who is the best Huy?n tho?i c?u thang Bebeto k? ni?m th?p ni??n 50

Nh?? v? ??ch th? gi?i n?m 1994 Bebeto k? ni?m th?p ni??n 50

H??nh 1: Bebeto ?? t? ch?c l? k? ni?m th?p ni??n 50 v??o cu?i tu?n

V??o Ch? nh?t Ng??y 16 th??ng 2 n?m 2014 ???c t? ch?c m?t trong nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t ng??i n??c Brazil qu?? kh? tr? h?n c?a anh ?y Sinh nh?t l?n th? 50. Ch??ng ta ?ang n??i v? Jos é Roberto Gama de Oliveira, ng??i g?n nh? l?? ng??i ham m? b??ng d??i t??n Bebeto ???c bi?t ??n v?? 1964 Trong ??a ?i?m World Cup 2014 Salvador Da Bahia sinh ra ?? tr? th??nh. C?u c?u th? ghi b??n h??ng ??u c?a ?S ?S elecao? T? 2010 ng?i Bebeto cho ??ng C?ng nhan Dan ch? ? IM Ngh? vi?n Brazil.

Cho Fu ? Ball World Cup 2014 l?? Bebeto, ng??i v??o n?m 1994 v?i ?S ?S elecao ??/A> ng??i chi?n th?ng World Cup, t?t nhi??n l?? ??i s? trong h??nh ??ng. Trong tr?n chung k?t n?m 1998 tr??c Ph??p, ?? b? m?t 0: 3, Bebeto c?ng c?? m?t tr??n san v?? ??i th? c?nh tranh Romario ?? b? th??ng. Nh??n chung, The Lively Stuck trong 76 One ?? ghi ???c 42 b??n th?ng cho ??i tuy?n qu?c gia Brazil. V?? v?y, anh ?y ? v? tr?? th? 5 trong danh s??ch m?c ti??u v?nh c?u c?a ?S ?S elecao ?? ??ng sau nh?ng ng??i ch?i nh? Pele, Ronaldo, Romario v?? Zico.

b??n trong World Cup 1994 t?o Bebeto C?ng l?? Ph? mai tr? em, trong ??? c??c c?u th? c??ng b?t ch??c m?t lo?i n?i tr?. ?ay l?? video:

H??nh 1: Wikimedia/Sergio Savarese (CC BY-SA 2.0)