ty so hom nay M?c ti??u n??o ??i v?i ??c g?i ??n World Cup?

M?t trong nh?ng cau h?i kh?? nh?t trong L?p k? ho?ch ??i h??nh T? ?ng ch? nh??m DFB Jogi l ? w ch?c ch?n l?? sau Th? m?n cho Fu ? Ball World Cup 2014. 3 gews tr??n nh?y v??o d??ng -cho gi?i ??u ? Brazil? Ch??ng t?i x? ly ch? ?? n??y v?? ?? ?i ??n k?t qu? sau ?ay.

M?i cho s? 1 cho DFB cho World Cup 2014

H??nh 1: Manuel Neuer l?? s? 1 c?a ??c t?i Fu ? Ball World Cup 2014

Manuel Neuer l?? c? ??nh s? 1

Sau ??? Ter t? FC Bayern c?? th? c?? ?i nh? s? 1 ??kh?ng th? tranh c?i Trong cu?c ?ua cho ??i h??nh World Cup 2014. V?? v?y, Neuer kh?ng ph?i lo l?ng, b?i v?? nh?ng m??n tr??nh di?n m?nh m? c?a anh ?y t?i cau l?c b? v?? ? c?p ?? qu?c t? ?? b?o ??m chi?c ??o th??ng xuy??n cho gi?i ??u ? Brazil. Hrige 27-J, ??c bi?t l?? v?i tr?? ch?i th? m?n hi?n ??i c?a n??, th??ng xu?t hi?n d??i d?ng Libero. Anh ta th??ng h??nh ??ng xa tr??c c?ng v?? do ??? h? tr? c?ng vi?c c?a chu?i b?n.

Ter Stegen, Weidenfeller hay Eagle l?? m?t m?c ti??u thay th? World Cup?

c??c cau h?i sau s? 2 ??ng sau Manuel Neuer hi?n v?n c??n kh?ng ch?c, K? t? m?t s? gews tranh lu?n v? vai tr?? n??y. T?t nhi??n t?t c? ch??ng ta ??u nh? s? ph?n c?a Rene Adler Tr??c World Cup 2010, ph?i l??m m?? kh?ng c?n gi?i ??u do ch?n th??ng x??ng s??n v?? th?c s? ???c d? ??nh l?? m?t th? m?n th??ng xuy??n. K?t qu? l??, Adler, c?ng nh? Cau l?c b? HSV c?a anh ?y, hi?n kh?ng ? d?ng, th? m?n c?ng c?? th? b? l? World Cup 2014. Ng??i gi? BVB ??ng c? K? ni?m cu?c tranh lu?n c?a anh ?y ? Jersey DFB n?m ngo??i ? tu?i 33 v?? ???c coi l?? ?ng c? vi??n c?a anh ?y cho ngan h??ng thay th? t?i vai tr?? World Cup 2014. -). Marc-Andr?? Ter Stegen Ngo??i Weidenfeller, s? 2 trong ??i ??c ???c coi l?? Hei ? este. V?n c??n Gladbacher c?? th? s? chuy?n sang FC Barcelona v??o m??a h?? v?? tr? th??nh m?t -skipper m?i. Sau m?t s? l?n xu?t hi?n trong ??i tuy?n qu?c gia, Ter Stegen ch?i m?t m??a gi?i m?nh m? c?? th? ??a anh ??n Brazil.

C?ng l?? Leverkusener Bernd Leno c?ng nh? Hanover Ron-Robert Zieler s? V?n l?? c? h?i Tr??n m?t ??i ng? tri?u t?p trong ??i h??nh WS WM. M?t ?? c?a m?c ti??u m?nh m? t? ??c ?? t?ng l??n r?t nhi?u trong nh?ng n?m g?n ?ay v?? do ???, ?ng ch? c?a nh??m s? c?? m?t s? quy?t ??nh kh?? kh?n. T?i Ng??y 10 th??ng 5 N?u DFB ??i ch??nh th?c cho Fu ? Ball World Cup 2014 ? Brazil th?ng b??o.

H??nh 1: Wikimedia/Steindy (CC BY-SA 3.0)