việt nam có được đi tiếp không mới nhất Tr?? ch?i th? nghi?m c??c ??i World Cup trong M ? RZ 2014

V??o ng??y 5 c?a M ? RZ 2014 T??m r?t nhi?u Tr?? ch?i th? nghi?m qu?c t? Li??n quan ??n World Cup Fu ? Ball ? Brazil. 32 ??i World Cup, t?t nhi??n, m?i c? h?i ?? ch?i cho gi?i ??u quan tr?ng trong Damerica ti?p theo. Ch??ng ta c?? Tr?? ch?i quan tr?ng nh?t trong s? 5 m ? rz cho b?n v?? t??m ki?m b?n chu?n b?:

San v?n ??ng ? Stuttgart - ??c g?p Chile v??o ng??y 5 M ? RZ

??c g?p ??i t? Chile v??o ng??y 5 M ? RZ 2014 t?i Stuttgart

??c vs Chile
M?t cu?c ??u tay ??i r?t cao, trong ??? hai ??i m?nh g?p nhau. Chile ???c r??t ra trong nh??m B v?i Tay Ban Nha v?? H?? Lan v?? ph?i nang cao KR ? FTE kh?ng l? ?? di chuy?n v??o v??ng tr??n. ??c ?ang ??i ph?? v?i B? ???o Nha, Hoa K? v?? Ghana trong Nh??m G, theo ??? DFB-elf ???c coi l?? m?t nh??m y??u th??ch. M?t tr?? ch?i th? nghi?m th?? v? trong ??? c? hai ??i c?? th? s? th? r?t nhi?u.

Tay Ban Nha vs Y
Nh?? v? ??ch th? gi?i v?? chau ?u tr? v?? g?p g? ng??i chi?n th?ng World Cup 2006. M?t cu?c ??u tay ??i m?? b?n ch?c ch?n c?? th? mong ??i r?t nhi?u. Tay Ban Nha gi?ng nh? trong nh??m B v?i Chile v?? H?? Lan, Y trong ?T ?T odesgruppe ?? V?i Anh v?? Uruguay. ?ay s? l?? m?t gi?i ??u kh?? kh?n cho c? hai ??i, trong ??? c? hai ??u c?? c? h?i t?t c?a danh hi?u.

B? vs Ng??
Ng??i B?, ng??i r?t m?nh m? trong tr??nh ?? chuy??n m?n, ???p ?ng ng?? n?m 2014 trong l?n ??u ti??n. Nh?ng con voi hy v?ng r?t nhi?u cho World Cup, v?? c?? r?t nhi?u quan ?o??n m?nh m? trong h??ng ng? c?a n??. ?i?u t??ng t? c?ng ??p d?ng cho B?, n?i m?t ph?n l?n l?c l??ng lao ??ng ? Premier League Anh x?ng ???ng c?? BR. B? th?m ch?? c??n ???c y??u th??ch trong b?ng H, nh?ng ng??i Ivorers ch?i trong nh??m C can b?ng v?i Colombia, Hy L?p v?? Nh?t B?n.

B? ???o Nha vs Cameroon
M?t cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p kh??c gi?a hai ??i m?? ch??ng ta s? th?y trong tr?n chung k?t World Cup th? 20 c?a cau chuy?n trong l?nh v?c n??y. Ng??i B? ???o Nha t?t nhi??n tin t??ng Cristiano Ronaldo v? cu?c t?n c?ng, c?ng nh? Cameroon tr??n Samuel Eto ?o. Sau khi k?t th??c c??c tranh ch?p trong ??i t? Chau Phi, cu?i c??ng, b??nh t?nh ?? tr? l?i v?? hu?n luy?n vi??n ng??i ??c Volker Finke M ? th??ch nh??n th?y ??i c?a anh ?y ? v??ng 16. Trong nh??m G, CR7 ph?i cho m?i th? m?t l?n n?a, nh? trong v??ng playoff ?? ?i?u ki?n, ?? ??i c?a anh ?y v??n t?i v??ng KO.

H?n n?a:
R??u rum ? nien vs argentina
Safrika vs Brazil
Anh vs d ? nemark
Algeria vs Slovenia
Hy L?p vs Sevkorea
Nh?t B?n vs New Zealand
Iran vs Guinea
Mexico vs Nigeria
Honduras vs Bulgaria
Ukraine vs Hoa K?
Bosnia-Herzegovina vs ? Gypten
Costa Rica vs Paraguay
Sterreich vs Uruguay
Th?y S? vs Croatia
Ph??p vs H?? Lan