wc châu âu Ber l?ng m??y hmte personen aus brasilien

Passend Zum Start des Jahres 2014, trong Dem Die World Cup b??ng ??? th? 20 ? Brazil Ch??ng t?i ?? di?n ra, ch??ng t?i b?t ??u t??m ki?m nh?ng ng??i n?i ti?ng nh?t ? Brazil. Ch??ng t?i t??nh c? th?y nh?ng ng??i l?ng l?y v?i t?t c? m?i th? t? ki?n ??tr??c s? ??n m? h??nh h??ng ??u. Ch??ng t?i r?t vui khi gi?i thi?u b?n v? nh?ng ng??i sau ?ay v? ng??i Brazil:

Gisele ng??i m?u h??ng ??u Brazil

H??nh, 1: Gisele m? h??nh h??ng ??u

Gisele ?? M?t trong nh?ng ng??i Brazil s? h?i l?? Gisele. M? h??nh h??ng ??u ???c sinh ra v??o ng??y 20 th??ng 7 n?m 1980 t?i Horizons. Gisele d??nh cho ng??i ham m?, bao g?m m?t ch? g??i sinh ??i ??i. S? r?ng l?n c?a nh?ng ng??i 33 tu?i ???c bi?t ??n ch? y?u th?ng qua c??c ch??ng tr??nh th?i trang v?? c??c chi?n d?ch qu?ng c??o c?a UNTERW ? Sche-Label ?V ?V ictoria ?s ?s b?? m?t. T? n?m 2006, c? ?? ? New England Patriots Quaterback Tom Brady, ng??i m?? c? k?t h?n n?m 2009. Brady v?? Boston ?? s?ng c??ng nhau ? Boston t? n?m 2007. C??ng nhau, c?p ??i m? ??c c?? hai con, m?t ??a con trai v?? m?t c? con g??i. Theo Danh s??ch Forbes, ng??i ki?m ti?n t?t nh?t l?? m?t trong nh?ng m? h??nh h??ng ??u. N?? l?n 1,80 v?? c?? ??c m? ? e 86-61-86.

Huy?n tho?i b??ng ??? Brazil Pele

H??nh 2: Pele v?n ???c t? ch?c nh? m?t anh h??ng b??ng ???

P?? l?? ?? ???c coi l?? c?u th? b??ng fu t?t nh?t t? ??tr??c ??n nay. Trong s? nh?ng th? kh??c, anh ta ?? ???c trao cho th? gi?i baller c?a th? k? 20. Ng?i sao c?a nh?ng ng??i ch?i b??ng ??c bi?t ???c khai tr??ng v??o n?m 1958 t?i World Cup ? Th?y ?i?n. C?u th? 17 tu?i n??y ?? ???ng g??p s??u b??n th?ng tr??n ???ng cho danh hi?u World Cup ??u ti??n c?a Brazil. Trong s? nh?ng th? kh??c, anh ?? ghi b??n th?ng quy?t ??nh trong quy tr??c Mexico v?? hai b??n th?ng trong tr?n chung k?t. V?i Pele l?? m?t c?u th? th? n?m, Brazil ?? chinh ph?c th??m hai danh hi?u v? ??ch th? gi?i. H?n ng?ch m?c ti??u c?a anh c?ng kh?ng th? so s??nh ???c. Trong 1363 tr?n ??u, ng??i Brazil ?? ghi ???c 1281 l??t truy c?p ???ng kinh ng?c. V?i cau l?c b? th??ng xuy??n c?a m??nh, FC Santos, Pele ?? chinh ph?c t?ng c?ng 26 danh hi?u. V??o nh?ng n?m 1970, Pele ?? gay ra m?t c?m gi??c ? Hoa K?. Nh?ng n? l?c c?a anh ?y c??ng v?i c??c ng?i sao kh??c, ch?ng h?n nh? Franz Beckenbauer, ?? t?o ra qu? b??ng fu ? ? c??c bang c?a Popul Rer ?? th?t b?i.

Ng??i l??i xe ?ua t?t nh?t Brazil m?i th?i ??i - Ayrton Senna

H??nh 3: Ayrton Senna v?n b? b? qua ? Brazil ? Brazil

Ayrton Senna ?? L?? m?t trong nh?ng tr??nh ?i?u khi?n ?ua xe c?ng th?c 1 t?t nh?t m?i th?i ??i. N?m 1984, anh gia nh?p C?ng th?c 1 v?? gi??nh ???c ba danh hi?u v? ??ch th? gi?i. Trong khi s? nghi?p C?ng th?c 1 c?a anh b?t ??u ? 161 Grand Prix, anh ?? c?? th? gi??nh ???c 41 v?? ghi l?i 65 v? tr?? c?c. Truy?n thuy?t ? r l?? cu?c ??u tay ??i c?a anh ?y v?i Alain Prost. Hai ??i th? ?? t? ch?c t?ng c?ng b?n danh hi?u v? ??ch th? gi?i. V?i m?c gi?? l?n c?a Imola v??o ng??y 1 th??ng 5 n?m 1994, Senna ?? ch?t m?t c??ch bi th?m. ? v??ng th? b?y, chi?c xe c?a anh ta ?? ra kh?i ???ng trong ???ng cong Tamborllo v?? ch?y g?n nh? kh?ng ???c ki?m so??t v??o b?c t??ng gi?i h?n tuy?n ???ng. Senna ch?u thua v?t th??ng ? ??u nghi??m tr?ng trong v??i gi?. C??c nguy??n nhan cho v? tai n?n v?n ch?a r? r??ng. C??i ch?t c?a Senna khi?n t?t c? Brazil b? s?c. Ng??i ??ng ??u nh?? n??c ?? s?p x?p m?t nh?? n??c th??ng ti?c ba nh?? n??c sau khi anh h??ng C?ng th?c 1 qua ??i. Kho?ng ba tri?u ng??i ?? ??n ch?n c?t Senna ? qu?? nh?? Sao Paolo. V??o n?m 2004, c?u th? Brazil ?? gi??nh chi?n th?ng b?i b?i th?m ?o??n 77 K ? Pfigen cho phi c?ng Formula 1 nhanh nh?t m?i th?i ??i. K?t qu? n??y c?ng t?t nh?t cho c??c cu?c kh?o s??t g?n ?ay trong n?m 2006 v?? 2009.

Adriana Lima ?? C? ?y l?? m?t trong nh?ng ng??i m?u h??ng ??u n?i ti?ng nh?t th? gi?i. Lima l?n l??n nh? m?t ??a tr? duy nh?t ? Salvador de Bahia. C?? ph?i c? ?y ???c ph??t hi?n trong cu?c thi m? h??nh ?B ?B Razils Ford Supermodel ?? r?ng c? ?y ?? th?ng. V?i chi?n th?ng c?a m??nh, Lima ?? ?i?u ki?n cho ?S upermodel c?a th? gi?i ? gi??. Lima cu?i c??ng ?? gi??nh v? tr?? th? hai trong s? 49 ??i th?. Khi c??n l?? m?t ng??i 18 tu?i, ng??i Brazil ?? ky h?p ??ng v?i c? quan m? h??nh qu?n ly m? h??nh lite ?? Ngay sau ???, c? t? ?i?m cho c??c trang ti??u ?? c?a c??c t?p ch?? th?i trang GR ? M??i nh? Vogue hay Marie Claire. Cu?c leo l??n cu?i c??ng ??n si??u m?u, b?n ?? th?c hi?n c??c b?n tr??n t?t c? c??c ch??ng tr??nh th?i trang v?? c??c chi?n d?ch qu?ng c??o c?a nh?n hi?u UNTERW ? scad ?V ict ictoria Secret ?? K? t? n?m 2010, Lima ?? tr? th??nh ?C hef-Angel ?? T? Victoria Secret v?? do ??? ?? t?ng n?c thang s? nghi?p cho m?t b??c n?a. Nh?ng ng??i c?? hy v?ng h? c??nh t?i Lima ph?i ???c gi?m b?t v??o th?i ?i?m n??y. V??o ng??y l? t??nh nhan 2009, c? k?t h?n v?i ng?i sao b??ng r? Marko Jaric. C? hai c?? hai t.

Coelho l?? t??c gi? n?i ti?ng nh?t t? ??World Cup 2014 c?a Brazil

H??nh.5: Coelho ?s ?s Nh?? gi? kim n?i ti?ng th??nh c?ng tr??n to??n th? gi?i

Paulo Coelho ?? ?ng c?? l? l?? nh?? v?n n?i ti?ng nh?t v?? l?? t??c gi? b??n ch?y nh?t c?a ??t n??c. ?ng sinh ng??y 24 th??ng 8 n?m 1947 t?i Rio de Janeiro. Coelhos ch? y?u ??m nh?n nh?ng ng??i t? truy?n. Anh ta ?i du l?ch h?u h?t c??c ??a ?i?m v?? phong c?nh anh ta ?? c?p ??n ch??nh m??nh. S??n c?a n?? c?ng ???c ph?n ??nh trong c??ch vi?t c?a anh ?y. V?? v?y, boners c?a anh ?y th??ng ???c gi? b?ng ng?n ng? ??n gi?n. T??c ph?m n?i ti?ng nh?t c?a anh ?y l?? ?d anh ?y l?? ng??i theo ??o Alchimist ?? Cu?n s??ch n??y ?? b? b? qua trong t?ng s? 60 ng?n ng?. Nh?ng ng??i n?i ti?ng kh??c c?a ng??i Brazil l??: ?V eronika quy?t ??nh ch?t ? T Dying ???D anh ?y zahir ?? Hay ?E lf ph??t ?? Paulo Coelho l?p k? l?c Guiness World: ?ng ?? ky h?u h?t c??c m?c ti??u trong v??ng m?t gi?. N?m 2011, cu?c ??i anh ???c quay b?i ??o di?n Dorothee Binding v?? ? Benedict Mirow.

C?u th? b??ng ??? n? gi?i nh?t th? gi?i ??n t? Brazil

H??nh.6: Marta l?? c?u th? b??ng ??? n? gi?i nh?t th? gi?i

Marta ?? Theo y ki?n ??c?a ng??i Brazil, n?? kh?ng ch? l?? m?t c?u th? t?t nh?t c?? th?, m?? c??n l?? ng??i ph? n? t?t nh?t. Marta Vieira da Silva sinh ng??y 19 th??ng 2 n?m 1986 t?i Dois Riachos. T? n?m 2006 ??n 2010, c? ?? ???c t?ng th? gi?i Fu ? Baller c?a n?m. ??i v?i ??i tuy?n qu?c gia Brazil, c? ?? ghi ???c s? l??ng l?n 80 b??n sau 73 tr?n. Ngo??i h?n ng?ch m?c ti??u t?t c?a m??nh, Dribbelker c??n ???c bi?t ??n v?i nhi?u h? tr? c?a c?. B?t ch?p gi?i th??ng c?a m??nh, Marta v?n ch?a th? chinh ph?c ???c m?t danh hi?u World Cup. Tuy nhi??n, c??ng v?i Birgit Prinz, c? l?? m?c ti??u k? l?c t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i, v?i c? hai hi?n ?ang ? tu?i 14.

Huy?n tho?i t??i x? ?ua c?a Brazil Emerson Fittipaldi

H??nh 7: Fittipaldi ho?t ??ng trong F1 h?m nay

Emerson Fittipaldi ?? Sinh ng??y 12 th??ng 12 n?m 1946 t?i Sao Paolo. Anh l?? m?t c?u tay ?ua C?ng th?c 1, ng??i ?? gi??nh ???c World Cup v??o n?m 1972 v?? n?m 1974. Fittipaldi b??c v??o C?ng th?c 1 v??o n?m 1970 v?i t? c??ch l?? ng??i l??i xe th? ba t?i Lotus. Th?ng qua chi?n th?ng c?a m??nh t?i Hoa K? Grand Prix, anh ?? c?? m?t ph?n h?p t??c v? danh hi?u v? ??ch th? gi?i c?a Jochen Rindt, ng??i ?? ch?t ? Monza v??i tu?n tr??c ???. Chi?n th?ng c? v?. Sau s? nghi?p C?ng th?c 1 c?a m??nh, ?E MMO ?? Trong lo?t IndyCar500 c?a M?. N?m 1989, ?ng c?ng tr? th??nh nh?? v? ??ch th? gi?i ? ???. Trong s? nh?ng th? kh??c, anh ?y ?? gi??nh chi?n th?ng trong L?p Racing Classic ?? 00 d?m t? Indianapolis ?? Fittipaldi s?ng trong cu?c h?n nhan th? ba v?? c?? t?ng c?ng b?y ng??i con.

PR ? Sidetin c?a khu v?c t? ch?c World Cup 2014

H??nh.8: V?n ph??ng Lula h??ng ng??y c?a Rousseff

Dilma Rousseff ?? C? ?y ?? l?? PR sidetine c?a Brazil k? t? ng??y 1 th??ng S??u. N?? ?i ??n Gemen tr??i, ??ng Dan ch? X? h?i. C? ???c sinh ra ? Belo Horizonte v??o ng??y 14 th??ng 12 n?m 1947. Rousseff l?? con g??i c?a Petar Russev, m?t ng??i di c? ng??i Bulgaria, ng??i ???c g?i l?? t??n c?a m??nh ? Pedro Rousseff. ? Brazil, Russev l??m vi?c nh? m?t lu?t s? th??nh c?ng v?? cho ph??p Dilma l?n l??n trong s? th?nh v??ng v?ng ch?c. V??o ??u nh?ng n?m 1970, Dilma Rousseff ?? ph?i b? c?m trong hai n?m, do s? kh??ng c? v? trang ??i v?i chi?n binh v??o th?i ?i?m ???. Sau ??n t??, c? t?t nghi?p t? n?n kinh t? c?a m??nh ? Porto Alegre v?? gia nh?p Parte FFE. N?m 2009, c? ???c ch?n ?o??n m?c b?nh b?ch huy?t.

C??c t??a nh?? c?a Ki?n tr??c s? ng?i sao Niemeyer c?? th? ???c nh??n th?y ??c bi?t l?? ? Brasilia

H??nh.9: Niemeyer ?s sinh ra

Oscar Niemeyer ?? L?? m?t ki?n ??tr??c s? ng??i Brazil n?i ti?ng ?? qua ??i v??o n?m 2012. Th? ?? Brasilia ??c bi?t ???c h??ng l?i t? c??c t??a nh?? c?a ?ng, ???c ch? ??nh l?? Di s?n Th? gi?i v??o n?m 1987. Niemeyer sinh ng??y 15 th??ng 12 n?m 1907 t?i Rio de Janeiro, n?i ?ng c?ng qua ??i v??o th??ng 12 n?m 2012. C?? r?t nhi?u t??i li?u v? anh ?y v?? c??c t??c ph?m c?a anh ?y v?? anh ?y c?ng ?? c?p ??n hai t??i li?u n?a. V?? nh?n th?c c?a anh ?y, hai b? phim t??i li?u ?? ???c quay v? Niemeyer v?? ngh? thu?t c?a anh ?y. B? phim ?M ister brasilia ??

V??o m?t sau c?a cau h?i th??ng g?p.

H??nh 1: Wikimedia/Gabriel Marchi (CC by 2.0)
H??nh 2: Wikimedia/LG (CC BY 2.0)
H??nh 3: Wikimedia/Instituto Ayrton Senna (CC by 2.0)
H??nh.5: Wikimedia/Ricardo Stuckert/PR (CC BY 3.0 BR
H??nh.6: Wikimedia/Brokenphere ? (CC by 3.0)
H??nh 7: Wikimediagarryknight ? (CC BY-SA 2.0)
H??nh.8: Wikimedia/Dilma Rousseff (CC BY-SA 2.0)
H??nh.9: Wikimedia/Valter Campanato/ABR (CC BY 2.5 BR)