top rank dota 2 L?ch tr??nh v?? k?t qu? c?a EM Quai

T?i ?ay, b?n s? t??m th?y m?t l?ch tr??nh tr?? ch?i chi ti?t v?i t?t c? c??c ng??y cho Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Fu ? Ball Chau ?u Championship 2016 t?i Ph??p. B?ng cung c?p cho b?n t?t c? th?i gian v?? th?ng b??o cho b?n v? c??c ??a ?i?m ri??ng l?. Ngay khi c??c tr?? ch?i ?? ho??n th??nh, b?n c?ng c?? th? ??c k?t tructiep bongda tv qu? cu?i c??ng ? ?ay. V?? v?y, b?n c?? m?t c??i nh??n t?ng quan ho??n h?o v? t?t c? c??c tr?? ch?i c?a tr??nh ?? UEFA Euro.

Giai ?o?n nh??m c?a Tr??nh ?? Gi?i v? ??ch Chau ?u

c??c Giai ?o?n nh??m c?a Uefa em Quali ???c t? ch?c v??o m??i ng??y tr?n ??u. C??c tr?? ch?i s? b? s? di?n ra t? ng??y 7 th??ng 9 n?m 2014 ??n ng??y 13 th??ng 10 n?m 2015. T?ng c?ng 130 tr?? ch?i c?a UEFA ???c ch?i trong s? 53 qu?c gia th??nh vi??n trong giai ?o?n nh??m c?a tr??nh ?? chuy??n m?n. Ph??p l?? th??nh vi??n th? 54, nh?ng l?? ch? nh?? v?? ch? tham gia v??o tr??nh ?? chuy??n m?n. Sau khi ho??n th??nh giai ?o?n nh??m, hai ??i t?t nh?t t? ??m?i nh??m v?? ?i?m ?? ig st ? rksten r?t vui m?ng khi c?? tr??nh ?? th??nh c?ng cho v??ng cu?i c??ng ? Grande Nation, trong khi t??m h?ng ba c??n l?i trong tr?n playoff xung quanh l?n cu?i c??ng trong tr?n ??u cu?i c??ng B?n v?? EM n??n hi?p s?.

tructiep bongda tv
Tr?? ch?i tr??nh ?? EM 2016 trong The Wembley Stadion

H??nh 1: Trong San v?n ??ng Wembley London, Anh s? ch?i c??c tr?n ??u tr??n san nh?? c?a m??nh ?? c?? b?ng c?p EM

T?t nhi??n b?n s? kh?ng ch? t??m th?y t?t c? c??c k?t qu? c?a giai ?o?n nh??m ? ?ay, m?? c??n v? ?i?u ??? Playoff. C??c tr?? ch?i ???c t? ch?c ? ch? ?? lo?i tr?c ti?p t? ng??y 12 ??n 17 th??ng 11 n?m 2015. B?n x??c ??nh b?n ng??i tham gia cu?i c??ng trong Euro ? Ph??p.

B?n c?? th? t??m th?y th?ng tin hi?n t?i v? tr??nh ?? c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 trong tin t?c c?a ch??ng t?i. ? ???, b?n c?? th? t??m ra hu?n luy?n vi??n n??o ph?i ??i m?, ng??i ch?i n??o b? th??ng v?? tin t?c quan tr?ng nh?t v? c??c th??nh vi??n UEFA, nh?ng ng??i c?? th? ???c th?ng c?p v??o v??ng chung k?t.

H??nh 1: Wikimedia/Johnthestone (CC by 2.0)