ty so vs ty le San v?n ??ng 974 (c?ng l?? San v?n ??ng Ras Abu Aboud) nh? m?t ??a ?i?m World Cup 2022

San v?n ??ng 974, ???c g?i l?? San v?n ??ng Ras Abu Aboud, l?? m?t trong s??u t??a nh?? m?i ? Doha trong s? San v?n ??ng World Cup 2022. Khung c?nh t?ng c?ng b?y World Cup ???c xay d?ng v?? ph?? h?p v?i ti??u chu?n c?a World Cup m??a ??ng s?p t?i 2022, m?t h? th?ng ?i?u h??a kh?ng kh?? ???c c??i ??t. T??nh b?n v?ng ???c vi?t trong vi?c xay d?ng San v?n ??ng Ras Abu Aboud, v?? c??c n?ng l??ng t??i t?o ch??nh s? ???c xem x??t v?? b?n than vi?c xay d?ng ?? ???c ch? t?o t? c??c container t??u t??i ch?.

T?ng c?ng 40.000 ng??i xem c?? kh?ng gian trong giai ?o?n 974, nh?ng ?i?u n??y ch? ??p d?ng cho th?i gian c?a World Cup. Ngay sau ???, vi?c ch?i l?i b? ph?? v? m?t l?n n?a. Do thi?t k? m? -?un, c?? th? xay d?ng l?i San v?n ??ng World Cup Fu ? Ball ? m?t n?i kh??c ho?c t?o ra m?t s? m?n th? thao nh?. M?c ???ch l?? ?? xay d?ng c??c m?n th? thao n??y trong c??c khu v?c c?a c? s? h? t?ng, v?? do ??? ???ng g??p cho s? ph??t tri?n c?a c??c khu v?c ? rmeren tr??n th? gi?i.

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Ras Abu Aboud

  • Kapazit ? T: 40.000 kh??n gi?
  • Anh ?y ? Finag: ng??y 23 th??ng 11 n?m 2021
  • V? tr??: Doha

San v?n ??ng Ras Abu Aboud (San v?n ??ng 974) ? Doha l?? b?i c?nh cho t?ng s? s??u tr?n ??u nh??m v?? m?t v??ng 16 c?a World Cup 2022 ? Qatar. Tr?? ch?i ??u ti??n s? di?n ra v??o ng??y 22 th??ng 11 n?m 2022 t?i san v?n ??ng Tempor ? Ren t? container t??u. Tr?? ch?i World Cup cu?i c??ng trong san v?n ??ng ? Doha sau ??? di?n ra v??o ng??y 5 th??ng 12 n?m 2022 d??i d?ng World Cup 2022, v??ng 16.

>> ? ?ay cho L?ch tr??nh World Cup 2022.

M?i th? v? World Cup Spielort Doha

Doha l?? th? ?? c?a Katar v?? l?? trung tam c?a World Cup m??a ??ng 2022 tr??n Golf Ba T?. Ch? c?? hai trong s? t??m san v?n ??ng World Cup ? Doha, nh?ng n?u b?n nh??n v??o to??n b?, h?u h?t t?t c? ch??ng ??u ???c ch?i xung quanh ?? th? c?a Qataria. V?i San bay Qu?c t? Hamad, ng? ba giao th?ng quan tr?ng nh?t c?a ??t n??c c?ng c?? th? ???c t??m th?y ? Doha. C? s? h? t?ng c?a th??nh ph? ?? v?? ?? ???c trao gi?i v? ??ch th? gi?i, nh?ng c?ng tr??c ???. V?? v?y, c?? th? ti?p c?n m?i World Cup m?t c??ch nhanh ch??ng v?? d? d??ng.

???ng chan tr?i t? Doha, ??a ?i?m World Cup 2022 ? Qatar

DOHA SKYLINE (SEBBE XY, CC BY-SA 3.0)

Nh?ng Doha c?? th? l??m nhi?u h?n l?? Fu ? Ball World Cup 2022 truy?n c?m h?ng. ???ng chan tr?i c?a th??nh ph? th?t ngo?n m?c. R?t nhi?u ng??i d??ng HOCHH t?o th??nh m?t b?c tranh ?n t??ng khi ?i b? d?c theo l?i ?i d?o c?a th??nh ph?. Ph?n c?? l? c?a Promenade l?? Doha Corniche. N?u b?n ph?i l??m gi??u cho m??nh m?t c??ch v?n h??a ? Doha, t?t nh?t l?? ??n th?m Nh?? th? H?i gi??o Katara ho?c B?o t??ng Qu?c gia Qatar.