viet nam da hom nay Tite v?n l?? ?ng ch? c?a nh??m Brazil Brazil

Ngo??i ??c, Brazil c??n ???c y??u th??ch r?t l?n cho ti??u ?? t?i World Cup 2018 ? Nga. ??i tuy?n qu?c gia Brazil ?? gi??nh chi?n th?ng trong nh??m E d? ki?n, nh?ng sau ??? ?? ???c h??t v?? r?i kh?i t? k?t B? v?? b? b? r?i. T?t nhi??n, ti?ng n??i r?t l?n sau ???, theo ??? th?i gian c?a ?ng ch? Team Tite ?? h?t h?n. Tuy nhi??n, Hi?p h?i Brazil hi?n ?? th??c ??y vi?c n??y v?? m?t h?p ??ng s?m.

Th?t b?i trong 17 tr?n ??u

Cho ??n nay, Tite trong 17 tr?n ?? ch?u tr??ch nhi?m cho c??c c?u th? trong Jersey Brazil. Ng??i ???n ?ng 57 tu?i ph?i nh?n m?t th?t b?i ch??nh x??c v?? ch?ng l?i B?. Bay gi? hi?p h?i v?n t?t nh?t ?? ??m b?o r?ng gi??o vi??n b??ng Fu c?ng s? ch?m s??c l?c l??ng kh?i ??u xung quanh Neymar v?? c??c ??ng nghi?p t?i World Cup ? Qatar. Tite c?ng l?? hu?n luy?n vi??n ??u ti??n k? t? ? Claudio Coutinho v??o n?m 1978, kh?ng ???c ph??t h??nh sau m?t b??i ti?t World Cup.

N?u anh ta v?n ch?u tr??ch nhi?m v? Brazil ? Katar, anh ta s? ch? l?? hu?n luy?n vi??n th? ba c?a Mario Zagallo v?? Tele Santana, ng??i ???o t?o trong hai gi?i v? ??ch th? gi?i li??n ti?p ? Brazil. ??i v?i anh ?y n?? s? lu?n l?? m?t ly do B??i h??t World Cup h??t.

H?u nh? kh?ng c?? kinh nghi?m qu?c t?

Ngo?i tr? hai tr?m hu?n luy?n ng?n ? C??c Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t, Tite h?u nh? kh?ng c?? b?t k? kinh nghi?m qu?c t? n??o. Tuy nhi??n, ? Brazil, ?P rofessor l?? m?t khu?n m?t r?t n?i ti?ng. Anh ?y ?? c?? th?i gian hu?n luy?n cu?i c??ng t?i cau l?c b? h??ng ??u ? Corinthians Sao Paulo, ng??i m?? anh ?y ch?u tr??ch nhi?m cho 200 tr?? ch?i b?t bu?c.

M?c ti??u c?a Chst: Copa America 2019

Gi?i ??u l?n tr??n to??n qu?c cho ng??i Brazil ?? n??i v?. Gi?i v? ??ch chau ?u Copa M? s? di?n ra t?i Brazil v??o n?m 2019. Nh??n chung, Copa l?? ? Brazil. Nh?? v? ??ch b?o v? l?? Chile, ng??i c?? th? gi??nh chi?n th?ng trong n?m 2015 v?? c?ng l?? phi??n b?n ??c bi?t v??o n?m 2016 ..