mod map dota 2 V?? cho ??c so v?i Ba Lan

S? than thi?n gi?a ??c v?? Ba Lan di?n ra ? Hamburg

H??nh 1: T?i nh?? c?a HSV, ??c g?p Ba Lan v??o ng??y 13 th??ng 5 ng??y 13 th??ng 5

T?i Ng??y 13 th??ng 5 n?m 2014 ???nh v??o ??i tuy?n qu?c gia ??c l??c 8:45 t?i Hamburger Imtech-Arena ??i t? Ba Lan. Trong m?t trong nh?ng th? nghi?m cu?i c??ng tr??c Fu ? Ball World Cup 2014 t?i Brazil, ??i DFB t? Jogi l ? w s? l?n ??u ti??n thi ??u v?i ??i h??nh World Cup. K? t? ng??y h?m qua C?ng l?? B??n h??ng tr??c Cho tr?? ch?i ? Hamburg Volksparkstadion. Tr?? ch?i world cup châu á có bao nhiêu đội cu?i c??ng ???c ch?i ? Hamburg v??o n?m 2011, n?i H?? Lan c?? th? b? ???nh b?i 3-0.

T?i 1 th??ng 6 g?p g? n??c ??c trong m ? nchengladbach v?n c??n ??i World Cup t? Cameroon. Tr?? ch?i n??y l?? m?t h ? quan tr?ng li??n quan ??n giai ?o?n nh??m, v?? Ghana ?ang ch? ??i ??c, trong ??? m?t ??i th? chau Phi kh??c ?ang ch? ??c. Tr?? ch?i th? nghi?m ch??nh th?c cu?i c??ng c?a nh??m DFB sau ??? di?n ra Ng??y 6 th??ng 6 t?i Mainz ch?ng l?i Armenia thay v??. C? hai C??c ??i c?a World Cup 2014 ? Brazil K nnt b?n ?? xem x??t t?t c? c??c ??i m?t c??ch chi ti?t.

H??nh 1: Wikimedia/Reinhard Kraasch (CC By-SA 3.0)