xep hang bong da việt nam Tip Bosnia ch?ng l?i Ng?? (31.05)

Trong tr?? ch?i th? nghi?m ??p ch??t c?a h? tr??c khi b?t ??u World Cup 2014 ? Brazil Bosnia Herzegovina v?? Ng?? voi Hai ??i ch?ng l?i World Cup, nh?ng h? kh?ng ??n ???c v??ng tr??n y??u th??ch. Tr?? ch?i di?n ra ? Hoa K?, n?i c? hai ??i chu?n b? cho gi?i ??u ? Brazil.

Bosnia - Ng?? v??o ng??y 31 th??ng 5

Sau khi b?t ??u n?m m?i, th?t b?i 0-2 tr??c kh??n gi? c?a b?n hy v?ng ch?ng l?i ? Gypten Bosnia Herzegovina tr??c S? tham gia c?a World Cup ??u ti??n Trong l?ch s? c?a ??t n??c v?n c??n t??ng ??i tr?, ?? ??n l??c ph?i s?c l?i pin c?a b?n m?t l?n n?a, tr??c khi trang ph?c th? nghi?m cho Co -favorite Argentina t?ng l??n trong ba ng??y v?i tr?? ch?i v?i Mexico.

Cho Ng?? voi S? kh?i ??u c?a s? duy nh?t c?a n?m ? B? ?? ??n v?i 2: 2 ???ng k??nh, cu?c ??u tay ??i v?i Bosnia-Herzegovina ??ng ngh?a v?i l?n ki?m tra l?i th?c s? cu?i c??ng tr??c tr?n ??u nh??m ??u ti??n v?i Nh?t B?n. B?i v?? ??i th? th? nghi?m cu?i c??ng El Salvador kh?ng c??n th?c s? y??u c?u nh?ng ng??i ng??i v??o ng??y 4 th??ng S??u.

Bosnia-Herzegovina ??n World Cup ??u ti??n v?i m?t s? ng??i ch?i ?? th? v?? th? nghi?m qu?c t? v?? ch?c ch?n l?? m?t ?ng c? vi??n ??y h?a h?n cho v??ng 16, c??c ??i th? c?a nh??m Iran v?? Nigeria kh?ng xu?t hi?n ? b?t c? ?au. Hu?n luy?n vi??n Safet Susic xay d?ng h?u nh? ch? d??nh cho Legion, nh?ng ng??i th??ng ???ng m?t vai tr?? quan tr?ng trong c??c gi?i ??u h??ng ??u ? chau ?u. V?? v?y, l?? Edin Dzeko MA ? B? b?t t?i Gi?i v? ??ch th??nh ph? Manchester v?? tham gia Miralem Pjanic C?? m?t n?m trong As Rome Jersey. M??a v?a qua ch?y ??t t?i ?u h?n Vedad Ibisevic (VFB Stuttgart). Tuy nhi??n, Quan ?o??n ??c s? ???c ??t trong c?n b?o.

Ng?? l?n cu?i v?? c?? l? l?? l?n cu?i c??ng v?i th? h? v??ng Didier Drogba t?i m?t gi?i ??u l?n. Sau c??c si??u sao Ivorian ?? gi?? nua, ngo??i Drogba Tour Yaya, Didier Zokora v?? Salomon Kalou ?? k?t th??c, cho ??n nay m?t ti??u ?? l?n ?? th?t b?i, con ???ng kh?ng n??n k?t th??c ? Brazil nhanh nh? v?y. Ch?ng l?i Nh?t B?n, Colombia v?? Hy L?p ? Nh??m c ch?c ch?n l?? v??ng 16 cho ??i c?a HLV Sabri Lamouchi.

M?o c?? c??c th? thao cho Bosnia ch?ng l?i ng??

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c TipicoLogo c?a ng??i c?? c??c tr?c tuy?n ?an xenNh?? cung c?p c?? c??c World Cup 2014 Bet3000 logoLogo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao BWINLogo t? nh?? cung c?p tr?c tuy?n cho c?? c??c th? thao Bet365
Xem h?n ng?chXem h?n ng?chXem h?n ng?chXem h?n ng?chXem h?n ng?ch
xem l?? l?chxem l?? l?chxem l?? l?chxem l?? l?chxem l?? l?ch

Trong b??i ki?m tra ??p ch??t, ng?? c?a s? t? tin m?t c??ch t? nhi??n c?ng mu?n c?? ???c s? t? tin, theo ??? c? hai tr?? ch?i b?t ??u ???c mong ??i v??o l?n th? m??i m?t. Do ???, c? hai ??i s? r?t coi tr?ng tr?? ch?i v?? gi?i quy?t nh? m?t tr?? ch?i c?nh tranh. V?? c? hai ??i d??ng nh? ?ang ? trong m?t v? ch?t l??ng ??i h??nh, n??n m?t chi?c c?? v?t kh?ng th? x?y ra. Ch??ng t?i mong ??i 2-2 Sau khi n?m ???c ch??n m??i ph??t.

? ?ay ??a ra m?t so s??nh c?a c??c nh?? c??i.