trực tiếp bóng đá châu âu 35 tri?u ?? la cho chi?n th?ng World Cup 2014

Sau ??? Hi?p h?i b??ng ??? th? gi?i FIFA c?? Ti?n th??ng cho Chung k?t b??ng ??? World Cup 2014 th?ng b??o ? Brazil. Sau ??? ng??i chi?n th?ng c??c World Cup 2014 tr? th??nh m?t Ghi ti?n Trong h ? anh ?y t? 35 tri?u ?? laNh?ng g?? t??ng ?ng v?i kho?ng 25,6 tri?u euro. ??n ??i th? hai Gi?i ??u ? SE Damferika s? r?t ?au ??n cho tr?n chung k?t, nh?ng An ?i t? 25 tri?u ?? la c?? th? gi??p ?? ? ?ay.

Nh?ng c?ng Nh?ng ??i ???, ?? c?? trong V??ng s? kh?o V??ng cu?i c??ng Th?t b?i, ???c tr? ti?n t??i ch??nh. 16 ??i r?i kh?i gi?i ??u sau giai ?o?n nh??m, nh?ng ??t nh?t c?? m?t kho?n ti?n ???c ??m b?o h??ng ng??y 8 tri?u USD. T?t c? trong t?t c? tr? th??nh c?a FIFA $ 576 tri?u ti?n th??ng Phan ph?i, v?i t?ng s? n?m 2010 ? Chau Phi v?i r?t nhi?u 420 tri?u.