vòng loại bóng đá việt nam M?i th? v? tr??nh ?? World Cup 2022

c??c World Cup 2022 S? l?? gi?i v? ??ch th? gi?i ??u ti??n ???c t? ch?c v??o m??a ??ng. Do nhi?t ?? cao ? bang Watar, 32 ??i ?? quy?t ??nh th?c hi?n m?t gi?i ??u to??n di?n t? ng??y 21 th??ng 11 ??n ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022 v?? sau ??? ?? x??c ??nh ng??i k? nhi?m c?a nh?? v? ??ch th? gi?i c?m quy?n Ph??p.

Nh?ng kh?ng ch? ng??y c?a v??ng chung k?t 22 trong l?ch s? FIFA s? l?? m?t s? ??i m?i, m?? c? v??ng lo?i World Cup 2022 s? k??o d??i m?t s? ??i m?i v?? mang l?i nh?ng kh??a c?nh m?i.

World Cup 2022 Quali Info H?p
Tr??nh ?? chuy??n m?n World CupK? ho?ch tr?? ch?i 2022 Tr??nh ?? chuy??n m?n
Tv wm-lquali-C??c nh??m c?a World Cup ?? ti??u chu?n
B?ng v??ng lo?i World Cup 2022

?ay l?? tr??nh ?? World Cup 2022

Ch??ng t?i cung c?p cho b?n t?t c? c??c th?ng tin quan tr?ng v? tr??nh ?? cho World Cup 2022 ? Qatar. Ngo??i ra, trong s? nh?ng th? kh??c, ch? ?? bao g?m c??c quy ??nh tr?ng nh? th? n??o, c??c qu?c gia kho?ng 32 pl ? tze t?i WM KFE v?? m?i th? b?n c?n bi?t v? tr??nh ??.

M?t s? th? kh?ng ph?i l?? 100 ph?n tr?m c?a FIFA. ?i?u n??y c?? ngh?a l??, v?? d?, gi?ng nh? nhi?u t?m kh?i ??ng UEFA Nations League 2020/21 ???c trao gi?i. Trong Euro 2020, 16 ??i b?t ??u 4 ??i ?? ???c t?o th??nh trong c??c tr?n play -off c?a Nations League. V?i tr??nh ?? n?m 2022, n?? s? ?i m?t ch??t kh??c nhau. FIFA v?n ph?i ??ng y v?i ?? xu?t c?a UEFA, v?? gi?i ??u b??ng FU ???c t? ch?c b?i FIFA. B?n c?? th? t??m hi?u ch??nh x??c ch? ?? tr?ng nh? th? n??o.

Phan ph?i n?m 2022 b?t ??u

S? l??ng t?m b?t ??u t?i World Cup 2022 cho c??c l?c ??a ri??ng l? ?? ???c x??c ??nh. W ? hrend Chau ?u k? v?ng v?i 13 pl ? tzen. V?? Caribbean c??ng nhau 3,5.

S? ki?n Qu?c gia Qatar c?ng t? ??ng ?? ?i?u ki?n. C??c l?c ??a v?i m?t n?a t?m b?t ??u ph?i ??u tay ??i trong c??c tr?n ??u playoff sau v??ng lo?i World Cup ?? c?? ???c v? tr?? kh?i ??u cu?i c??ng. World Cup b?t ??u v??o ng??y 21 th??ng 11 n?m 2022. K? ho?ch tr?? ch?i c?a World Cup 2022 C?? ... ? ?ay.

Ch? ?? c?a Europ ? ische World Cup Tr??nh ?? chuy??n m?n 2022 bao g?m Li??n ?o??n Qu?c gia

Kh?ng d??i 55 ??ng t? nh?? n??c c?a UEFA thi ??u t?i World Cup 2022. Nga v?n c?? th? c?nh tranh v?i c? ri??ng c?a m??nh, v?? h??nh ph?t ch? ?? c?p ??n v??ng cu?i c??ng. N?u b?n ?? ?i?u ki?n cho cu?c thi cu?i c??ng, n?u kh?ng c?? thay ??i, b?n s? c?? th? c?nh tranh d??i m?t l?? c? trung l?p.

World Cup ???c ch?i trong 10 nh??m, m?i nh??m c?? 5 ??i ho?c 6 ??i. C??c ??i tham gia gi?i ??u k?t th??c 20/21 c?a Nations League c?? th? ???c t??m th?y trong 5 nh??m. 10 trong s? 13 t?m b?t ??u cho chau ?u ???c trao cho nh?ng ng??i chi?n th?ng nh??m c?a tr??nh ?? World Cup. 3 t?m b?t ??u sau ??? c?? s?n trong Playoff World Cup ???n.

Playoff World Cup s? bao g?m 12 ??i, 10 v?n ??ng vi??n nh??m -c?a World Cup Quali v?? hai ??i b??ng t?t nh?t, kh?ng ?? ti??u chu?n. 3 nh??m 4 ng??i tham gia m?i ng??i ???c r??t ra t? 12 ??i n??y. Trong m?i nh??m, m?t n?i kh?i ??u World Cup 2022 ???c trao t?ng th?ng qua h? th?ng lo?i tr?c ti?p v?i b??n k?t v?? tr?n chung k?t. Do ???, n?? ???c ??n ???p ? c? World Cup v?? trong Li??n ?o??n c??c qu?c gia ?? l??m t?t nh?t.

T?t c? c??c quy t?c FIFA c?a tr??nh ?? World Cup 2022

Nh? v?i World Cup cu?i c??ng 2018, c??c quy t?c t??ng t? cho t?t c? c??c l?c ??a tham gia ??p d?ng t?i World Cup s?p t?i ? Qatar. Trong m?i nh??m tr??nh ?? World Cup, t?t c? c??c ??i g?p nhau hai l?n (? nh?? v?? san kh??ch). M?i chi?n th?ng l?? ba ?i?m, trong khi c?? m?t ?i?m trong b?ng. M?t s? y?u t? theo th? t? sau ?ay xu?t hi?n trong tr??ng h?p ?i?m:

  1. S? kh??c bi?t m?c ti??u t?t h?n
  2. Nhi?u m?c ti??u b?n h?n
  3. Gr ? er ere point wair in tr?c ti?p
  4. S? kh??c bi?t m?c ti??u t?t h?n trong cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p
  5. GR ? S? m?c ti??u ???c b?n trong cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p
  6. Th??m b?n ra kh?i cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p

N?u 6 ti??u ch?? n??y kh?ng ??a ra quy?t ??nh, m?t tr?? ch?i th?c hi?n quy?t ??nh c?ng c?? th? ???c ??t ra ho?c m?t quy?t ??nh x? s? c?? th? ???c th?c hi?n. C?ng trong c??ng m?t ti??u ch??, ch?ng h?n nh? s? l??ng th? v??ng ho?c ??,

Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 l?? khi n??o?

Tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2022 ? chau ?u do nh?ng thay ??i sau do Corona ch? b?t ??u v??o M ? th??ng 3 n?m 2021. V??o m??a thu n?m 2020, Li??n ?o??n Qu?c gia di?n ra, trong khi M ? RZ 2021 ti?p theo c?ng di?n ra ngo??i vi?c di?n ra ngo??i vi?c tr??nh ?? v? vi?c chu?n b? Euro 2021 l?? suy ngh?. Playoff World Cup sau ??? n??n ???c th?c hi?n trong M ? RZ 2022.

Th?t th?? v? khi xem li?u m?i ng??i c?? World Cup y??u th??ch 2022 ??i v?i v??ng cu?i c??ng, b?n c?? th? ?? ?i?u ki?n.

V??ng lo?i World Cup 2022 tr??n c??c l?c ??a kh??c

T?ng c?ng c?? 54 ??i t? Chau Phi ?ang ? World Cup ?? ?i?u ki?n. ??? l?? s? l??ng l?n c??c ??i tr??n m?t l?c ??a ??n chau ?u v?i 55. ? chau ?? v?i ??c c?? 46 qu?c gia, mi?n b?c, Trung M? v?? Caribbean ??n 35 l ? nder. M?t kh??c, th??nh c?ng, b?t ??u v?i 10 ??i c?a m?t s? l??ng l?n c??c ??i th?p th?ng th??ng t?i World Cup 2022. Tuy nhi??n, do St ? rke c?a l?c ??a, g?n nh? l?? m?t s? ??i n? c?? th? tham gia v??ng chung k?t World Cup v??o n?m 2022 t?i Qatar.