world cup 2022 tháng mấy UEFA Nations ltd bd hnay League 2022/23

?, gi?ng nh? Li??n ?o??n c??c qu?c gia trong nh?ng ng??y ??u, c?? l? ch? l?? UI Cup. Tuy nhi??n, kh?ng gi?ng nh? ?i?u n??y, gi?i ??u lau ??i nh?t cho c??c ??i tuy?n qu?c gia chau ?u ?? c?? th? th?ng th?. Do ???, phi??n b?n th? ba ?? ???c th?c hi?n v??o n?m 2022. Nh? v?i hai ?u ti??n, s? c?? m?t giai ?o?n nh??m trong n?m nay s? ???c t? ch?c trong h? th?ng gi?i ??u. Theo St ? rke, c?? c??c l?p ch?i t? A ??n D. Trong c??c gi?i ??u A, B v?? C c?? b?n nh??m v?i b?n ??i. Hai nh??m b?t ??u trong phan chia. M?t trong s? h? c?? b?n ??i ?? V?? ba ??i c??n l?i. C??c gi?i ??u ???c x??c ??nh t?i Gi?i ??u c?a Nations League 2022/23 v??o ng??y 16 th??ng 12 n?m 2021 t?i Nyon, Ph??p.

Trong c??c nh??m, c??c ??i thi ??u v?i m?i ng??i hai l?n. M?i ??i ??u c?? quy?n gia ???nh v?? m?t l?n tr??n qu? b??ng. Nh?ng ng??i chi?n th?ng ltd bd hnay c?a c??c nh??m gi?i ??u A ??t ???c gi?i ??u cu?i c??ng. Nh?ng ng??i chi?n th?ng c?a c??c nh??m c?a c??c gi?i ??u th?p h?n leo l??n N ? chsth ? ? ?ay gi?i ??u. Nh?ng ng??i thua cu?c c?a c??c nh??m, m?t kh??c, h? xu?ng. Sau ?ay, do ???, c?? m?t c??i nh??n cho s? l??n xu?ng v?? xu?ng h?ng c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia th? hai, theo ??? trong c??c l?p ch?i m?i trong phi??n b?n th? ba s?p t?i.

 • ???c th?ng ch?c trong gi?i ??u A ??: Sterreich, x? Wales, C?ng h??a S??c, Hungary
 • Xu?ng h?ng t? League A trong B ?? ??: Ukraine, Th?y ?i?n, Bosnia v?? Herzegovina, Iceland
 • ???c th?ng ch?c trong gi?i ??u B ?? ??: Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia
 • Xu?ng h?ng t? gi?i ??u B trong C ?? ??: T Rerkei, Slovakia, Bulgaria, B?c Ireland
 • ???c th?ng ch?c trong Li??n minh C ?? ??: Gibraltar, cho c??c ??o, 2 ng??i chi?n th?ng t? c??c ltd bd hnay cu?c ch?i trong M ? RZ 2022 t? Kazakhstan, S??p, Estonia, Moldova
 • Xu?ng h?ng t? gi?i ??u C trong d ??: Losers of the Playouts
Nations League 2022/23 H?p th?ng tin
Nations League r??t th?mH?n ng?ch Li??n ?o??n Qu?c gia 22/23
C??c nh??m Nations League 2022/23B?ng qu?c gia 2022/23 b??n
K? ho?ch tr?? ch?i Li??n ?o??n 2022/23

Khi n??o Li??n ?o??n Qu?c gia 2022/23 di?n ra ch??nh x??c?

Giai ?o?n nh??m c?a phi??n b?n Li??n ?o??n Qu?c gia th? ba b?t ??u h?i s?m so v?i hai phi??n b?n ??u ti??n. Th?c t? l?? anh ta ? ffinzegame di?n ra v??o ng??y 2 th??ng 6 n?m 2022. Tr?? ch?i cu?i c??ng c?a ho?t ??ng gi?i ??u s? ???c ho??n th??nh v??o ng??y 27 th??ng 9 n?m 2022. Sau ???, t?ng c?ng 162 tr?? ch?i ???c ch?i tr??n t?t c? c??c gi?i ??u.

Cu?c h?n s?m l?? World Cup 2022 n? ???c t? ch?c trong sp ? thern v?ltd bd hnay? m??a ??ng c?a n?m. Do ???, b?n trong s? s??u ng??y tr?? ch?i c?a Li??n ?o??n Qu?c gia l?? v??o th??ng S??u. Gi?i ??u cu?i c??ng s? di?n ra t? ng??y 14 ??n 18 th??ng 6 n?m 2023. C??c l?n ch?i ???c l??n k? ho?ch cho M ? RZ 2024. C??c playoffs c?ng di?n ra ? ?ay.

Tuy nhi??n, Li??n ?o??n Qu?c gia Wetten 2022/23 ?? t?n t?i. T?t c? th?ng tin v? c??c m?c y??u th??ch v? chi?n th?ng chung v?? ng??i chi?n th?ng nh??m trong Li??n minh c??c qu?c gia Liga a V?? b ch??ng t?i li??n k?t b?n.

?ay l?? l?ch tr??nh ???c ch? ??nh b?i UEFA

 • C??c nh??m v?: 16.12.2021 ? 6 gi? chi?u, Nyon
 • Ph?n I v?? II: 2.6.? 8.6.2022
 • C??c b??n III v?? IV: 8.6.? 14.6.2022
 • C??c b??n V v?? VI: 22.9.?? 27.9.2022
 • V? v??ng cu?i c??ng: Cu?c h?n v?n ch?a ???c x??c ??nh
 • B??n k?t: 14.6.?? 15.6.2023
 • Tr?? ch?i cho v? tr?? th? 3: 18.6.2023
 • Chung k?t: 18.6.2023

Ai ltd bd hnay b?t ??u ? Li??n ?o??n Qu?c gia?

Trong Li??n ?o??n c??c qu?c gia, t?t c? c??c th??nh vi??n c?a UEFA b?t ??u b?t ??u. V?? n?? c?ng x?y ra. 55 ??i tham gia cu?c thi cho ph?? h?p. ?i?u n??y c?ng gi?i th??ch, ??? l?? ly do t?i sao kh?ng ph?i t?t c? c??c gi?i ??u c?? c??ng s? l??ng c??c nh??m Nations League 2022/23 ?? V?? t?i sao trong Nations League Liga D Ch? c?? hai ??i tr??n b??ng trong m?t nh??m.

55 ??i kh?ng th? ???c chia th??nh b?n l?p ch?i. Tr??c h?t Li??n ?o??n qu?c gia Do ???, ch? c?? ba ??i m?i nh??m thi ??u ? League A. Tuy nhi??n, ?i?u n??y ?? ???c s?a ch?a b?i v?? theo c??ch n??y, b? ph?n h?p d?n nh?t c?? ??t nh?t l?? tr?? ch?i.

Vai tr?? c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia v? tr??nh ?? cho EM 2024 ? ??c

Li??n ?o??n c??c qu?c gia ??u ti??n ?? nh?n ???c b?n v?? cho Em 2021. Nh?ng ?i?u n??y ?? ???c trao theo nguy??n ltd bd hnay t?c playoff. B?n ??i t?t nh?t t? ??m?i gi?i ??u kh?ng th? ?? ?i?u ki?n tham gia thi ??u trong v??ng playoffs. H? t?ng ch?i m?t tr?n b??n k?t v?? m?t tr?n chung k?t (kh?ng ch?i l?ng). Li??n ?o??n c??c qu?c gia tr??c World Cup ? Qatar c?ng c?? Playoffs World Cup 2022 ?? Nh?ng ch? c?? hai. C??c v?? c??n l?i ?? thu?c v? m??i ??i ?? gi??nh v? tr?? th? hai trong v??ng lo?i c?a Regul.

D?a tr??n ?i?u n??y, r?t c?? kh? n?ng Li??n ?o??n Qu?c gia 2022/23 Tr??nh ?? chuy??n m?n cho EM 2024 s? ch?i ? ??c. ?i?u n??y s? ???c x??c ??nh ch??nh x??c v??o m??a h?? n?m 2022. UEFA c?? th? s? sao ch??p th? t?c c?a Li??n ?o??n Qu?c gia ??u ti??n. Tuy nhi??n, kh?ng th? ?ng d?ng 1: 1- ü. V?? EM 2021 kh?ng c?? m??y ch? duy nh?t, kh?ng c?? ??i n??o t? ??ng ?? ?i?u ki?n. T?t c? 24 v?? c?? th? ???c trao. b??n trong Em 2024 Nh?ng ??c ?? ? ???. C?? th? h??nh dung r?ng v?? c?a Liga D-Playoffs ???c ??t.

Nh?ng ??i m?i trong phi??n b?n th? ba c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia

Kh?ng c?? ??i m?i th?c s? trong phi??n b?n th? ba. Th?i gian tr??nh b??y s?m l?? l?u y quan tr?ng nh?t. N?u kh?ng, s? c?? m?t l?n n?a, ???c k?t h?p cho phi??n b?n th? hai. V?? kh?ng ph?i t?t c? nh??m cu?i c??ng c?a Nations League Liga C B?n c?? th? h? xu?ng, ch?i v?i nhau ?? t??m ra ai v?n t?o ra s? xu?ng h?ng. Khi tr??ng th??nh, ?i?u n??y di?n ra trong M ? RZ 2024.

M?c ti??u Li??n ?o??n Qu?c gia

Li??n ?o??n c??c qu?c gia ?? ???c ra m?t ?? cung c?p cho c??c ??i tuy?n qu?c gia nh? h?n c??c tr?? ch?i h?p d?n h?n v?? ?? s? d?ng c??c ??i tuy?n ch?n n??i chung n?i b?t h?n. ??t nh?t m?c ti??u ??u ti??n ??t ???c. Climber t? Liga B c?a UEFA Nations League Ch?i th??ng xuy??n trong gi?i ??u A v?i c??c ??i m?? b?n hi?m khi c?? th? ?o l??ng b?n than.