trực tiếp world cup việt nam M?o c?? c??c ??c Hoa K? 10.06.15 ?? Tr?? ch?i th? nghi?m

Sau khi ho??n th??nh gi?i v? ??ch trong b??ng ??? cau l?c b? chau ?u, n?? cho qu?c t? ??c ??t KR c?a h? m?t l?n n?a ?? n??i l?i t?m bi?t v?i k? ngh? h?? x?ng ???ng v?i m?t chi?n th?ng trong v??ng lo?i Gi?i v? ??ch chau ?u tr??c Gibraltar. Tr??c khi l?a ch?n DFB s? c?nh tranh t?i Ph??p trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2016, ??i s? ch?i than thi?n v?i Hoa K? ???c gi??m s??t b?i Jevgen Klinsmann. Tr?? ch?i than thi?n s? di?n ra v??o ng??y 10 th??ng 6 t?i san v?n ??ng Rheinenergy ? K ? LN.

Ch?i m?o c?a ch??ng t?i!
??c th?ng ?? Xem h?n ng?ch t?t nh?t
Ng??i c?? c??cTh?ng tin Bookie??u 1??u x??u 2??t c??c ngay bay gi?!
Euro 2016 logo nh?? c??i c??c Quali Bet3000 Bet3000Bet3000
Th?ng tin
1.64.56N?i ??t c??c
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho Fu ? Ball EM 2016 C?? c??c bwinBWIN
Th?ng tin
1.54,756N?i ??t c??c
Logo c?a ng??i l??m nh?? bookble b??ng ??? Mybet??t c??c c?a t?i
Th?ng tin
1.484.56N?i ??t c??c
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c chan d??i TipicoTipico
Th?ng tin
1.454.86.5N?i ??t c??c

Xem tr??c tr?? ch?i th? nghi?m ??c ch?ng l?i Hoa K? ? v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2015

??c c?? th? mong ??i l?i ch?i than thi?n v?i Hoa K?. Nh?? v? ??ch th? gi?i kh?ng c?? g?? ?? m?t. C?? th? gi? ??nh r?ng hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim l ? w s? s? d?ng cu?c ??u tay ??i v?i Superior, Klinsmann tr? h?n tr??c ?ay c?a m??nh, ?? k?t h?p ??i. DFB-elf s? xem x??t tr?? ch?i th? nghi?m nh? v?y v?? th? c??c bi?n th? m?i. Trong tr??ng h?p c?a ??i, L ? W th?m ch?? ?? t? b? hai trong s? nh?ng ng??i l?n c?a n??: Marco Reus v?? Manuel Neuer s? kh?ng ???c s? d?ng ?? ch?ng l?i Hoa K? ho?c b?n ng??y ch?ng l?i Gibraltar. Patrick Herrmann, m?t kh??c, c?? th? ?n m?ng cu?c tranh lu?n c?a m??nh trong ??i tuy?n qu?c gia ??c. Gladbacher ?? thuy?t ph?c trong v??ng ??u v?i nh?ng m??n tr??nh di?n t?t.

>>>? em 2016 ?? ?i?u ki?n fu ? b??ng wetten ?<<<

Nh? c??c li??n h? t?t t? Klinsmann tr? tu?i ??n DFB, Hoa K? c?? th? th? nghi?m v?i m?t ??i b??ng h??ng ??u th?c s? m?t v??i tu?n tr??c Gold Cup. Hu?n luy?n vi??n ??c s? kh?ng c?? v?n ?? g?? khi th??c ??y ??i quan c?a m??nh. R?t cu?c, b?n c?? th? ?i ch?ng l?i nh?? v? ??ch th? gi?i, ng??i m?? b?n ph?i t? b? t?i World Cup 2014 ? Brazil. C??c ch??ng trai Hoa K? ?? c?? th? ph??t tri?n ??u ??n trong nh?ng n?m g?n ?ay v?? mu?n b??n m??nh l?? ??t ti?n trong san v?n ??ng Rheinenergy. Trong ??i h??nh c?a m??nh, Klinsmann ph?i l??m m?? kh?ng c?? Jozy Altidore v?? ch?n th??ng.

Th?ng tin v?? li?t k?? ??c ?? Hoa K? Tr?? ch?i th? nghi?m

Ch?i chi ti?t:
??c ch?ng l?i ? usa
Tr?? ch?i th? nghi?m
Ng??y 10 th??ng 6 n?m 2015, 8:45 t?i
Rheinenergy ? San v?n ??ng, ? K ? LN

M ? Thi?t l?p:
N??c ??c:? M?c ti??u ?? Hector, Boateng, Hummels, Rudy ??
Hu?n luy?n vi??n:Joachim L ? W

HOA K?:Howard Howard ?? Besler, Birnbaum, Johnson, Chandler ??
Hu?n luy?n vi??n:Klinsmann tr?

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Trong b?ng can ??i v?nh c?u, ??c l?? b?y v?i b?y ng??i, ch?ng l?i ba th?t b?i ch?ng l?i
  • ??c ?? gi??nh chi?n th?ng trong cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng tr??c Hoa K? t?i World Cup 2014 1-0
  • ? ??c, Marco Reus v?? Manuel Neuer b? m?t t??ch
  • Hoa K? ?? gi??nh chi?n th?ng trong tr?n giao h?u cu?i c??ng v?i ??c v?i 4: 3

Mobilbet Ti?n th??ng 10 Euro m?? kh?ng c?n ky g?i

M?o c?? c??c ??c ?? Hoa K? v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2015

Ch??ng t?i hy v?ng m?t cu?c ??u tay ??i h?p d?n trong san v?n ??ng Rheinenergy c?a K ? LN. ??i Klinsmann ???c th??c ??y ?? v??o c??nh ??ng v??o ??u t??c. Tr??c Gold Cup 2015, c?? l? kh?ng c?? s? ti??m thu?c ??ng l?c n??o t?t h?n l?? m?t chi?n th?ng tr??c nh?? v? ??ch th? gi?i tr? v??.

L?ch tr?? ch?i th? nghi?m 2015

??c s? s? d?ng tr?? ch?i ?? ki?m tra c??c bi?n th? m?i trong tr?? ch?i. Tuy nhi??n, ??i h??nh ???c ch?n v?i c??c ng?i sao n??i l??n ???ng k? cho m?t chi?n th?ng c?a l?a ch?n DFB. Sau nh?ng th??nh t?u y?u g?n ?ay trong c??c tr?? ch?i than thi?n, ??c c?ng cam k?t cung c?p cho ng??i ham m? m?t c?nh t??ng m?t l?n n?a. The L ? W-elf ? c?? th? s? kh?ng ?? kh? n?ng xu?t hi?n nh? Lean 2: 2 ch?ng l?i ??c. ? ? ? ? ? ?M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i l?? do ???: ??c th?ng trong K ? LN 2-1.

Nhi?u m?o c?? c??c th? thao h?n.