trang chủ fifa mobile 20 Playoffs EM 2020: T?t c? th?ng tin quan tr?ng

c??c Tr??nh ?? chuy??n m?n chau ?u 2020 D?n d?n u?n cong tr??n nh?? k??o d??i. V??o th??ng 11 n?m 2019, c??c tr?bxh đội tuyển quốc gia? ch?i t??ng ?ng ?? ???c ho??n th??nh. Tuy nhi??n, ch? c?? 20 trong s? 24 kh?i ??ng Em 2021???c ch? ??nh.

B?n t?m kh?i ??ng c??n l?i ???c d??nh ri??ng cho playoff EM. M?t bu?i ra m?t ?ang ch? ch??ng t?i. L?n ??u ti??n, nh?ng tr?? ch?i b??i ti?t n??y kh?ng d?a tr??n tr??nh ?? th?c t?, m?? l?? v??o n?m ngo??i UEFA Nations League.

K? ho?ch tr?? ch?i c?a EM Playoffs 2020

Do ??i d?ch coronavirus, kh?ng ch? v??ng cu?i c??ng c?a Gi?i v? ??ch chau ?u ?? b? ho?n l?i b?i m?t n?m, m?? c??n l?? v??ng playoff gi?i v? ??ch chau ?u, d? ki?n ??v??o n?m 2020. Sau khi t? ch?i ng??y thay th? v??o th??ng 6, ng??y m?i cho ng??y 8 th??ng 10 n?m 2020 v?? ng??y 12 th??ng 11 n?m 2020 ?? ???c l??n k? ho?ch.

Playoff a

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uk?t qu?
B??n k?t8.10.2020:45?? ?? ??o ?? Rum ? Nien ?? ??2: 1
B??n k?bxh đội tuyển quốc giat8.10.2020:45?? Bulgaria ?? Hungary ?? ??1: 3
cu?i c??ng12.11.2020:45?? Hungary ?? ??o ??2: 1

Playoff b

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uk?t qu?
B??n k?t8.10.2020:45?? ?? Bosnia & tr??i tim.?? B?c Ireland ??4: 5 N.E. (1: 1)
B??n k?t8.10.2020:45?? ?? Slovakia ? ireland ??4: 2 N.E. (0: 0)
cu?i c??ng12.11.2020:45?? B?c Ireland ?? Slovakia ?? ??1: 2 N.V (1: 1)

Playoff c

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uk?t qu?
B??n k?t8.10.2020:45??? ????? ? ?? scotland ?? Israel ?? ??5: 3 N.E. (0: 0)
B??n k?t8.10.2020:45?? ?? Na Uy ? serbia ??1: 2 n.v. (1: 1)
(Cu?i c??ng12.11.2020:45?? ?? serbia ?? Scotland ??? ?? ? ??? ?? ??4: 5 N.E. (1: 1)

Playoff d

v??ngng??yth?i giancu?c thi ??uk?t qu?
B??n k?t8.10.201bxh đội tuyển quốc gia8:00?? ?? georgia ?? Wei ? Nga ?? ??1: 0
B??n k?t8.10.2020:45?? ?? nordmacesonia ?? Kosovo ?? ??2: 1
cu?i c??ng12.11.2018:00?? ?? georgia ?? North macedonia ?? ??0: 1

V??ng playoffs cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2021: c??c quy ??nh ??n gi?n v?? vi ph?m

B?n than UEFA ?? n??i trong m? t? c?a m??nh r?ng m?i gi?i ??u c?a c??c qu?c gia ??u t? gi?i quy?t ch??nh h? ?W ?W v?? d? ?? Bi?u hi?n c?a m?t nhi?m v? ???c truy?n gi??o, nh?ng ???c th?c hi?n k??m ü c?a thu?t ng? ti?ng Anh ?w ?w ay ??

Ch??ng ta h?y nh?: C?? b?n gi?i ??u c?a Li??n ?o??n Qu?c gia v?i b?n nh??m m?i nh??m. The Leagues m?c c??c ch? c??i A ??n D. A l?? gi?i ??u hay nh?t v?? lu?n lu?n di?n ra. Sau khi ho??n th??nh giai ?o?n nh??m, m?t b?ng cu?i c??ng ?? ???c t?o ra cho m?i gi?i ??u. C??c nh??m d??nh cho nh?ng ?? cao n??y. V?? d?, ??c v?? Th?y bxh đội tuyển quốc gia S?, ng??i kh?ng ch?i c??ng nhau trong m?t nh??m, ?? t??m th?y ch??nh m??nh trong b?ng cu?i c??ng.

M?i trong b?n gi?i ??u c?? v? tr?? kh?i ??u ri??ng cho EM 2021. ?i?u n??y ???c giao cho v??ng playoff c?a gi?i ??u t??ng ?ng. B?n ??i t?t nh?t c?a m?i gi?i ??u kh?ng th? ?? ?i?u ki?n tr??n Regul ? Rem Weg l?? m?t ph?n c?a tr?? ch?i lo?i b?. V??o th??ng 9 n?m 2019, ?ay s? l?? Li??n minh c??c qu?c gia liga b V?? d?, Bosnia-Herzegovina, Sterreich v?? x? Wales c?ng nh? sau ???. Kh?ng ai trong s? c??c ??i trong nh??m ?? ?i?u ki?n c?a h? l?? tr??n PL ? tzen 1 ho?c 2. Nh?ng t?t c? h? ??u kh?ng ch?i t? ? Li??n ?o??n Qu?c gia. T?ng c?ng c?? 16 ??i thi ??u trong v??ng playoffs.

<< Bay gi? hi?n t?i T? l? c??c EM 2021 Xem >>

Kh?ng c?? b?n ??i c?? s?n? Ghi l?i tr??t l??n

Ng??i ta t? nhi??n ngh? r?ng kh?ng c?? b?n ng??i kh?i ??u cho bxh đội tuyển quốc gia v??ng playoffs c?? th? ???c tuy?n d?ng t? m?t gi?i ??u, b?i v?? c?? qu?? nhi?u ng??i tham gia c?? th? ?? ?i?u ki?n tham gia Gi?i v? ??ch chau ?u v??o n?m 2021. ??c bi?t l?? Li??n minh a, trong ??? c?? t?ng c?ng ch? c?? 12 ng??i kh?i ??u, b? ph?? h?y v?? ?i?u n??y. V??o th??ng 9 n?m 2019, v?i Th?y S?, H?? Lan v?? Iceland, ch?ng h?n, ch? c?? ba gi?i ??u A ??i di?n kh?ng c?? v? tr?? tr??nh ?? c?a h?. Nh? ?? ch? ra, ?i?u n??y c?ng c?n thi?t cho gi?i ??u B. Trong tr??ng h?p nh? v?y, m?t ??i t? m?t b? ph?n th?p h?n theo sau v?? t? b? pl ? tze.

T?i th?i ?i?m n??y, n?? c?? m?t ch??t ph?c t?p: y ngh? r? r??ng l?? gi?i ??u B t?t nh?t tr??t v??o v??ng playoff c?a League A ?? b?t ??u ? ?ay trong v??ng playoffs. V??o th??ng 9 n?m 2019, ?ay l?? Bosnia v?? Herzegovina. Tuy nhi??n, t?t nhi??n, n?? kh?ng th? ho?t ??ng: S? l?a ch?n nh?? n??c t? Balkan sau ??? cu?i c??ng s? b? tr?ng ph?t v?? th??nh t??ch t?t c?a h? ? Li??n ?o??n Qu?c gia. Cu?i c??ng, trong v??ng playoff c?a gi?i ??u A, n?? s? gi?m ???ng k? so v?i gi?i ??u B ?ang ch? ??i.

C??c ??i kh?ng th? ?? ?i?u ki?n Regul ? v?? ??ng trong b?ng Li??n ?o??n Qu?c gia trong m?t c?p b?c ? ngay sau m?t n?i c?? quy?n tham gia v??o v??ng playoffs do ??? l?? do. N?u t?ng th? m?t ng??i b?t ??c d? ???c s? d?ng, th?? ??? ch? l?? v? tr?? ??u ti??n sau ?P ?P Layoff-r ? nggen.

V??o th??ng 9 n?m 2019, c?? ba l?n mi?n c??ng. T?i th?i ?i?m n??y, ?ay s? l?? ba ??i v?i Israel, Bulgaria v?? Hungary Nations League Liga C ??. C??c ??i sau ??? ???c phan ph?i b?ng x? s?. Hungary, ch?ng h?n, c?? th? kh?ng may m?n v?? ph?i thi ??u trong v??ng playoffs cho gi?i ??u A ho?c ch?i ho?c ch?i cho League C trong v??ng playoffs.

H? th?ng EM ch?i Offs 2020

C??c tr?n playoff di?n ra trong m?t trong b?n ng??i m?i b?t ??u. ?i?u n??y ???c v? ? ?ay. C??c tr?? ch?i ???c t? ch?c trong h? th?ng KO. Kh?ng c?? c??ch n??o ?? ch?i. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? b?n ??i ???c k??o th??nh hai cu?c ??u tay ??i. Nh?ng ng??i chi?n th?ng trong c??c tr?? ch?i g?p nhau trong ?F inale ?? C??c tr?n playoffs. N?u b?n gi??nh chi?n th?ng ? ?ay, b?n c?? v? tr?? kh?i ??u cho EM 2021.

Khi n??o Playoffs EM 2020 s? ???c t? ch?c?

V??o cu?i th??ng 11 n?m 2019, c??c quy ??nh cu?i c??ng di?n ra. Ngay sau khi k?t th??c, tr?n playoff Duelle s? ???c r??t ra v??o ng??y 22 th??ng 11 n?m 2019. T??m ng??y sp ? ter t??m th?y EM 2020 nh??m r??t th?m thay v??. V??o ng??y 26 th??ng 20 n?m 2020, c??c gi?i ??u c?a c??c qu?c gia s? di?n ra v?i tr?n b??n k?t c?a h?. 5 ng??y sp ? ter sau ??? l?? 4 tr?n chung k?t. Do ??i d?ch v?? coronavirus ? chau ?u, ng??y tr?? ch?i kh?ng th? ???c gi?.

Ng??y m?i cho v??ng play -off EM 2020 ???c l??n k? ho?ch v??o ng??y 8 th??ng 10 n?m 2020 v?? ng??y 12 th??ng 11 n?m 2020.

T?i sao m?t tr?n h??a b? sung c?? th? c?n ph?i c?? m?t tr?n h??a theo EM c?n ph?i l?? c?n thi?t?

M?t ng??i gi? ch? s? ???c s? d?ng cho b?n ng??i b?t ??u playoff trong tr?n h??a th?c t? v??o ng??y 30 th??ng 11 n?m 2019, v?? nh?ng ng??i chi?n th?ng ch?a ???c bi?t ??n. C?? th? c??c ??i n??n c?nh tranh v?i nhau trong m?t nh??m EM, theo quy ??nh c?a UEFA kh?ng n??n l??m nh? v?y.

V?? d?, Tay Ban Nha kh?ng ???c ch?i v?i Andorra ra kh?i c??c v? tr?? d?n ??u ch??nh tr?. N?u m?t ch??m sao nh? v?y xu?t hi?n th?ng qua c??c playoffs, c??c t?m nh??m t??ng ?ng m?i ???c v?.