xem bảng xếp hạng Linh v?t World Cup 2014

Fuleco ???c cho l?? k?t h?p b??ng ??? v?? b?o v? m?i tr??ng

H??nh 1: Linh v?t Fuleco s? c?? m?t t?i Th? v?n h?i c?a World Cup b??ng ??? 2014 t?ng th?

C??i ??? Linh v?t c??c Fu ? Ball World Cup 2014 ? Brazil t??n Fuleco v?? b? ?e d?a tuy?t ch?ng Dreibitsch V?i m?t chi?c xe t?ng m??u xanh, m?t chi?c qu?n l?n v?? ??o s? mi tr?ng tr ? gt. Sau ??? H? ?? th?ng qua a Th?m d?? y ki?n ? Brazil, v?i kho?ng 1,7 tri?u ng??i Brazil tham gia. C??i t??n Fuleco ng?i tr??c cu?c thi nh? Zuzeco hay Amijubi v?i kho?ng 48 %. S??ng t??c tr? th??nh t??n c?a linh v?t t? B? ???o Nha ? utebol ?? V?? ?e cologia ??/Strong>.

T??n Fuleco c?? ngh?a l?? g???

Fuleco V?? v?y, n?? n??n Fu ? Ball v?? ? Kology/B?o v? m?i tr??ng Hi?p h?i ?? m?i tr??ng s?ng c?a cu?c s?ng kh?ng thu nh? th??m n?a v?? ?? thu h??t s? ch?? y c?a b?n v??o b?o v? m?i tr??ng ? Brazil. T?t nhi??n, c??c nh?? t? ch?c Brazil c?ng quan tam ??n World Cup 2014 ???c hi?u l?? m?t d? ??n b?n v?ng, m?? n?n kinh t? ???c cho l?? s? tho??t kh?i nhi?u n?m. B??n d??i FAQ lo?i WM 2014 & Brazil t??m th?y B?n t?t c? c??c cau h?i quan tr?ng bao g?m cau tr? l?i cho gi?i ??u.

C??i ??? Linh v?t World Cup 2014 l?? th?c t? 14 tu?i (V?? n?? ???c sinh ra v??o ng??y 1 th??ng 1 n?m 2000), th??ch vi?t Tweet V?? th?m ch?? c?? m?t B??i h??t ri??ng, ???c h??t b?i nh?c s? ng??i Brazil Arlindo Cruz. tr??n Facebook Fuleco c?ng c?? h?n 400.000 ng??i ham m? v?? hi?n ?ang tr??n ???ng t?t nh?t cho linh v?t World Cup n?i ti?ng nh?t t? ??tr??c ??n nay. ? ?ay b?n c?? th? th?y Fuleco ho?t ??ng trong h??nh ??ng khi anh ta ?ang ? tr??n c??t Brazil:

Vorg ? nger zakumi v?? goleo

Zakumi l?? linh v?t trong SA Dafrika 2010

H??nh 2: Zakumi The Fapard of World Cup 2010 ? Sufrika

Vorg ? nger Gvere ba ?? bu?c l?? Leopard Zakumi, m?? linh v?t c?a World Cup 2010 ?? ? Safrika. The Greater Leopard th?m ch?? c??n c?? lo?t phim truy?n h??nh c?a ri??ng m??nh trong m?t th?i gian ng?n. T??n ???c t?o th??nh t? ?Z ?Z ?? bi?n s? xe qu?c t? c?a Sevafrika, v?? ?k umi ?? C?? ngh?a l?? 10 trong m?t s? ng?n ng? chau Phi. Linh v?t t? S?frika th?m ch?? c??n c?? ph??ng cham ri??ng, ??? l?? tr?? ch?i ?Z ?Z Akumi ?s l?? ch?i c?ng b?ng ?? C??i ??? Linh v?t World Cup t? n?m 2006, l ? w Goleo, Tr??c ???, l??m cho nhi?u ti??u ??, v?? anh ta ?ang m?c m?t chi?c ??o b??ng ??? v?? gi??y, nh?ng kh?ng m?c qu?n. Ch??ng t?i, ch??ng t?i lu?n mang theo m?t qu? b??ng n??i t??n l?? Pille, ?? c?? th? s? d?ng c??c gi?? tr? ph? bi?n c?a n?? ngay t? ??u v?? cu?i c??ng tr? th??nh m?t c?a h??ng.

H??nh 1: Wikimedia/T â NIA R ê GO/ABR (CC BY 3.0 BR)
H??nh.2: Wikimedia/Warlingski (CC BY-SA 2.0)