world cup đầu tiên TV ü B??o c??o v? World Cup 2018

H??ng tri?u truy?n h??nh c?? th? th? ph??o nh? nh?m. Ng??i ?? di?n ra t? ng??y 14 th??ng 6 ??n ng??y 15 th??ng 7 n?m 2018 Fu ? Ball World Cup ? Nga s? ???c th? hi?n trong t?t c? c??c ???i truy?n h??nh c?a ph??p lu?t c?a Dach-lder, m?c d?? c??c s? ki?n l?n nh? v?y ??c bi?t th?? v? cho c??c ??i th? c?nh tranh v?? cu?c thi r?t cao. C??ch ti?p c?n lu?n lu?n l?? v??o cu?i bu?i chi?u. M?t l?i th? cho nh?ng ng??i ham m? chau ?u ?? ph?i th?c d?y trong World Cup 2014 trong m?t v??i tr?n ??u ?? th?c d?y l??c n?a ???m ho?c 3 gi?.

World Cup 2018 Anto ? Times
??17:00 gi?
?? Tr?? ch?i nh??m2:00 chi?u, 5:00 chi?u, 8:00 t?i
Chung k?t th? t??m4:00 chi?u, 8:00 t?i
?? T? k?t -finals4:00 chi?u, 8:00 t?i
?? B??n k?t20:00.
?? Finale17:00 gi?
T?t c? c??c tr?? ch?i s?ng tr??n ARD, ZD, ORF & SRF

Anh ?y ? ffing l??c 5 gi? chi?u

V?? v?y, anh ?y h??nh ??ng t? 5 gi? chi?u (CEST) v?i k?t n?i ? C??p th? gi?i ??i tuy?n qu?c gia Nga.

Giai ?o?n hai gi? k??o d??i cho ??n th? N?m, ng??y 28 th??ng 6 n?m 2018, ba tr?? ch?i nh??m b?t ??u l??c 2 gi? chi?u ho?c 8 gi? t?i. Sau ???, n?? ti?p t?c v?i v??ng 16 t? ng??y 30 th??ng 6 ??n ng??y 3 th??ng 7 n?m 2018, s? ???c kh?i ??ng l??c 4 gi? chi?u ho?c 8 gi? t?i. C??c t? k?t v??o ng??y 6 v?? 7 th??ng 7 n?m 2018 c?ng s? b?t ??u l??c 4 gi? chi?u v?? 8 gi? t?i. B??n k?t s? ???c t? ch?c v??o ng??y 10 v?? 11 th??ng 7 n?m 2018 l??c 8 gi? t?i.

Tr?n chung k?t nh? ho?c tr?? ch?i cho v? tr?? th? 3 s? ???c t? ch?c v??o ng??y 14 th??ng 7 n?m 2018 v?? tr?n chung k?t c?a Fu ? Ball World Cup s? di?n ra v??o Ch? nh?t, ng??y 15 th??ng 7 n?m 2018 l??c 5 gi? chi?u.

n??c ??c

Oliver Kahn L ? Chelt

Wikimedia, ? Ralf Roletschek (CC BY-SA 3.0)

? ??c, ARD v?? ZDF, m?c d?? v?y, ?? t? cho m??nh r?ng c??c quy?n ??c quy?n ?? t??i ch? giao d?ch v?? th?i gian c?a t?t c? 64 tr?? ch?i World Cup.

C?ng ph?i ?? c?p r?ng m?t s? tr?? ch?i c?? th? ???c cung c?p b?ng c??ch c?p ph??p tr??n RTL ho?c DAZN, m?t trang ph??t tr?c tuy?n m?i. C??c ?i?u ki?n ch??nh x??c c?a h?p ??ng ?? ???c th?a thu?n, theo ??? t? b??o BILD gi? ??nh r?ng ?i?u n??y khi?n hai ???i truy?n h??nh ph?i tr? h?n 200 tri?u euro. C??c chi ph?? cao nh? v?y lu?n lu?n kh?? tranh lu?n cho c??c ???i truy?n h??nh h?p ph??p ho??n to??n.

??? l?? ly do t?i sao bay gi? n?? ???c c?u, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? nh??m ZDF Oliver Kahn v?? Oliver Welke, kh?ng gi?ng nh? Brazil 2014, s? cung c?p World Cup t? h?ng phim ? Baden-Baden. V?? v?y, c? hai kh?ng s?ng v?i Ch?i World Cup 2018 hi?n t?i. R?t ??t s? ???c th?c hi?n cho ng??i ham m?, v?? Gi?i v? ??ch chau ?u cu?i c??ng t? Trung tam truy?n th?ng ? Paris ?? ???c cung c?p.

Ai v?n ch?a r? r??ng cho ARD khi World Cup xu?t hi?n nh? m?t chuy??n gia. Ng??i k? nhi?m The Legend of the Netzer, Mehmet Scholl, ?? k?t th??c s? h?p t??c v??o th??ng 8 sau s? kh??c bi?t trong Cup Confed. Trong qu?? tr??nh c?a gi?i ??u, anh ?? ???c thay th? b?i Thomas Hitzlsperger, c?u qu?c t?, ng??i c?? l? c?ng s? ? v?i World Cup 2018.

Ch? t?ch ARD Monika Piel h?a h?n r?ng m?t ng??i s? l??: ?g v?? d? s?ng chuy??n nghi?p, c? tr?? ch?i c?ng nh? ??t n??c v?? m?i ng??i b??o c??o. ??/P>

Th?y s?

T?i Th?y S?, tr?n chung k?t World Cup c?ng s? ???c hi?n th? tr??n TV mi?n ph??. C??c quy?n cho World Cup 2018 ? Nga v?? World Cup 2022 ? Qatar ?? ???c b?o ??m s?m. T?t c? quy?n tr?c tuy?n v?? radio c?ng ?i.

Nh? th??ng l?, t?t c? c??c tr?? ch?i World Cup s? ???c hi?n th? tr??n SRF2 v?i m?t b??o c??o to??n di?n. SRF2 ???c bi?t ??n v?i c??c m?n th? thao c?? t? ch?c h??ng ??u. B?t c? ai c?? th? nh?n ???c tr?m n??y mi?n ph?? ??u ch?c ch?n l?? cho nh?ng ng??i c?? m??i nhi?u h?n.

Sterreich

ORF c?ng ?? b?o ??m t?t c? c??c quy?n ??c quy?n cho 64 tr?? ch?i World Cup, theo ??? ph?n l?n c?a c??c tr?n ??u tr??n ORF1 ?ang ???c gi??p ??. Ngo??i c??c quy?n truy?n h??nh, ???i ph??t s??ng c?ng c?? quy?n v? c??c lu?ng Internet, video theo y??u c?u v?? ???i ph??t thanh tr?c ti?p.

Bao nhi??u ?i?u n??y c?? th? c?? chi ph?? kh?ng ???c bi?t ??n. C?? th? l?? Puls4 ho?c ATV, c??c tr?? ch?i song song trong tr?n ??u th? 3 c?a ch??ng tr??nh giai ?o?n nh??m. Nh? th??ng l?, ch??ng t?i Herbert Prohaska ???ng vai tr?? l?? chuy??n gia tr??ng. Truy?n thuy?t ? Sterreichische Fu v?? c??c nh?? b??nh lu?n ???c cho l?? c?? h?p ??ng h??ng n?m v?i h?n 300.000 euro tr??n ORF. Ngo??i Prohaska, c??n c?? m?t chuy??n gia th? hai v?i c?u hu?n luy?n vi??n ? Sterreich Marcel Koller, ng??i ???c cho l?? cung c?p nh?ng hi?u bi?t sau s?c h?n.

Roman M ? v?? Thomas Janeschitz ho??n th??nh ??i ng? chuy??n gia t? ? Sterreich Radio cho Fu ? Ball World Cup 2018. Thomas Steiner ???ng vai tr?? l?? chuy??n gia tr?ng t??i.