vòng loại 3 world cup 2022 Hoa K? ?? ? Brazil v??o th??ng 1

c??c ??i tuy?n qu?c gia b??ng ??? Hoa K? Xung quanh hu?n luy?n vi??n ng??i ??c, Klinsmann, tr? ?? ? th??ng Gi??ng cho m?t Tr?i hu?n luy?n 2-W sau Brazil ?? ?i du l?ch. C??c ch??ng trai Hoa K? s? tr??c (t? ng??y 13 th??ng 1) Tr?i nh??m cho World Cup b??ng ??? 2014, trong sao Paulo N?m, m?t chuy?n th?m L?y v??o ?? thu th?p c?nh ??u ti??n cho gi?i ??u m??a h?? v??o m??a h??. H?n n?a, ng??i ch?i n??n l??m quen v?i kh?? h?u ? b?t k? Damnerica n??o ?? ??i c?? th? cung c?p m?i th? trong nh??m G t?i World Cup 2014.

Hu?n luy?n vi??n Clinser Tr?ng ?i?u ??? Ch?y th? nh? ?g ute c? h?i ??/Strong> ?? chu?n b? cho World Cup ? Brazil ho?c s? l?? m?t s? Ng??i ch?i tr? t?i Tr?i hu?n luy?n Tham gia, c?? th? ???c khuy?n ngh? theo v??ng cu?i c??ng. K?t qu? l??, h?u h?t c??c quan ?o??n v?n ? trong gi?i ??u c?a h?, hu?n luy?n vi??n kh?ng c?? h? v?? do ???, c??ch ph??t hi?n ra t??i n?ng m?i n??n ???c t? do m?o hi?m v??o chau ?u.