vòng loại thứ 3 world cup Croatia ? Anh v??o ng??y 11 th??ng 7 n?m 2018

B??n k?t th? hai t?i World Cup 2018 ? Nga ???c t? ch?c b?i Croatia v?? Anh. Cu?c ??? b?t ??u v??o ng??y 11 th??ng 7 n?m 2018 l??c 8:00 t?i San v?n ??ng Luschniki ? Moscow. N?u Croatia ch? th?ng th? ??i v?i c??c ??i ch? nh?? World Cup trong h??nh ph?t c?a Nga trong h??nh ph?t, th?? ng??i Anh x?ng ???ng gi??nh chi?n th?ng tr??c Th?y ?i?n ? t? k?t. Bay gi? ch??ng t?i c?? m?t c??i nh??n nhanh v? t? l? c??c BET365 cho cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p gi?a Croatia v?? Anh, n?i ??? l?? v? vi?c chuy?n sang tr?n chung k?t.

Croatia ch?ng l?i h?n ng?ch Anh t?i Bet365

C? hai C??c v? ??ch th? gi?i World Cup 2018C? hai ??i kh?? th?p. Nh?? cung c?p c?? c??c Bet365 tuy nhi??n nh??n th?y Anh trong vai tr?? y??u th??ch r? r??ng ch?ng l?i Croatia. T?i th?i ?i?m c?a b??i vi?t n??y, t? l? chi?n th?ng l?? 2,37 cho chi?n th?ng c?a ng??i Anh. 3.50 B?n nh?n ???c chi?n th?ng c?a ng??i Croatia v?? cho m?t chi?c c?? v?t b?n nh?n ???c 3,10. Xin l?u y r?ng c??c t? l? c??c n??y ch? ?? c?p ??n m?t chi?n th?ng trong Quy ??nh trong m??a. T?t nhi??n ch??ng t?i ?? kh?ng ?? n?? t? l?y v?? c?ng l?? m?t World Cup 2018 Tiphilfe ???c t?o ra cho cu?c g?p g? n??y.

M?o c?a ch??ng t?i cho tr?? ch?i

??i v?i th? gi?i b??ng fu, n?? g?n nh? h?i kh??c th??ng khi Harry Kane kh?ng ghi b??n th?ng trong chi?n th?ng tr??c Th?y ?i?n. Ch??ng ? n Lions ?? ?? ghi ???c s??u b??n th?ng v?? theo ch??ng t?i, anh ?y c?ng s? g?p l?i nhau tr??c Croatia. T?i nh?? c??i c?? c??c Bet365 c?? m?t tr??ch d?n 2.25. Xin l?u y r?ng ch??ng t?i kh?ng th? ??m b?o b?t k?.

Ai l??m cho n?? v??o tr?n chung k?t?

Nh?ng ng??i ham m? Croatia ?? ?i t? th?c t? l?? h? l?t v??o tr?n chung k?t. H? ?? l?t v??o b??n k?t l?n ??u ti??n trong 20 n?m. Sukers v?? ??ng nghi?p ?? ?n ??o v?i c??c ng?i sao v??o th?i ?i?m ???. Ch??ng t?i c?? m?i th? n?? c?n ?? Ch??ng N Luka Modric n??i. S? r?t th?? v? ?? xem nh?ng g?? s? x?y ra trong tr?? ch?i r?t c?i m? n??y.

M ? b?? ??p ???ng k? cho Croatia & England

Croatia

Subasic ?? Strinic, Lovren, Vida, Vrasljko ??

H??nh h??nh: N. Kalinic (???c v? t? ??i h??nh)

n??c Anh

Pickford ?? Maguire, Stones, Walker ??

H??nh h??nh: kh?ng bi?t chi ti?t