ty le soi keo truc tuyen Em 2021 ?? Ng??i ch?i t?p trung: Nh?ng ng?i sao c?a ng??y mai

c??c Em 2021 Kh?ng ch? l?? ch??ng tr??nh c?a nh?ng ng?i sao r?t l?n c?a Europ ? c??n l?? nh?ng qu? b??ng, m?? c??n b?i nh?ng ng??i ch?i c?? s? xem bảng xếp hạng nghi?p th?c s? c?a h? tr??c m?t h?. Ch??ng ta ?? bi?t m?t s? d?u sao ho?c ng?i sao c?a ng??y mai, th??ng s? s? d?ng Gi?i v? ??ch chau ?u nh? m?t c?ng vi?c ?? t?o ra b??c ??t ph?? tr??n to??n chau ?u.

Do s? thay ??i c?a m?t coronavirus, ?i?u t?t c?ng l?? c??c d?u sao ?? tr? th??nh nh?ng ng?i sao th?c s? trong n?m nay. nh?.

Krzysztof Piatek (Ba Lan) ?? Lewandowskis erbe

Piatek 2 26-J Hrige ?? nh?n ???c nh?n th?c r?t cao v??o m??a h?? 2018. ??i v?i 4,5 tri?u euro abl ? se, ph??ng ti?n kh?ng r? tr??c ?ay t? Krakow ?? chuy?n sang FC Genoa. ? ?ay, n?? ?? ?i cho m?t ng??i ???n ?ng, ng??i ???c cho l?? k? th?a Robert Lewandowski t?i m?t s? th?i ?i?m trong ??i tuy?n qu?c gia Ba Lan. Piatek ghi b??n v?i b?o m?t Dreamwalking. Trong ch??n tr?n ? Serie A, anh ?? th?c hi?n ch??n b??n th?ng. T?i ??ng tr??n m?nh gi?y v?i chau ?u l?n. V?? xem bảng xếp hạng d?, Borussia Dortmund ?? t?t nh?t ph?i ???c quan s??t ?n? FC Chelsea v?? SSC Naples c?ng quan tam ??n k? t?n c?ng r?t ch??nh x??c.

Sau n?a n?m t?i FC Genova, vi?c chuy?n 35 tri?u euro sang AC Milan s? theo sau v??o th??ng 1 n?m 2019. Sau m?t n?m qua th?, c?t ?i?n ?? chuy?n sang Hertha BSC ?? c?i thi?n n?ng su?t m?c ti??u c?a h?.

Federico Chiesa (Y) ?? Hy v?ng c?a Squadra Azzurra

M??a h?? 2018 l??m t?n th??ng Y. N?? kh?ng ph?? h?p v?i s? t? tin c?a nh?? v? ??ch th? gi?i b?n l?n ?? b? l? m?t tr?n chung k?t World Cup. M?t trong nh?ng ng??i ???c cho l?? lo l?ng r?ng m?t c??i g?? ??? nh? th? n??y s? kh?ng bao gi? ???c th?c hi?n l?? Federio Chieso 23 n?m duy nh?t t?i Euro. Quy?n ?? ???c g?i l?? nh?ng c??i t??n r?t l?n c?a qu? b??ng fu trong m?t h?i th?. V?? d?, anh ta l?? ch??nh m??nh so v?i Cristiano Ronaldo.

Chiesa c?? gi?? tr? v??ng cho AC Florence. Ng??i ???n ?ng 23 tu?i ??n t? tu?i tr? c?a m??nh v?? ?? th?c hi?n b??c nh?y v?t v??o ??i h??nh chuy??n nghi?p v??o n?m 2016. Trong khi ???, anh th??ng xuy??n mang ??n c??c d?ch v? v??t qu?? m?i nghi ng?. Trong m??a gi?i hi?n t?i, Chiesa ?? ghi hai b??n th?ng trong m??i tr?n ??u v?? ghi th??m b?n b??n th?ng. C??c cau l?c b? h??ng ??u c?a chau ?u nh?n th?y t??i n?ng c?a ng??i Y t??i n?ng. V?? d?, n?? lu?n n??i r?ng FC Bayern c?? th? quan tam ??n vi?c ??m b?o c??c d?ch v? c?a m??nh. ?i?u n??y kh?ng ph?i do ?i?u n??y: C?ng th?ng tin ?T Ransfermarkt ?? Sch ? tzt Chiesa gi?? tr? th? tr??ng ? m?c 50 tri?u euro.

Xaver Schlager (? sterreich) ??

Kho?ng r?t ??t ng??i ham m? b??ng Fu ? bi?t ai l?? ng??i ???nh Xaver. Cu?i c??ng, Linzer sinh ra v?n ch?a d??m nh?y v??o m?t gi?i ??u h??ng ??u chau ?u. C?? l? ??? l?? ly do t?i sao anh ?y s? b? ??a v??o qu?? y?u v?? Schlager kh?ng ???c nhi?u ng??i trong s? c??c ??ng ??i c? c?a anh ?y t?i RB Salzburg ho?c trong ??o Sterreich.

Tuy nhi??n, ch?t l??ng c?a anh ?y th?c s? v??t qu?? m?i nghi ng?. Schlager, ng??i ?? chuy?n t? FC giao h??ng sang RB Salzburg v??o n?m 2016, ?? ph??t tri?n v? tr?? th??ng xuy??n c?a m??nh ? h??ng ti?n v? c?a Bulls. B?t k? trong cu?c thi n??o, Mozartst ?? thi ??u, hu?n luy?n vi??n Marco Rose kh?ng mu?n l??m n?u kh?ng c?? c?u th? 23 tu?i v??o m??a h?? n?m 2021. ?i?u n??y c?ng ??p d?ng cho ??i tuy?n qu?c gia. Franco Foda ?? g?i anh ta ??n qu?ng tr??ng l?n ??u ti??n trong M ? RZ 2018 cho ??i ? FB. K? t? ???, Schlager th??ng xuy??n ??n v?i m?t ng??i c?a m??nh. Schlager ?? theo h?p ??ng v?i VFL Wolfsburg k? t? th??ng 7 n?m 2019 sau khi chuy?n ??i 15 tri?u euro.

Kai Havertz (??c) ?? Ear khe

Kai Havertz ?? ???c so s??nh v?i nhi?u c?u th? tuy?t v?i trong s? nghi?p tr? c?a m??nh. Nh?ng c??i t??n nh? c?a Michael Ballack, c?a Mario G ? tze ho?c c?a Marco Reus. M?t m?t, nh?ng so s??nh n??y ch?c ch?n l?? m?t l?i khen l?n ??i v?i Euro 22-J, ??? l?? d?ch v? c?a Bayer Leverkusen v?? ??n t? tu?i tr? c?a ng??i s??i. Havertz ???c tin t??ng ?? t?o n??n m?t s? nghi?p r?t l?n.

Tuy nhi??n, ?i?u nguy hi?m l?? nh?ng k? v?ng ch?ng l?i Havertz s? t?ng l??n m?t c?p ?? cao. ??c ?ang t??m ki?m desastr ? sen World Cup 2018 kh?n c?p cho K ? PFEN m?i ?? ??nh h??nh bi?n ??ng v?? ??i tuy?n qu?c gia ?? c?? ???c nh?ng th??nh c?ng c?. Ng??i chi?n th?ng c?a Huan ch??ng Fritz Walter trong Gold n?m 2018 (J ? Hrlich ???c trao cho c??c c?u th? tr? t?t nh?t ng??i ??c) d??ng nh? l?? ???ng. Hu?n luy?n vi??n qu?c gia Jogi l ? w hi?n th?y ?i?u n??y: V??o th??ng 9 n?m 2018, Havertz ?? ?n m?ng cu?c tranh lu?n c?a m??nh cho ??c. Theo ?T Ransfermarkt ?, gi?? tr? th? tr??ng c?a n?? hi?n ?ang ? m?c 81 tri?u euro.

Jadon Sancho (Anh) ?? Si??u sao tu?i teen c?a Three Lions

N?u c?? b?t k? kh??m ph?? n??o v? m??a Bundesliga 2018/19, th?? ch?c ch?n ??? l?? Jadon Sancho t? Borussia Dortmund. Ng??i t?i Gi?i v? ??ch chau ?u kh?ng ch? t?o ra b??c nh?y v?t v??o ??i chuy??n nghi?p, m?? c??n r?i nh? m?t qu? bom ? ?ay. Trong 13 tr?n ??u c?nh tranh ??u ti??n c?a anh ?y cho BVB Sancho ?? ghi ???c c??c m?c ti??u c?nh tranh qu?? n??ng v?? ghi ???c t??m c?? ???nh. N??i c??ch kh??c, n?u Sancho ? tr??n san trong m?t tr?? ch?i, anh ta c?ng tham gia v??o m?t m?c ti??u. Trong s? ?O pfern ?? Ph?n th??ng cho c??c d?ch v? m?nh m? n??y theo sau v??o ng??y 12 th??ng 10 n?m 2018: L?n ??u ti??n, ng??i ???n ?ng 18 tu?i ???c ph??p xu?t hi?n cho ??i AT ? Anh.

SP ? Bay gi? b?n ?? h?i Manchester City r?ng quy?t ??nh c?? ???ng v??o m??a h?? n?m 2017 kh?ng. Sancho ??n t? gi?i tr? c?a c?ng dan. N?m 2018, anh ???c ph??p chuy?n sang BVB v?i gi?? g?n t??m tri?u euro. S? ti?n cao cho m?t ng??i ch?i tr? cho th?y Pep Guardiola v?? Co. th?c s? bi?t nh?ng g?? h? c?? trong h??ng ng? c?a h? cho m?t t??i n?ng. T?i BVB, b?n s? r?t vui v?? Sancho r? r??ng kh?ng tin t??ng v??o ??i b??ng chuy??n nghi?p Manchester.