ty le 888 L?ch tr??nh World Cup 2022 trong t?ng quan ü

Ai tin r?ng ??? l?? m??a ??ng ti?p theo World Cup 2022 M?t ch??t b?t bu?c h?n s? xu?ng kinh doanh. N?u b?n xem x??t k? h?n v? World Cup 2022, c?? th? cho 32 qu?c gia tham gia t?i World Cup ? Qatar t? ng??y 20 th??ng 11 ??n ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022. Do ???, to??n b? v??ng cu?i c??ng ???c th?c hi?n trong v??ng ch?a ??y m?t th??ng (29 ng??y), trong ??? giai ?o?n nh??m, th?m ch?? t?i 4 tr?? ch?i m?i ng??y (v??o ng??y 1 v?? ng??y 2), s? ch? k??o d??i 13 ng??y.

B?n c?? th? t??m th?y to??n b? l?ch tr??nh World Cup 2022 tr?c ti?p v?i ch??ng t?i sau giai ?o?n nh??m (v?i m?i nh??m) v?? c??c v??ng lo?i tr?c ti?p kh??c nhau t? v??ng 16, t? k?t, b??n k?t v?i k??ch th??c Chung k?t World Cup 2022 ? Qatar. D?ng l??n World Cup y??u th??ch Trong tr?n chung k?t?

Th?ng tin quan tr?ng nh?t v? l?ch tr??nh tr?? ch?i 2022 World Cup

D??i ?ay l?? th?ng tin quan tr?ng nh?t v? l?ch tr??nh c?a World Cup 2022 ? Qatar trong nh??y m?t:

  • Giai ?o?n nh??m: 20 th??ng 11 ??n ng??y 2 th??ng 12 n?m 2022
  • ???ng -gi? cu?i c??ng: ng??y 3 th??ng 12 ??n 6, 2022
  • Quy -finals: ng??y 9 v?? 10 th??ng 12 n?m 2022
  • B??n k?t: ng??y 13 th??ng 12 v?? ng??y 14 th??ng 12 n?m 2022
  • Chung k?t nh?: 17 th??ng 12 n?m 2022
  • Finale: 18 th??ng 12 n?m 2022

S? kh?i ??u c?a c??c tr?? ch?i kh??c nhau t??y thu?c v??o giai ?o?n gi?i ??u. Sau ??? B??ng tr?? ch?i ch??nh th?c c?a World Cup 2022 S? b?t ??u di?n ra trong c??c tr?? ch?i nh??m t? ng??y 3 l??c 11 gi? s??ng, 2 gi? chi?u, 5 gi? chi?u v?? 8 gi? t?i. V??o ng??y ??u ti??n ch? c?? tr?? ch?i FFIN v??o l??c 5 gi? chi?u, v??o ng??y 2, sau khi m?c ??nh World Cup, 11 A.M. C??c ??i World Cup 2022 l??c 4 gi? chi?u v?? 8 gi? t?i

K? ho?ch tr?? ch?i c?a giai ?o?n nh??m World Cup khi v?i v??ng

Giai ?o?n nh??m World Cup 2022 s? ???c th?c hi?n trong quy tr??nh nhanh ch??ng t?i World Cup s?p t?i ? Qatar. 4 tr?? ch?i m?i ng??y d?n ??n giai ?o?n nh??m World Cup quan tr?ng nh?t m?i th?i ??i ch? v?i 13 ng??y tr?n ??u. C??i ??? Anh ?y tr?? ch?i Ffing c?a World Cup 2022 s? di?n ra v??o ng??y 20 th??ng 11 n?m 2022 l??c 5 gi? chi?u.

V?i th?i gian ??u l??c 11 gi? s??ng, 2 gi? chi?u, 5 gi? chi?u v?? 8 gi? t?i. Nh??m World Cup 2022 Ti?n h??nh tr?c ti?p m?? kh?ng c?? b?t k? v?n ??. Ch? c?? v??o c??c ng??y trong tu?n l?? m?t v? va ch?m v?i gi? l??m vi?c r?t c?? th?.

K.O. v??ng theo l?ch tr??nh World Cup 2022 t? ng??y 3 th??ng 12

V??ng ??u lo?i tr?c ti?p c?a World Cup 2022 ? Qatar b?t ??u v??o ng??y 3 th??ng 12 n?m 2022. T?i V??ng c??p th? gi?i 16 ???c ch?i trong b?n ng??y tr?n ??u v?i hai tr?? ch?i m?i ng??y. C??i ??? T? k?t World Cup 2022 ?i v??o ng??y 9 v?? 10 th??ng 12 n?m 2022 cho Ngo??i ra c??n c?? hai tr?? ch?i m?i ng??y trong giai ?o?n n??y (4 gi? chi?u & 8 gi? t?i).

C? hai B??n k?t World Cup 2022 s? ???c th?c hi?n v??o ng??y 13 v?? 14 th??ng 12 n?m 2022. Tr?n chung k?t Big sau ??? t?t nghi?p v??o ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022 v?? kh?ng ch? ni??m phong danh hi?u v? ??ch th? gi?i, m?? c??n l?? World Cup Fu ? Ball ??u ti??n trong l?ch s?. C??i ??? Tr?? ch?i World Cup 2022 cho v? tr?? th? 3 Di?n ra m?t ng??y tr??c tr?n chung k?t v??o ng??y 17 th??ng 12.

>> t?t c? th?ng tin v? Tv World Cup 2022 ü Make

1. Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i v??o m??a ??ng ??

Fu ? Ball World Cup ?? l?? m?t ?i?m n?i b?t ??c bi?t cho t?t c? ng??i ham m? b??ng, nh?ng v??ng cu?i c??ng cu?i c??ng ? Qatar l?? m?t c??i g?? ??? ho??n to??n kh??c. Ly do ch??nh cho ?i?u n??y l?? vi?c ng?ng ho?t ??ng trong nh?ng th??ng m??a ??ng ?? ch??nh x??c h?n t? ng??y 20 th??ng 11 ??n ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022. B?t ??u b??n h??ng cho V?? World Cup 2022 L?? v??o ng??y 19 th??ng 1 c??ng n?m.

Ch?c n?ng c?a FIFA ?? quy?t ??nh th?c hi?n v??ng chung k?t World Cup l?n ??u ti??n v??o m??a h??, v?? c?? nhi?t ?? c?c k? cao ? bang Qatar v??o th?i ?i?m ???. Ngay c? trong m??a ??ng, b?n v?n c?? th? tin t??ng v??o kho?ng 30 ??, nh?ng ??? l?? h?p ly cho m?i ng??i tham gia. Tuy nhi??n, k?t h?p v?i c??c c?ng ngh? k? n?ng ??c bi?t, c?? th? v??o th??ng 11 & th??ng 12 n?m 2022 San v?n ??ng World Cup 2022 Tr?? ch?i b??ng c?ng b?ng v? ?i?u ki?n t?t cho ng??i ch?i v?? ng??i ham m?.

T?t c? c??c san v?n ??ng World Cup 2022 bao g?m t?t c? c??c tr?? ch?i

??t nh?t b?y tr?n ??u di?n ra trong m?i san v?n ??ng World Cup, trong ??? c?? s??u tr?? ch?i nh??m. Trong san v?n ??ng Lusail, nhi?u tr?? ch?i nh?t di?n ra v?i m??i tr?? ch?i bao g?m The Big Finale. ?ay l?? to??n b? quan ?i?m c?a World Cup, bao g?m t?t c? c??c tr?? ch?i t? l?ch tr??nh:

World Cup 2022 Tr??nh ?? chuy??n m?n: 13 pl ? tze cho chau ?u

c??c V??ng lo?i World Cup 2022 ???c ch?i b?i M ? RZ cho ??n th??ng 11 n?m 2021. T?ng c?ng, UEFA 13 StartPl ? Tze nh?n ???c cho World Cup ? Qatar. 10 v?? ???c trao cho t?t c? nh?ng ng??i chi?n th?ng nh??m tr??n World Cup 2022. 3 v?? c??n l?i sau ??? c?? s?n trong Playoffs World Cup 2022 v?i t?t c? nh??m l?p th? hai v?? hai nh??m t?t nh?t Li??n ?o??n qu?c gia 2020/21 ?? c?? ???c c??c ??i.