetro Euro 2016 ??c bi?t c?a ch??ng t?i

Rum ? nien

L?? tr??nh ?? chuy??n m?n cho Ph??p?Rum ? Nien ?? tr? l?i t?i m?t gi?i ??u l?n l?n ??u ti??n k? t? v??ng s? b? ra kh?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2008, nh?ng kh?ng c?n thi?t ph?i l??m nh? v?y v? L?p c?a nh?ng n?m 1990 so v?i th? h? xung quanh Gheorge Hagi g?n nh? th??ng xuy??n ??IG cho furore. D??i th?i HLV Angel Iordanescu, ng??i ?? t?ng c?? Hagi v?? Co. d??i c??nh c?a m??nh l?n th? ba, tr??nh ?? ?? th??nh c?ng m?t l?n n?a, m?c d?? c?? m?t nh??m v?i B?c Ireland, Hungary, Ph?n Lan, Hy L?p v?? F Mi?ng Sam, v?? ch? c?? m??i m?t b??n th?ng trong m??i tr?n ??u, ?? n??i r?. Ch? c?? m?t v??i ng??i ch?i nh? Terhute Ciprian Tatarusanu (AC Florence) v?? Costel Pantilimon (AFC Sunderland) c?ng nh? h?u v? trung ??ng Vlad Chiriches (SSC Naples) b??n l?p qu?c t?, m?? n?? ch? t? ??ng ngay c? trong nh??m.

Albania

Albania s? l?? ???y c?a tr??nh ?? EM?Tuy?t ??i k??m h?n trong nh??m A kh?ng ph?i l?? ? nien, m?? l?? em-Deb t?i Tant Albania. ??i ng? c?a hu?n luy?n vi??n ng??i Y Giovanni de Biasi n??i d?i ? v? tr??nh ?? v?i D ? Nemark v?? Serbia, tuy nhi??n, hai qu?c gia c?a ch??nh m??nh ??ng sau v?? do ??? kh?ng n??n ???c phan bi?t. Ngo?i tr? Still Young Right -Back Elsaj (SSC Naples), Albania c?? th? kh?ng th?c s? c?? m?t ng??i ch?i th?c s? xu?t s?c, nh?ng trong t?p th?, ??i ch?c ch?n l?? m?t ho?c m?t s? t?n tr?ng kh??c. ?u ?i?m c?a vi?c c?? th? c?nh tranh t?i nh?? trong m?t san v?n ??ng h?p v?? nh?ng ng??i ham m? cu?ng t??n ch? ph?i l??m m?t ph?n m?? kh?ng c?? Albania ? Ph??p, v?? nhi?u ng??i Albania c?ng s? s?ng ? Tay ?u v?? c? v? cho ??i c?a h? tr??n trang web.

Quay l?i t?t c? C??c nh??m EM 2016