spirit dota 2 C??c nh??m EM 2016

Tr?n h??a cho Gi?i v? ??ch chau ?u di?n ra v??o ng??y 12 th??ng 12 n?m 2015 t?i Palais de Congres ? Paris. 24 ??i ?? ?i?u ki?n ???c chia th??nh b?n T PFE. C??c ??i v?? ch? nh?? t?t nh?t Ph??p ???c ch? ??nh v??o n?i ??u ti??n. B?ng x?p h?ng ch??nh th?c c?a UEFA ???ng vai tr?? l?? c? s? cho b? ph?n c?a POTS. Sau ???, c??c qu?c gia ???c r??t ra trong s??u nh??m (A-F) v?i b?n ??i. Kh?u hi?u do T?ng th? ky UEFA d?n ??u ? r Gianni Infantino cho th?y s? phan chia sau ?ay c?a c??c nh??m:

EM2016_GRUPPEN_TEAM

? ?ay b?n ??n v?i c??c nh??m v?? b?ng ri??ng l?:

EM 2016 Nh??m A

Trong nh??m A, Ph??p l?? y??u th??ch l?n. Ch? nh?? ph?i ??i ph?? v?i Albania, Rum ? Nien v?? Th?y S?. ?i?m n?i b?t ??u ti??n c?a Gi?i v? ??ch chau ?u n??y s? gi?ng nhau gi?a Ph??p v?? Rum ? Nien v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2016.

Euro 2016 Nh??m B

Anh ??ng ??u nh??m B. Ng??i Anh ?? th?ng t?t c? m??i tr?n ??u c?a h? v? tr??nh ??. Cu?c ??u tay ??i c?a Anh v?i c?? voi c?? th? ???c gi?i th??ch trong cu?c tranh c?i. C??c ??i th? kh??c trong Pool b hei ? en Nga v?? Slovakia.

EM 2016 Nh??m C

??c ?ang ??i ph?? v?i Ukraine, B?c Ireland v?? Ba Lan ? Nh??m C. Ch?ng l?i ng??i Ba Lan, m?i ng??i ?? ch?i trong tr??nh ?? chuy??n m?n v?? nhanh ch??ng nh?n th?y r?ng qu?c gia l??ng gi?ng l?? m?t ph?n c?ng. Trong Warsaw, n?? ?? ??t ra m?t th?t b?i 0-2 cho l?a ch?n DFB.

Nh??m Gi?i v? ??ch chau ?u D

N?u b?n c?? th? n??i v? m?t nh??m kinh d?, th?? ch?c ch?n l?? nh??m D. v?i Tay Ban Nha, C?ng h??a S??c, Croatia v?? Kroatia, b?n ??i t?t ??n r?t t?t g?p nhau. Tay Ban Nha l?? m?t y??u th??ch trong h? b?i D, ??ng sau n?? s? r?t ch?t ch? trong cu?c ?ua cho v? tr?? th? hai.

EM 2016 Nh??m E

B? mu?n ch?ng minh t?i Gi?i v? ??ch chau ?u r?ng b?n ?? ch??n mu?i cho m?t danh hi?u. Qu? ?? ch?c ch?n c?? m?t trong nh?ng ??i t??i n?ng nh?t ? v??ng chung k?t. V?i Y, Th?y ?i?n v?? Ireland, tuy nhi??n, ng??i B? c?? nh?ng ??i th? kh?? kh?n.

Euro 2016 Nh??m F

Losgl tr? l?i trung th??nh v?i l?a ch?n FB FB l?n n??y.? Nh?n ng??y c??ng nhi?u nhi?m v? kh??c nhau v?i B? ???o Nha, Iceland v?? Hungary. L? s?ng b?ng bay gi? c?ng ???c s? d?ng.? Alaba v?? Co. ngo??i Ronaldo B? ???o Nha, nh?ng ng??i ???c y??u th??ch l?n trong nh??m.

Th??m c??c trang v? em 2016: ?