xem bảng Playoffs cho World Cup 2022 ? Qatar

Ai ? World Cup 2022 ?? b?t ??u ? Qatar, ph?i ?? ?i?u ki?n cho vi?c n??y. C?? m?t cu?c thi ???c t? ch?c v??o ??u n?m 2021 t? ??u n?m 2021. Anh ta tr ? gt ch??nh x??c t??n c?a ch?c n?ng anh ta c??: tr??nh ?? World Cup. ? chau ?u, 55 ??i tham gia v??o anh.

N?u b?n kh?ng th? l??m v?? cho World Cup 2022 ? Qatar theo c??c quy t?c v? tr??nh ??, b?n ?? trao c? h?i c?a anh ?y ?? Tuy nhi??n, m?t s? ??i c?? c? h?i ??t ???c s? ch?p thu?n cho vi?c tham gia World Cup 2022. To??n b? ?i?u x?y ra sau m?t ch? ?? m?i. Do ???, ch??ng t?i tr??nh b??y chi ti?t World Cup 2022 playoffs ? ?ay. Tr?n h??a di?n ra v??o ng??y 26 th??ng 11 n?m 2021.

K? ho?ch tr?? ch?i c?a World Cup Playoffs 2022

Playoff World Cup A

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uErg.
B??n k?t24.03.2220:45Wales ?? ? ch?t2: 1
B??n k?tTh??ng 6 n?m 202220:45Scotland ? Ukraine1: 3
cu?i c??ngTh??ng 6 n?m 202218:00Wales ? Ukraine1: 0

* Tr?? ch?i Scotland ch?ng l?i Ukraine ?? b? ho?n l?i ??n th??ng 6 n?m 2022 v?? cu?c chi?n ? Ukraine

Playoff World Cup B

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uErg.
B??n k?t24.03.2218:00Nga ?? Ba Lan *-:-
B??n k?t24.03.2220:45Th?y ?i?n ? C?ng h??a S??c1: 0 n.v.
cu?i c??ng29.03,2220:45Ba Lan ? Th?y ?i?n2: 0

* Sau c??c l?nh tr?ng ph?t ch?ng l?i Nga, Ba Lan kh?ng c?? cu?c chi?n trong tr?n chung k?t c?a tr?n playoff B 2022

World Cup Playoff C

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uErg.
B??n k?t24.03.2220:45Y ?? B?c Macedonia0: 1
B??n k?t24.03.2220:45B? ???o Nha ??3: 1
cu?i c??ng29.03,2220:45B? ???o Nha ?? B?c Macedonia2: 0

??? l?? b?n ch?t c?a v?n ?? playoffs ch? c?? th? di?n ra khi Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 ?? ???c ho??n th??nh. ?ay l?? tr??ng h?p v??o gi?a th??ng n?m 2021. ?? d??nh th?i gian cho b?t k? mau thu?n ho?c b?t gi? c??c b? ph?n v?? kh?ng ???nh c?p gi?i ??u, UEFA ?? quy?t ??nh l??n k? ho?ch ngh? ng?i l?n.

Nh?ng ??i n??o t? v??ng lo?i World Cup ?ang thi ??u trong World Cup 2022?

Chau ?u c?? 13 startpl ? tze cho catar, m?? 32 C??c ??i World Cup 2022 Ch?p l?y. M??i ng??i trong s? h? ???c trao t?ng b?ng tr??nh ??. B?n ch?c ch?n bi?t r?ng tr??nh ?? chuy??n m?n tr??n l?c ??a c?a ch??ng t?i bao g?m m??i nh??m.

V?? v?y, v?? World Cup d??nh cho nh?ng ng??i chi?n th?ng c?a c?? nhan Nh??m v??ng lo?i World Cup 2022. Ba t?m kh?i ??ng c??n l?i sau ??? ???c d??nh cho v??ng playoff World Cup. T? v??ng lo?i, m??i ??i xung quanh c??c v?? World Cup n??y, chi?m v? tr?? th? hai trong nh??m c?a h?.

12 ??i n??y ?ang ? trong v??ng playoff v? v??ng lo?i World Cup v?? Li??n ?o??n Qu?c gia:

 • ?? ?? B? ???o Nha (b?)
 • ?? ?? Th?y ?i?n (b?)
 • ?? ?? Y (b?)
 • ?? ?? Ukraine
 • ??? ??? ?? ?? ?? wales (set)
 • ??? ????? ? ?? ?? scotland (b?)
 • ??
 • ?? ?? Nga (b?)
 • ?? ?? Ba Lan
 • ?? ?? B?c Macedonia
 • ?? ? sterreich (v? Li??n ?o??n c??c qu?c gia)
 • ?? C?ng h??a S??c (v? Li??n ?o??n c??c qu?c gia)

Li??n ?o??n c??c qu?c gia ???ng vai tr?? g?? cho World Cup 2022?

Kh?ng c?? ki?n ??th?c to??n h?c ??c bi?t ?? bi?t r?ng s? r?t kh?? ?? t??m th?y ba ng??i m?i b?t ??u cho World Cup 2022 t? m??i ??i. To??n b? ?i?u cu?i c??ng kh?ng ???c l??m s?ch. ??? l?? ly do t?i sao Li??n ?o??n qu?c gia 2021 Trong tr?? ch?i, giai ?o?n nh??m ???c ch?i v??o m??a thu n?m 2020. Hai ng??i chi?n th?ng nh??m t?t nh?t c?a cu?c thi n??y t??m t?t l?nh v?c kh?i ??u kh?ng th? ?? ?i?u ki?n.

Li??n ?o??n c?a h? kh?ng li??n quan trong b?i c?nh Li??n ?o??n c??c qu?c gia. N?u b?n ng??i chi?n th?ng nh??m c?a Liga A Regul ?? ?i?u ki?n, hai ng??i chi?n th?ng t?t nh?t c?a League B ??n ?? V?? lu?n lu?n nh? v?y. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? c??c ??i t? Li??n ?o??n Nations A, ng??i kh?ng gi??nh chi?n th?ng trong nh??m c?a h? kh?ng c?? c? h?i tham gia tr?n playoffs v? Li??n ?o??n Qu?c gia. To??n b? ?i?u n??y ???c d? ??nh ?? nang c?p c??c tr?? ch?i nh??m c?a cu?c thi. C??c ??i c?ng n??n cung c?p m?i th? trong Li??n ?o??n c??c qu?c gia.

?ay l?? nh?ng ng??i chi?n th?ng nh??m c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia Ligen A, B v?? C (???c x?p h?ng theo League & Points):

 • ?? ?? Ph??p (Li??n minh A, Nh??m 3 ?? 16 ?i?m)
 • ?? ?? ?? B? (Li??n minh A, Nh??m 2 ?? 15 ?i?m)
 • ?? ?? Y (Li??n minh A, Nh??m 1 ?? 12 ?i?m)
 • ?? ?? Tay Ban Nha (Li??n minh A, Nh??m 4 ?? 11 ?i?m)
 • ??? ??? ?? ?? wales (League B, nh??m 4 ?? 16 ?i?m)
 • ?? ? sterreich (League B, nh??m 1 ?? 13 ?i?m)
 • ?? ?? C?ng h??a S??c (League B, Nh??m 2 ?? 12 ?i?m)
 • ?? Hungary (League B, nh??m 3 ?? 11 ?i?m)
 • ?? ?? Slovenia (League C, nh??m 3 ?? 14 ?i?m)
 • ?? ?? Montenegro (Liga C, Nh??m 1 ?? 13 ?i?m)
 • ?? ?? albania (League C, nh??m 4 ?? 11 ?i?m)
 • ?? ?? armenia (League C, nh??m 2 ?? 11 ?i?m)

c??c B?ng gi?i ??u qu?c gia B?n c?? th? t??m th?y n?? ? ?ay.

Nh?ng quy ??nh ??c bi?t n??o s? ???c ??a ra cho v??ng play -off World Cup 2022?

Playoff World Cup cho v??ng chung k?t ? Qatar di?n ra v?i nh?ng ng??i b?t ??u ZW LF. S??u tr?? ch?i ?? ???c ch?i trong tr?? ch?i ??u ti??n v?i qua l?i. Nh?ng ng??i chi?n th?ng ?? c?? v?? an to??n. Ngo??i ra, ph?i c?? s??u t?m b?t ??u m?. Nh?ng ?ay kh?ng ph?i l?? tr??ng h?p. Thay v??o ???, ba gi?i ??u nh? ???c t? ch?c, m?i gi?i ??u c?? b?n ng??i m?i b?t ??u. Hai tr?n b??n k?t v?? sau ??? m?t tr?n chung k?t ???c ho??n th??nh m?? kh?ng c?n ch?i.

V?? v?y, nh?ng ng??i chi?n th?ng playoff ?? ch?i hai tr?? ch?i v?? do ??? nhi?u s?m h?n. Th?c t? l?? kh?ng c?? c??ch n??o ?? ch?i ?ang t?ng l??n. Trong m?i cu?c ??u tay ??i, t?t c? l?? v? m?i th? ngay l?p t?c. Ch??ng t?i ?? th?y h? th?ng n??y theo b?t k? c??ch n??o: Playoffs c?a Nations League cho EM 2021 ho?t ??ng theo m?t m? h??nh r?t nhi?u.

Tr??n v??ng playoffs cho World Cup 2022 ? Qatar

Ng??i ham m? c?? c??c th? thao ?? mong ch? World Cup 2022. S? c?? r?t nhi?u cam k?t c?a t?t c? c??c nh?? c??i l?n. B?i v?? m?i th? ?? ???c quan tam trong m?i tr?? ch?i, s? ng?a ran c?a c??c c??c t?ng l??n r?t nhi?u.

Kh?ng c?? ??i n??o ch? c?? th? h??nh ??ng trong m?t cu?c ??u tay ??i ?? V?? b?n ph?i x??c ??nh ???ng ??i m?? b?n tin t??ng r?ng h? (v?? b?n than c? ?y) kh?ng kh??m ph?? b?n.

>> ? ?ay ?? xem h?n ng?ch b?n ??i v?? C??c WM 2022.

Playoffs World Cup trong qu?? kh?: N?u ?n cho b? phim truy?n h??nh Pure Pure

Ch? ?? cho v??ng playoffs cho World Cup 2022 ? Qatar l?? m?i. C??c cu?c thi kh?ng ph?i l??. C??c playoffs t? lau ?? l?? m?t ph?n c?a con ???ng ??n m?t k?t th??c v? ??ch th? gi?i. K? t? ??u thi??n ni??n k?, ?? c?? m?t s? tr?? ch?i h?p d?n ??i di?n cho tinh khi?t v?? k?ch. N?m 2001, ch?ng h?n, ??c ch? c?? th? ch?i v?? c?a m??nh v?i Ukraine n?m 2001. Sterreich ?? ?i 0: 5 ch?ng l?i Toge.

N?m 2005, Th?y S? ch? c?? th? ??m b?o v?? cho World Cup 2006 th?ng qua quy ??nh v? m?t n??c. A 2: 0 tr??n KEI tr??c ph?ng n?n nh?? theo sau 2: 4 ? n??c ngo??i. Ph??p g?n nh? kh?ng b?t ??u v??o n?m 2010: Les Bleus ch? ch?i 1-0 v?? 1: 1 tr??c Ireland. Trong World Cup 2014, n?? c?? v?n ??: 0-2 ? Ukraine theo t? s? 3-0 tr??c ph?ng n?n nh??. Trong v??ng playoff 2018, Y ?? th?t b?i do Th?y ?i?n ?? Sau 0-1 ? n??c ngo??i, c??c b??nh lu?n ?? kh?ng xu?t hi?n t? 0: 0 tr??c b?i c?nh nh??.