wiki dota 2 EM 2021 ??a ?i?m c?a San v?n ??ng Wembley ? London (Anh)

Anh ?? nh?n ???c nhi?u t??n trong qu?? tr??nh l?ch s? c?a m??nh ?? ?i?u t??ng t? ??p d?ng cho ?? th? c?a Anh. Nh?ng h?u nh? kh?ng ph?i l?? m?t c??i t??n cho Anh v?? London b?ng v?i c??ng m?t ni?m t? h??o v?i ?W ?W ?W ?W ?W ? ? Ball ?? C??c m?n th? thao ph? bi?n nh?t tr??n th? gi?i ?? ?n m?ng s? ra ??i c?a n?? ? ?ay. C?? ph?i cau chuy?n n??y kh?ng th? t??ch r?i v?i huy?n tho?i ? Ren Wembley San v?n ??ng, ?H ?H ome c?a b??ng ??? ?? g?n k?t v?i nhau.

Khi n?? tr? n??n r? r??ng r?ng Em 2021 tr??n kh?p chau ?u s? di?n ra, ??? kh?ng ph?i l?? cau h?i v? n?i cu?i c??ng ph?i di?n ra: ??i v?i tr?n chung k?t ??c bi?t n??y v?? hai tr?n b??n k?t s? tr? v? nh?? c?a qu? b??ng Fu. Khi Brown b? x??a nh? m?t ??a ?i?m, c??c tr?? ch?i c?a B? c?ng s?n s??ng trao cho Anh. Ngo??i ra, m?t v??ng 16 ???c l??n k? ho?ch ? Dublin c?ng t?ng l??n th? ?? c?a Anh. London v?? Wembley l?? trung tam c?a Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021, ?? b? ho?n m?t n?m v?? coronavirus ho?c covid-19.

Wembley Stadion London

Wikimedia, Rob/Baldboris, (CC BY-SA 2.0)

San v?n ??ng Wembley: Nh?ng s? th?t quan tr?ng nh?t trong nh??y m?t

  • Anh ?y ? ffnet: 2007
  • Kapazit ? T: 90.652
  • Chi ph??: 1,2 t? euro
  • Tr?? ch?i EM: 3 tr?? ch?i nh??m, 2 v??ng 16, 2 tr?n b??n k?t, Chung k?t

(L?u y. C??c tr?? ch?i nh??m v?? m?t v??ng 16 th?c s? kh?ng d??nh cho m?t s? ??t.

L?ch s? c?a San v?n ??ng Wembley ? London

Nh?ng g?? ch??ng t?i g?i l?? San v?n ??ng Wembley h?m nay ?? l?? ??u tr??ng th? ba c?a t??n n??y. San v?n ??ng ??u ti??n ???c xay d?ng v??o th? k? 19 v?? l?? c??i n?i th?c s? c?a qu? b??ng Fu. Sau Th? chi?n th? nh?t, h? quy?t ??nh v? m?t t??a nh?? m?i. V??o n?m 1924/25, v? tr?? c?a ?? qu?c Anh ?? ?ay l?? m?t san v?n ??ng m?i. Nh?ng t??a th??p gi??nh chi?n th?ng n??y ?? ???c bi?t ??n v?i c??i t??n ?O ld wembley ??. G?i y ng?n g?n t? nh??m bi??n t?p: v?i T? l? c??c EM 2021 Anh kh?ng c?? th? x?u nh? v?y v??o th?i ?i?m hi?n t?i.

?i?u g?? ??t ???c bi?t ??n: Ban ??u, san v?n ??ng n??n b? ph?? h?y m?t l?n n?a ngay sau tri?n l?m ?? ch? Ritish ?B? Nh?ng ti?ng Anh ?? l?y ??u tr??ng m?i c?a h? qu?? nhi?u. C??c t??nh c??ch c?? ?nh h??ng kh??c nhau, trong s? nh?ng ng??i kh??c, c??c nh?? t? ch?c tri?n l?m, cam k?t duy tr?? san v?n ??ng.

Wembley nhanh ch??ng th?c hi?n m?t s? nghi?p. San v?n ??ng tr? th??nh ng?i nh?? c?a ??i tuy?n qu?c gia Anh. N?m 1966, ?ay c?ng l?? ??a ?i?m cho s? th??nh c?ng l?n c?a Three Lions cho ??n ng??y nay: Anh ?? gi??nh ???c World Cup tr??c kh??n gi? nh??. ??? l?? Gi?i v? ??ch th? gi?i, trong ??? Wembley kh?ng c?? c?u th? th?p h?n nh? m?t bi?t danh v?nh c?u c?a anh ?y: Nh?? th? c?a Fu ? Ball. Do ???, n?? c?ng s? l?? m?t trong nh?ng ng??i th?? v? nh?t ??a ?i?m EM 2021.

V??o cu?i th? k? 20, Wembley ?? tr? th??nh nhi?u n?m ng??y c??ng nhi?u. Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 1996, ???c t? ch?c ? Anh, cho th?y r? s? tho?i m??i m?? san v?n ??ng ?? b? l? so v?i c??c ??u tr??ng hi?n ??i. Ngo??i ra, lu?n c?? nh?ng lo ng?i v? an ninh l?n. Do ???, Wembley ?? ???ng c?a v??o n?m 2000. Tr?? ch?i cu?i c??ng ? ?ay thua Anh 0-1 tr??c ??c.

Tuy nhi??n, t?i th?i ?i?m n??y, r? r??ng l?? ng??i Anh xung quanh Th? v?n h?i m??a h?? 2012 s? nh?n th?c ???c. Do ???, san v?n ??ng Wembley c? n??n ???c xay d?ng m?t ??u tr??ng m?i c??ng t??n. ?ay l?? m?t c??ch long tr?ng, anh ?y ? ffnet v?? tr? th??nh ng??i d?n ch??ng tr??nh Olympia 2012. Tr?n chung k?t c?a Champions League 2010/11 v?? 2012/13 ?? di?n ra t?i ?ay. ??? l?? m?t t??nh n?ng ??c bi?t tuy?t ??i m?? m?t san v?n ??ng c?? th? s?p x?p l?p cu?i c??ng nhanh ch??ng li??n ti?p.

V??o n?m 2013 v?? 2015, Wembley c?ng ???c vinh d? n??y cho m?t m?n th? thao kh??c. Tr?n chung k?t c?a gi?i ??u b??ng b?u d?c World Cup v?? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng b?u d?c ?? di?n ra ? ?ay. Nh?ng tr? l?i v?i Fu ? Ball: C??c tr?? ch?i cu?i c??ng c?a cu?c thi Cup ti?ng Anh c?ng ???c t? ch?c t?i Wembley. Trong n?m 2017/18, Tottenham Hotspurs c?ng ?? s? d?ng ??u tr??ng cho c??c tr?? ch?i gia ???nh c?a h?.

?ay l?? ??a ?i?m EM 2021 London

London l?? th? ?? c?a Gro ? Anh. Kho?ng 9 tri?u ng??i s?ng ? ?ay. Th?m ch?? c??n c?? h?n 14 tri?u trong khu v?c ?? th?. N??i ???ng ra, g?c r? c?a qu? b??ng kh?ng tr?c ti?p ? London. N?m 1848, c??c sinh vi??n ? Cambridge ?? vi?t ra c??c quy t?c b??ng ??u ti??n. N?m 1857, cau l?c b? ??u ti??n c?a cau l?c b? l?ch s? ??u ti??n x?y ra d??i d?ng FC Sheffield. B??ng fu sau ??? ?? tr?i qua s? ra ??i ch??nh th?c c?a n?? ? London v??o n?m 1863: ? ?ay Hi?p h?i b??ng ??? (FA) ?? ???c t??m th?y ??

San v?n ??ng EM 2021 h?n n?a: