việt nam việt nam đá banh B??n v?? cho Euro 2016 b?t ??u ? Ph??p

V??o th? T?, ???ng m?t n?m tr??c Gi?i v? ??ch chau ?u Fu ? Ball 2016, vi?c b??n v?? cho s? ki?n l?n b?t ??u. Trong s? kho?ng 2,5 tri?u v?? ???c b??n trong giai ?o?n ti?n ??u ti??n. C??c th? tr??n trang web ch??nh th?c c?a UEFA ???c l?y.

V?? Euro 2016 cho Gi?i th??ng X? s?

V?? cho c?ng ty chau ?u ? Ph??p ???c trao b?ng c??c th? t?c x? s?. Cho ??n ng??y 10 th??ng 7, b?n c?? th? ??ng ky x? s? c?a giai ?o?n b??n h??ng ??u ti??n.

Ph??p ch?ng l?i Th?y S? Fu ? Ball Stade de France

H??nh 1: ??ng ky v?? t?i Euro 2016 n?u b?n ph?i tuan theo nh??m c?a m??nh

Gi?? v?? ???c ??t ? c??c lo?i kh??c nhau v?? n?m trong kho?ng t? 25 ??n 895 euro. T?i EM 2016, 24 ??i c?nh tranh v?i nhau l?n ??u ti??n ? v??ng cu?i c??ng. Gi?i ??u s? ???c ch?i trong m??i san v?n ??ng Franz ? Sian. Giai ?o?n v?? th? hai, trong ??? 800.000 v?? kh??c b? x??o tr?n, s? di?n ra sau khi nh??m Euro 2016 v??o n?m 12. Th??ng 12.

T?t c? th?ng tin th??m v? B??n v?? Euro 2016 B?n nh?n ???c ? ?ay.

H??nh 1: Wikimedia, Chaps the Idol (CC BY-SA 3.0)