trận đấu đội tuyển việt nam Linh v?t EM ?? Super Victor

V??o cu?i n?m 2014, UEFA ?? g?i linh v?t ch??nh th?c cho EM 2016 t?i Ph??p. V?i L ? Chel than thi?n, Superman Cowl v?? trong Tikot c?a Equipe Tricolore v?i s? 16, ? Super Victor ???c hi?n th?. Trong Stade Velodrom von ? Marseille, linh v?t ???c ch??nh th?c tr??nh b??y tr??c tr?n ??u gi?a Ph??p v?? Th?y ?i?n.

Nh?ng ng??i ham m? gi?a Dribblou, Goalix v?? Super Victor ?? c?? th? ch?n t??n. H?n 100.000 ng??i ?? tham gia cu?c b?u c? v?? cu?i c??ng l??n ti?ng cho Super Victor.

Linh v?t em qua th?i gian

N?m 1980, Gi?i v? ??ch b??ng chau ?u FU ???c t? ch?c t?i Y. L?n ??u ti??n, ban t? ch?c ?? tin t??ng m?t linh v?t nh? m?t nh?? t??i tr? v?? y??u th??ch ???m ??ng cho gi?i ??u. Nh?ng ng??i Y c?? ??t s? b? ?? ch? con s? n??o c?? th? ph?? h?p, ?? ??a ra m?t l?a ch?n tuy?t v?i m?? v?n r?t ???c ca ng?i: ?P inocchio ?? Truy?n thuy?t ? re h ? lzerne Boy, ng??i ?? th?c d?y v?i cu?c s?ng v?? ph?i h?c c??ch n??i s? th?t trong chuy?n l?u di?n kh?? kh?n, ?? tr? th??nh m?t linh v?t. Ng??i ham m? y??u anh ?y ? 16 n?m sau khi m?t World Cup ?? nh?n ???c m?t linh v?t l?n ??u ti??n, phong t?c ?? c?? th? th?ng th? t?i Gi?i v? ??ch chau ?u.

??ng v?t b?t ??u c?a linh v?t EM

Sau Pinocchio, m?t con v?t ???c theo sau: ? Ph??p n?m 1984, Hahn ?P ?P eno? Khi ??ng v?t qu?c gia l?? linh v?t c?a gi?i ??u. ??c tin t??ng con th? ?B ernie ? n?m 1988? ?i?u n??y r? r??ng ?? ???c ???n nh?n r?t t?t ? Th?y ?i?n, b?i v?? v??o n?m 1992, c?? m?t con th? kh??c nh? m?t linh v?t. Tuy nhi??n, m?t ng??i kh?ng ??c bi?t s??ng t?o khi ??t t??n Scandinavia: con v?t ???c g?i ??n gi?n l?? ?K ?K aninchen ??

H?y nh??n v??o l?ch s? c?a b??ng em ? gi?a

Ng??i Anh ?? t?t h?n trong ng??nh h?c n??y trong b?n n?m sau: Mascot n?m 1996 c?? ph?i l?? ?G ?G ? ?? Ng??i ta c?? th? cho r?ng s? l?a ch?n n??y c?? li??n quan ??n mong mu?n r?ng nh?ng con s? t? ?T hree ?? S? lo ng?i r?ng EM Cup s? ? l?i n??c n??y? L ? Ch??ng t?i v?n ??n, b?i v?? v??o n?m 2000, H?? Lan v?? B? c?ng tin t??ng con v?t n??y. T??n l?? ch??ng tr??nh: ?B enelucky ?? ??

Linh v?t cho Fu ? Gi?i v? ??ch chau ?u

Slavek linh v?t EM v?? Slavko

H??nh1: Slavek v?? Slavko ?? Em 2012

N?m 2004, ng??i B? ???o Nha ?? quy?t ??nh ch?ng l?i m?t con v?t l?n ??u ti??n k? t? n?m 1980. C?u b?? ?K inas ?? Tr? th??nh linh v?t. C??c nh?? ho?ch ??nh c?a ? Sterreich v?? Th?y S?, nh?ng ng??i c??ng t? ch?c Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2008, qu?? c? ??n. Linh v?t n??n th? hi?n s? th?t r?ng hai l ? nder ?? li??n k?t gi?i ??u v?? b??ng fu ? l?? m?t m?n th? thao m?? b?n ph?i c??ng nhau th?c s? vui v? v?? m?nh m?. C?p song sinh ?T Rix v?? Flix ??

B?n g?n nh? ch? nh??n th?y h? khi h? ch?i Fu ? Ball. ? Ukraine v?? Ba Lan, t? ch?c Gi?i v? ??ch chau ?u 2012, y t??ng n??y ?? ???c t??m th?y r?t t?t ??n n?i h? ???c sao ch??p c??ng m?t l??c v?? c?ng tin t??ng Twins ch?i tr??n Fu ? Ball. L?n n??y b?n ? ?S Lavek v?? Slavko ?? Tuy nhi??n, c?? m?t s? l?i ch? tr??ch, b?i v?? n?? ???c ??nh h??ng tr?c quan r?t nhi?u v?i ?T Rix v?? Flix ?? Linh v?t cho Em ? Ph??p Trong n?m 2016, n?? s? s?m ???c g?i ??

Quay l?i Fu ? Ball Em Lexicon.

H??nh1: Wikimedia, Roger Gor ? Czniak (CC by 3.0)