world cup 2022 vòng loại châu âu L?a ch?n th? gi?i ch?ng l?i Iran?

??t ph?? trong b??ng qu?c t?! Th?a thu?n h?t nhan gi?a ph??ng Tay v?? Iran, c?ng c?? th? c?? t??c ??ng t??ch c?c ??n c?p ?? th? thao. Nh? b??o c??o truy?n th?ng qu?c t?, m?t l?a ch?n th? gi?i, xung quanh m?t s? ng?i sao n?i ti?ng, ?ang l??n k? ho?ch cho m?t ng??i than thi?n ? th? ?? Tehran c?a Iran ch?ng l?i All-Stars ??a ph??ng.

C?nh t??ng d? ki?n ??s? di?n ra v??o ng??y 28 th??ng 8 t?i san v?n ??ng Azadi. S? l?a ch?n th? gi?i n??n ???c l?p ??y v?i m?t v??i si??u sao c?a ng??y qua. Theo th?ng tin ban ??u, Luis Figo, Roberto Carlos, Gary Lineker, Fabio Cannavaro v?? Bodo Ilgner ???c cho l?? ?? ??ng y.

Roberto_carlos_in_moscow

H??nh 1: Roberto Carlos c?? ch?i th? gi?i ch?ng l?i All-Stars Iran kh?ng?

Tranh ch?p h?t nhan d?n ??n nhi?u n?m c? l?p

Do tranh ch?p h?t nhan, Iran ?? b? c? l?p th? thao trong nhi?u n?m. Kh?ng ai trong s? c??c qu?c gia h??ng ??u th?m ch?? ngh? v? vi?c ch?i m?t tr?? ch?i ? C?ng h??a H?i gi??o.

PR Sident Hassan Ruhani ?? ch?m d?t tranh ch?p h?t nhan th?ng qua l?p tr??ng c?a ch??nh m??nh, ??c bi?t l?? ch?ng l?i Hoa K?.

? ?ay ch??ng ta c?? m?t c??i nh??n v? c?? c??c b??ng fu t?t nh?t

H??nh 1: Wikimedia, ?Ме ьник Алекс ан р р (CC BY-SA 3.0) ?