thủ môn việt nam hôm nay là ai L ? W Plague tr??c World Cup ? Brazil Lo l?ng

??i tuy?n qu?c gia ??c gay th??ng t??ch cho ch?n th??ng

H??nh 1: Hu?n luy?n vi??n c?a ??c Joachim L ? W W.

C??c Hu?n luy?n vi??n qu?c gia ??c tai h?a Lo l?ng v? ch?n th??ng Trong s? c??c c?u th? c?a anh ?y v?? tr??nh b??y anh ?y tr??c m?t Quy?t ??nh kh?? kh?n. L?nh v?c th??ng t??ch ?ang d?n r? r??ng trong th?i gian g?n ?ay, nh?ng M?t ? tze c?a m?t s? hi?u su?t v?n ??ng d??i m?t d?u h?i l?n. M?c d?? b?n c?? nh? Hu?n luy?n vi??n DFB c??i nh??n d??ng nh? C??c ti?t m?c kh?ng th? tin ???c Tr??n ng??i ch?i d? b?, nh?ng m?t s? ng??i ?i?u h??nh s?p x?y ra d??ng nh? c?? th? ???c b?i th??ng.

M?t di?n vi??n h??ng ??u l?? trong m?i tr??ng h?p ch?ng l?i Nh??m b C??c c?ng ty nh? Ghana, Hoa K? v?? B? ???o Nha, t? N ? Ten.

N?? ??c bi?t kh?? kh?n Ch?n th??ng xui x?o ti?n v? ??c. Hi?n t?i, hai m??n tr??nh di?n c?a ??i tuy?n qu?c gia hi?n ?ang l?? ph??ng th?? nghi?m gay th??ng t??ch.

M?t ng?i sao Real Madrid c?ng ??c bi?t cay ??ng Sami Khedira. Ti?n v? ph??ng ng? ?? ph?i ch?u m?t gi?t n??c m?t ch??o v?? b??n trong v??o th??ng 11 n?m 2013 v?? hi?n ?ang ???c ph?c h?i ch?c n?ng. M?t Tham gia World Cup Xu?t hi?n t?i Khedira r?t kh?? x?y ra.

V?i Ilkay N?u m?t ng??i ch?i kh??c ??t c??ng m?t v? tr??. ?i?u n??y ?? b? n??n c??c ??t s?ng ? ule trong m?t tr?? ch?i th? nghi?m. V?i c?u th? 23 tu?i, s? tr? l?i d??ng nh? l?? C??p th? gi?i Nh?ng r?t c?? th?. V?? Holger Badstuber l?? Gi?i v? ??ch Th? gi?i tuy nhi??n kh?ng v?n ?? g?? h?n. Theo hai gi?t n??c m?t day ch?ng ch??o li??n ti?p c?a m??nh, kh?ng c?? hy v?ng tr? n??n ph?? h?p tr??c khi gi?i ??u b?t ??u. Sau th?i gian c?a anh ?y -Out, Rose v?? m?t gi?t n??c m?t s?i Mats Hummels tr? l?i ???o t?o V?? nhanh ch??ng t? l??m m??nh b? th??ng tr??n fu. Bay gi? anh ?y ?ang ph?i ??i m?t v?i m?t kho?ng th?i gian ngh? ng?i kho?ng hai l?n. c??c Tham gia World Cup Tuy nhi??n, c?? v? nh? kh?ng g?p nguy hi?m l?n.

Tin t?t C?? t? tr? tu?i kh?ng Julian Draxler v?? torj ? ger Mario Gomez, C? hai ??u l?? v? ch?n th??ng c?a h? v?? ?? ???c t??ch h?p v??o ???o t?o nh??m. Ch??nh x??c tr??c m?t c?a C??p th? gi?i Bay gi? c?ng l?? c?u chi?n binh Bastian Schweinsteiger Ph?? h?p, Kn ? Chell ? sion d??i c?a anh ?y. C?u th? qu?c gia 100 l?n kh?? c?? th? ???c thay th?.

Ng??i v?n ?ang ch?i trong ??i v?? h? l?? ai World Cup 2014 ? Brazil ph?i theo d?i tr??c tivi, quy?t ??nh v??o ng??y 2 th??ng 6, n?u Hu?n luy?n vi??n qu?c gia L ? W ??i h??nh 23 ng??i ch??nh th?c.

H??nh1: Wikimedia/ Steindy (CC BY-SA 3.0)