truc tiep vong loai world cup 2022 ??c: Karim Adeyemi trong l?nh v?c quan ?i?m c?a Hansi Flick

V?i vi?c gi? v?n ph??ng ch??nh th?c c?a Hans-Dieter Flick v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i v??o ng??y 1 th??ng 8, m?t ? RA m?i b?t ??u t?i ??i tuy?n qu?c gia ??c. Sau 15 n?m v?i Joachim L ? W ? v? tr?? c?? tr??ch nhi?m tr??n b?ng gh? hu?n luy?n, l?a ch?n DFB s? b?t ??u trong kho?ng m?t th??ng v?i ba tr?? ch?i trong Tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2022 ? Qatar v??o t??ng lai.

Theo th?t b?i 1-2 tr??n san nh?? k?t th??c M ? RZ tr??c B?c Macedonia, ??i ??c ??ng tr??c Th? v?n h?i ? Liechtenstein (ng??y 2 th??ng 9), ch?ng l?i Armenia (5.9.) V?? ? Iceland (8,9.) World Cup 2022 T?p ?o??n Quali ?? ch?u ??p l?c. Tr??c khi Flick b?t ??u v?i s? chu?n b? chi ti?t cho g??i ba ng??i n??y, ng??i ???n ?ng 56 tu?i ph?i th?c hi?n m?t v??i cu?c h?n v?? c?ng s? lo l?ng v? ??i h??nh ??u ti??n c?a anh ?y, ??? c?ng l?? v? ??i h??nh ??u ti??n World Cup 2022 S? cung c?p nh?ng hi?u bi?t ??u ti??n.

Hu?n luy?n vi??n th? m?n v?n ?ang ???c t??m ki?m

W ? Hrend Flick ch? ???c tr??nh b??y ch??nh th?c nh? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia v??o ng??y 10 th??ng 8 t?i m?t cu?c h?p b??o, hu?n luy?n vi??n ba c?a FC Bayern ?? b?t ??u l??n k? ho?ch cho c??c cu?c ???m ph??n trong n?n. Ngo??i Daniel R ? HL, The Flick ?? ? b??n c?nh FC Bayern v?i t? c??ch l?? tr? ly v?? cho Marcus Sorg, ng??i v?n c??n t?i ch?c v?i t? c??ch l?? tr? ly hu?n luy?n vi??n, vi?c t??m ki?m m?t hu?n luy?n vi??n th? m?n m?i l?? ng??i k? nhi?m cho Andreas K ? PKE ng??i ?? ly h?n v?i v?n ph??ng. N?? gi?ng nh? c?? s? r? r??ng trong nhan vi??n n??y cho ??n ng??y 10 th??ng 8.

R?t ph?n kh??ch h?n s? chi?m ???ng c?a b??i hu?n luy?n th? m?n h?a h?n cho ??i h??nh ??u ti??n. Hi?n t?i v?n ch?a r? li?u nh?ng ng??i th??ng xuy??n Mats Hummels v?? Thomas Mefler, ???c t? ch?c v?i EM 2021, s? ti?p t?c s? nghi?p DFB c?a h?. ??t nh?t l?? trong tr??ng h?p c?a Merller, ng??i ?? l??m vi?c th??nh c?ng c??ng nhau t?i FC Bayern, m?t chuy?n t??u t? nguy?n -tuy nhi??n.

Kh?ng lo?i tr? r?ng Flick ?? kh?ng bu?c Jerome Boateng ??n ??i tuy?n qu?c gia cho ??i tuy?n qu?c gia cho ??i tuy?n qu?c gia. C?? th? l?? m?t hi?p h?i m?i.

B?n c?ng c?? th? h??o h?ng khi th?y Flick mu?n c?? v?n ?? v? ph??ng ti?n b? thi?u. N?? ???c m? cho d?? Kevin Volland, m?t trong nh?ng ng??i gr ? ? ü h??t l??n trong ??i h??nh EM, ???c m?. T??ng t? nh? v?y, cho d?? Flick nh??n th?y Timo Werner v? d?ng trong v??i th??ng qua hay ???ng h?n l?? tr??n phao, n?i Chelsea Professional c?? th? ch?i t?c ?? c?a n?? t?t h?n.

Than m?i t? U21?

R? r??ng l?? l?a ch?n l?? kh?? nhi?u t??m ki?m vai tr?? c?a gi?a. Lukas Nmecha, ng??i ch? chuy?n sang VFL Wolfsburg, ng??i ???ng m?t vai tr?? quan tr?ng trong vi?c gi??nh ch?c v? ??ch chau ?u U21 nh? m?t m?c ti??u ghi b??n, c?? th? tr? th??nh m?t v?n ?? trong b?i c?nh n??y. T??ng t? nh? v?y, Karim Adeyemi, 19 tu?i duy nh?t, ng??i c?ng tham gia ??i h??nh t?i Gi?i v? ??ch chau ?u U21.

https://twitter.com/redbullsalzburg/status/1401813935507005447

V? ng??i ??c-Nigeria trong d?ch v? c?a Red Bull Salzburg, Flick ???c cho l?? ?? trao ??i v?i hu?n luy?n vi??n U21 Stefan Kuntz theo ?S Port 1. C?u th? tr? c?c k? nhanh ch??ng, cho Salzburg v??o m??a h?? n?m 2018 h?n ba tri?u euro m?t s? ??t cho spvgg unterhaching, c?? th? xu?t hi?n trong ??i ng? ??u ti??n c?a Flick sau c??c d?ch v? m?t ph?n trong ? sterreich v?? c? h?i ???c b?o qu?n ?? th? hi?n b?n than.