việt nam đá với đội nào hôm nay EM Tr??nh ?? chuy??n m?n: ?? c?? hai x?p h?ng tr?? ch?i ? k??ch th??c c?a b?ng

Trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Ph??p, H ? lffen ???c ho??n th??nh trong t?t c? ch??n nh??m. Kh?ng c?? quy?t ??nh n??o, m?c d?? m?t s? ??i ?? tham gia kh??a h?c cu?i c??ng r?t r? r??ng. N?? c?ng ???ng lo ng?i m?t c??ch ???ng ng?c nhi??n v? m?t v?? tr?c ti?p cho Ph??p, m?c d?? s? gia t?ng trong l?nh v?c c?a nh?ng ng??i tham gia t? 16 ??n 24 ??i.

V? b?? b?i ? Serbia v?? Montenegro

??i tuy?n qu?c gia Mirko Vucinic Montenegrin

H??nh1. Mirko Vucinic

ü c??i tr??c ??? ?? b? c?t x??n Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2016 t?i Ph??p B?i hai l?n xu?t hi?n l??m cho tr?? ch?i h? th?p ch?c ch?n. Trong nh??m I, c?? m?t cu?c ??u tay ??i v??o ng??y 14 th??ng 10 t?i Belgrade Serbia ch?ng l?i Albania, ???c coi l?? m?t tr?? ch?i r?i ro ngay t? ??u do c?ng th?ng ch??nh tr? v?? s? ki?n trong qu?? kh? tr?. Do ???, theo khuy?n ngh? c?a ng??i ham m? UEFA t? Albania, vi?c ti?p c?n san v?n ??ng ?? ho??n to??n th?t b?i, ?i?u n??y kh?ng th? ng?n ch?n tam tr?ng n??ng l??n tr??n r ? nggen v?? c? tr??n b?i c?.

V? b?? b?i di?n ra ? ph??t th? 42 c?a tr?? ch?i khi m?t m??y bay kh?ng ng??i l??i xu?t hi?n tr??n san l??c 0-0, trong ??? m?t l?? c? c?? ph??c th?o c?a m?t ?? ch? l?n ? Albania ?? ???c c?ng c?, nh? ?? b? th??ch th?c b?i nh?ng ng??i theo ch? ngh?a dan t?c Albania trong m?t th?i gian d??i. Sau khi h?u v? ng??i Serbia Stefan Mitrovic ?? x?? c? v?? c??c c?u th? tuy?n ch?n Albania sau ??? ?? t? b?, m?t t?m s??c ???c ph??t tri?n tr??n san, trong ??? m?t s? kh??n gi? ?? tham gia v??o san c?ng tham gia. Tr?ng t??i Martin Atkinson ?? l??m gi??n ?o?n tr?? ch?i, cu?i c??ng kh?ng c??n kh?i ??ng v?? m??i m?t ng??i Albania ?? t? ch?i v?? s? kh??n gi?. Do ???, tr?? ch?i ?? ???c UEFA ???nh gi?? 3: 0 ??i v?i UEFA, nh?ng ??ng th?i Serbia ?? ???c kh?u tr? ba ?i?m do ti?n tr??c, do ??? c? hai qu?c gia cu?i c??ng ??u thua.

Nga chi?n th?ng t?i ch??nh

V??o ng??y 27 M ? RZ, tr?ng t??i ng??i ??c Deniz Aytekin ?? bu?c ph?i ch?m d?t Montenegro ch?ng l?i Nga s?m. Aytekin huyt s??o m?t l?n n?a sau khi th? m?n ng??i Nga Igor Akinfeev b? b?n ph??o hoa v?? ph?i ???c thay th? b? th??ng ngay sau khi ???, nh?ng sau khi c??c cu?c b?o lo?n m?i ? ph??t th? 67, Aytek ?? k??o theo m?t ???ng 0-0.

UEFA ?? ???nh gi?? cu?c g?p g? v?i chi?n th?ng 3-0 cho Nga, trong ??? Euro Quali Group G Sterreich v?? Th?y ?i?n v?n ? tr??n g??t chan. ??i v?i Montenegro, c?ng ph?i ch?i m?t tr?? ch?i t?i nh?? ?? lo?i tr? ? v?? c?ng nh?n ???c m?t qu? ph?t M?t gi?i ??u l?n.

Nhi?u c??c h?n cho c?? c??c EM Quai v??o ? Sterreich ?

H??nh.