vòng bảng world cup 2022 JURGENTINA 2020 Jersey

K? t? nh?ng ng??y m?? Diego Maradona tr? th??nh n?i s? h?i c?a t?t c? c??c c?u th? b??ng v?? ng??i ham m? c?a h? tr??n h??nh tinh, n?u h? kh?ng ph?i l?? ng??i Argentina, m?i ng??i y??u th? thao ??u bi?t ??n chi?c ??o c?a nh?? v? ??ch th? gi?i ??i. Chi?c ??o nh?? ho?c v??y ch??nh c?? m??u tr?ng v?? xanh nh?t. C??c m??u ???c s?p x?p theo c??c s?c song song (t? c? v? ph??a qu?n). C?? logo c?a Hi?p h?i Argentina v?? hai ng?i sao cho Gi?i v? ??ch th? gi?i ?? gi??nh ???c trung tam c?a ng??i ch?i. Logo c?a nh?? s?n xu?t h??ng th? thao adidas c?? th? ???c nh??n th?y ? v?? ph?i.

Trikot Copa America 2019

??i v?i Copa America 2019, Adidas ?? ph??t h??nh m?t New Jersey cho Argentina trong M ? RZ 2019. N?? tinh t? v?? nh?t h?n m?t ch??t so v?i c??c phi??n b?n luter. T?ng c?ng ch? c?? hai s?c m??u xanh nh?t l ? ngs t? k??o m??nh tr??n chi?c ??o m??u xanh da tr?i tr?ng. ??o v?i v?i m??u xanh ??m ???c l??m tr??n tr??n c? ??o v?? tr??n ?.

https://twitter.com/argentina/status/1107347285171073

World Cup Jersey 2018

Jersey World Cup 2018 c?a Argentina ?? ???c Adidas g?i:

??i v?i thi?t k? m?i cho gi?i ??u ? Nga c?? qu?n ?en v?? m??u tr?ng. ??o nh?? cho World Cup 2018 ???c gi? ??n gi?n, ??? ch??nh x??c l?? th??nh c?ng c?a ??o ??u c?a Argentina. Away 2018 c?? l? s? ch? ???c nh??n th?y trong n?m m?i.

??o 2017-2018

Chi?c ??o tr??c World Cup ???c gi? theo phong c??ch m??u xanh tr?ng c? ?i?n. Chi?c ??o thay th? c?? m??u xanh ??m ho?c m??u xanh ban ???m v?? c?? m?t d?i tr??n vai. V?? c? hai chi?c ??o v?n lo l?ng v? n?i s? h?i v?? kh?ng b? gi?a c??c ??i th? c?a ng??i Argentina v?? ?? tr? th??nh m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong b?n s?c balleric c?a ng??i Argentina, nh?? s?n xu?t ??c t? lau ?? kh?ng c?? g?? ?? tr?n tho??t ngo?i tr? m?t v??i chi ti?t xam l??c.

??o Argentina cho World Cup 2018
Jersey nh?? ArgentinaArgentina ?i Jersey rts

Argentina v?? Adidas: M?t cau chuy?n t??nh y??u

M?i quan h? gi?a Argentina v?? Adidas l?? m?t trong nh?ng cau chuy?n t??nh y??u r?t l?n trong qu? b??ng qu?c t?. K? t? ??u nh?ng n?m 1970, c?ng ty ??c ?? l?? mi?n Nam c?a Supers. Adidas mu?n thi?t l?p to??n c?u v??o th?i ?i?m ??? v?? ph?i ch?ng l?i Nike. Nh??m Hoa K? b?t ??u l??m vi?c v?i Brazil v??o th?i ?i?m ???. Th?a thu?n v?i k? th?? Argentina c?a Brazil ?? ch?ng t? l?? cau tr? l?i ???ng. Tuy nhi??n, trong m?t th?i gian d??i, ng??i ta ?? b? l? m?t chi?c ??o c?? s? v?? m?t c??i t??n nh? Nike d??i d?ng Pele ?? Ho?c Adidas v?i chi?c ??o t? Beckenbauer. Tuy nhi??n, sau ???, ?? ??n Maradona v?? ??t nhi??n Adidas bi?t baller Fu ? gi?i nh?t c?a h??nh tinh v?i m?t trong nh?ng chi?c ??o c?a ch??nh m??nh tr??n san. V?i Lionel Messi, tr??ng h?p n??y ti?p t?c cho Adidas.

Gi? kh?? nh?t ??i v?i Adidas v?? Jersey Argentina

??o ArgentinaM?t l?n n?a, t??nh y??u c?a Adidas v?i Argentina v?? ??o c?a Argentina ?? ???c ??a v??o m?t b??i ki?m tra nghi??m tr?ng. Kh?ng c?? cu?c ??u tay ??i trong l?ch s? c?a tr?n chung k?t World Cup ? Fetter h?n cu?c ??u tay ??i gi?a ??c v?? Argentina. Trong nh?ng kho?nh kh?c nh? v?y ?? c??: nh??m SA ? Gi?a c??c v? ???nh c?p ?? Th?t ra, tr??i tim ??p cho ??i ch? nh??. V?? v? nguy??n t?c, ng??i ta h??i l??ng r?ng hai ??i c?a h? ?? tham gia tr?n chung k?t. Ch? c?? m?t ng??i ph?i ??t ???c m?t c??ch ??i x? b??nh ??ng ???c nh?n th?c nh? nhau, ??? l?? b?t c? ?i?u g?? nh?ng d? d??ng.

Tr??c tr?n chung k?t World Cup 2014, Adidas ?? c?? m?t MA c?c ?oan. C?ng ty ??c c?? th? s?n xu?t tr??c 1000 ??o v?i ng?i sao th? t? cho ??c v?? 1000 ??o v?i ng?i sao th? ba cho Argentina. Sau n??y kh?ng bao gi? ???c nh??n th?y, Adidas cho ph??p h? ti??u di?t ch??ng ngay sau tr?n chung k?t. Nh?ng ? Argentina, ng??i ta ?? ??ng ky ??y l??ng nhan t? r?ng c?ng ty c?ng ?? c?? m?t chi?n th?ng tr??c nh?ng lo l?ng v? phi?u tr??t v?? mu?n ???c chu?n b? cho nh?ng chi?c ??o ??u ???ng ??n c?a Argentina. Cau chuy?n t??nh y??u gi?a ??t n??c v?? ??t n??c ti?p t?c trong m?t th?i gian d??i.

Th??m ??o: ?

Quay l?i t?t c? WM EM JERSYS.