vòng loại wc khu vực châu phi Ph? n? ch?i World Cup 2018

T? ng??y 14 th??ng 6 ??n ng??y 15 th??ng 7, qu? b??ng Fu ? di?n ra World Cup 2018 ? Nga thay v??. T?ng c?ng c?? 64 tr?? ch?i ???c ch?i b?i 32 ??i kh??c nhau. ??n World Cup 2018 y??u th??ch ??c bi?t, Brazil, ??c, Ph??p v?? Tay Ban Nha. Ngo??i kh??a c?nh th? thao, s? ki?n l?n n??y c?ng ???ng ?? xem t? nh?ng ng??i kh??c. C??c ng?i sao c?a khung c?nh kh?ng ?i k??m v?i ph? n? c?a h?, nh?ng ng??i th??ng c?? ?nh h??ng quy?t ??nh ??n c??c ??i t??c c?a h?. Ch??ng t?i ?? ch?n m?t s? trong s? h? v?? bay gi? s? gi?i thi?u ng?n g?n v? b?n.

Hummels, G ? tze, Messi v?? Co ?? Ng??i ch?i c?a c??c v?? sao

Nhi?u ng?i sao c?a c?nh b??ng fu ?? c?? m?i quan h? v?i ng??i ch?i c?a h? t? khi c??n nh?. V?? d?, ngo?i l? c?a Argentina l?? Lionel Messi. K? t?n c?ng c?a FC Barcelona c?? t??nh y??u th?i th? ?u c?a m??nh, Antonela Roccuzzo K?t h?n v??o m??a h?? 2017. Nhi?u ng??i n?i ti?ng ?? ???c ??a v??o trung tam th??nh ph? Rosario ? Argentina. Trong s? nh?ng th? kh??c, ??ng ??i c?a FC Barcelona v?? ??i tuy?n qu?c gia. Messis ?? c?? hai con nh?.

Nh?ng ng??i tr? tu?i v?i Hummels ??/H2>

M?t trong Nh?? v? ??ch th? gi?i n?m 2014, Mats Hummels, g?n ?ay c?ng ?? tr? th??nh m?t ng??i cha l?n ??u ti??n. Ng??i trung v? c?? b?n g??i d??i c?a anh ?y, Cathy Fischer-Hummels K?t h?n v??o th??ng 6 n?m 2015. ??a con ??u l??ng c?a c? ???c sinh ra v??o n?m 2018. T?i v??ng chung k?t ? Brazil, Cathy ?? cho m?t cu?n nh?t ky video cho t? b??o Bild c?a ??c v?? c?ng ?? m??nh ???c t??m th?y v?i Lena Gercke (sau ??? l?? b?n g??i c?a Sami Khedira), v?? Ann-Kathrin Br ? Mmel, b?c ?nh ??p h?n c?a Mario G ? Tze . Cathy Hummels ?? kh?ng xu?t hi?n t?i World Cup 2018, nh?ng ???c bi?t ??n b?i s? xu?t hi?n trong c??c video am nh?c v?? ch??ng tr??nh truy?n h??nh.

Shakira v?? Pique ?? Gi?c m? c?p ??i t? n?m 2010

Ng??i Tay Ban Nha fu ? b??ng chuy??n nghi?p v?? b?n g??i c?a anh ?y, s ? ngerin Shakira?? l?? m?t c?p t? n?m 2010. B?t k? Champions League hay Fu ? Ball World Championship, ngh? s? gi?i tr?? Colombia ?? tham gia v??o t?t c? th??nh c?ng c?a ch?ng. Trong ?ng gi??, kh?ng c??n l?n n?a sau khi chia tay, nh?ng nh?ng ?i?u n??y ngay l?p t?c b? t? ch?i.

Robert Lewandowski Z ? HLT t?i World Cup 2018 v?i m?c y??u th??ch c?a m?c ti??u World Cup 2018. C?c s? kh?ng nh?t thi?t ph?i ch?i cho danh hi?u n??y, nh?ng v?n n??n ch?m s??c Furore. ?i?u n??y c?? th? c?ng s? gi??p anh ?y t?t h?n Anna Lewandowska. V?n ??ng vi??n l?? m?t c?u v? ??ch th? gi?i karate m?i ng??y v?? do ??? c?? m?t manh m?i nh?ng g?? n?? c?n ?? c?nh tranh.

Ng?i sao c?a Arsenal London Mesut ? Zil th?c s? ???c bi?t ??n v?i Mandy Capristo c??ch xa Fu ? Ballplatz. Tuy nhi??n, trong v??i th??ng nay, ban nh?c pop ?M ?M onrose ?? B?n g??i c?a anh ?y ?? kh?ngAmine.

https://twitter.com/minegulse/status/4846812629447297

?? ??ng v? ph??a b?n c?a c? ?y Mario G ? tze cho m?t s? v?nh c?u c?nh tranh Ann Kathrin BR ? MMEL. 28-J HRIGE l?? m?t m? h??nh to??n th?i gian v?? ?? ???c gi?n n? t? n?m 2012. G?n ?ay c?ng c?? nh?ng g?? c?p ??i c?? th? k?t h?n s?m.

https://twitter.com/annkathrin_vida/status/618165823165886465

H?u v? Dani Alves c?a Paris Saint-Germain ?? ch?ng minh r?ng anh ta c?? y th?c t??ng ??i nhi?u v? s? h??i h??c. Ng??i Brazil ?? thu h??t s? ch?? y ??n b?n than v?i nhi?u video v?? h??nh ?nh h??i h??c kh??c nhau.? B?n g??i h?p d?n c?a anh ?y c?ng l??m Joana Sanz.

Torh qu?c gia ??c tr??n Kevin Trapp v?? ng??i m?u Brazil Izabel Goulart ?? bi?t nhau ? Paris v?? ?? l?? m?t c?p v? ch?ng trong kho?ng m?t n?m. Goulart ?i ??n b?? m?t ?V ?V ?s ?s ?s ?? Thi??n th?n.

Real Madrid Mateo Kovacic c?ng c?? m?t ng??i b?n r?t n?i ti?ng. Izabel Andrijani V?? ng??i Croatia ?? ???nh h?n v?? s? k?t h?n v??o n?m 2018. C??c hrige 22-J hi?n v?n ?ang nghi??n c?u kinh t?.

https://twitter.com/MateO_KOVA23/status/946823149009752065

Kat Kerkhofs N?? ?? l?? m?t ph?n kh?ng th? thi?u c?a SSC Naples v?? ng?i sao B? kh? Mertens trong v??i n?m. Hai ng??i c?ng ?? k?t h?n t? th??ng 6 n?m 2015.

https://twitter.com/dries_mertens14/74598424189865984

Ng??i ?i?u h??nh Tay Ban Nha Parlar Rubio ?? l?? ng??i ph? n? t? ng??i Tay Ban Nha Sergio Ramos t? n?m 2012. Ng??i ???n ?ng 39 tu?i n??y c?ng ?? ch?i trong nhi?u b? phim truy?n h??nh trong qu?? kh?.

https://twitter.com/pilarrubio_/status/95906460024253830

Alvaro Morata v?? v? Alice Campello l?? m?t trong nh?ng s? quy?n r? c?a th? gi?i b??ng fu. Campello ??n t? Y v?? t?n vinh nh?ng th??nh c?ng l?n trong thi?t k? th?i trang. V??o th??ng 6 n?m 2016, hai ng??i k?t h?n ? Venice.

Chuy??n gia ti?p th? Maja Nilsson V?? h?u v? ng??i Th?y ?i?n Victor Lindel ? F ?? l?? m?t c?p v? ch?ng trong m?t th?i gian. C? c?ng ?i?u h??nh m?t blog, m?t trang web v?? c?ng l?? m?t m? h??nh.

https://twitter.com/majanilsson/920211308955480064

T?t nhi??n, ch??ng t?i ch? mang ??n m?t v??i v?? d? v? nh?ng g?? c??c c?u th? c?a World Cup 2018 Stars l??m. Danh s??ch c?? th? ???c ti?p t?c v? t?n, nh?ng ?i?u ??? s? v??t ra ngo??i khung th?i gian. Ch??ng t?i c?? th? tr? l?i ai l?? ng??i c?? c??c World Cup 2018 2018 s? tr? l?i tr??n trang n??y.