lịch thi đấu việt nam ngày mai R??t ra tr??nh ?? EM 2024

B??ng fu ??t ng??i ham m? trong nh?ng n?m kh?? kh?n n??y. Gi?i v? ??ch chau ?u m?i ngo?n m?c n?m 2021 tr??n kh?p chau ?u ch? di?n ra gi?a quy m? c?a Gi?i v? ??ch chau ?u n? v? ??i, m?? ??i ch? nh?? t? Anh c?? th? ch?n trong m?t cu?c ??u tay ??i v?i ??c. Ch? trong nhi?u th??ng sp ? ter b?t ??u World Cup 2022 ? Qatar. V?? ch? ba th??ng sau khi n?? b?t ??u Tr??nh ?? c?a EM 2024.

Ng??i d?n ch??ng tr??nh c?a v??ng chung k?t s? l?? ??c, ??? l?? ly do t?i sao n?? ???c ???nh gi?? s?n cho ??ng euro. Nh??n v??o t?t c? 54 th??nh vi??n kh??c c?a UEFA c?a UEFA ph?i ???c ph??p ???nh v?n v??o ng??y 9 th??ng 10 n?m 2022 cho Frankfurt Am Main. T?i qu?? h??ng c?a Li??n ?o??n b??ng Fu Fu, r??t ??th?m cho tr??nh ?? chuy??n m?n c?a Euro 2024 thay v??. Ch??ng t?i cung c?p cho b?n t?t c? th?ng tin b?n c?n cho ng??y quan tr?ng n??y. T?t nhi??n, ch??ng t?i c?ng cho th?y c??ch th?c ho?t ??ng c?a b?n than tr??nh ??.

R??t ra tr??nh ?? EM 2024? T?t c? c??c th?ng tin quan tr?ng

 • ?? C?nh tranh: Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u UEFA 2024
 • ?? Ng??y: Ng??y 9 th??ng 10 n?m 2022
 • ?? ??a ?i?m: Frankfurt Am Main (trong Festhalle Frankfurt)
 • ? ?? C??c qu?c gia tham gia: 54
 • ?? S? l??ng b? m?t ? PFE: 6

Em-Quali Draw: T?t c? b? m?t ? PFE

Trong Festhalle Frankfurter s? c?? s??u ng??i b? m?t ? PFE, trong ??? 54 ng??i kh?i ??u ?ang trong tr??nh ?? chuy??n m?n. H? ???c r??t ra trong m??i nh??m. Ch?c ch?n b?n ?? t??nh to??n r?ng n?? kh?ng ho?t ??ng tr?n tru. S??u nh??m s? ch?i v?i c??c ??i. B?n m??a kh??c l?? tr??n qu? b??ng v?i s??u ??i m?i ??i.

C??c PFE b? m?t b? chi?m theo b?ng cu?i c??ng c?a giai ?o?n nh??m c?a Li??n ?o??n qu?c gia 2022/23. ?ay c?ng l?? ly do t?i sao vi?c r??t th?m nh??m s? ch? di?n ra v??o ng??y 9 th??ng 10 n?m 2022. Giai ?o?n nh??m c?a Li??n ?o??n Qu?c gia ch? ho??n th??nh v??o cu?i th??ng 9 ??

Tuy nhi??n, nh?ng g?? ?? r? r??ng li??n quan ??n tr?n h??a l??: n?? c?? th? ???c gi?m b?i m?t s? ??i l?n nh? Ph??p ho?c Y r?ng h? ?? h??nh ??ng k??m trong Th? v?n h?i Juni c?a giai ?o?n nh??m. Do s? k?t n?i v?i s? chi?m ???ng c?a PFE b? m?t, h? ph?i ??i m?t v?i nh?ng ??i th? kh?? kh?n.

C?ng quan tr?ng v?i quan ?i?m v? s? chi?m ???ng c?a ? PFE v?? Li??n ?o??n c??c qu?c gia l?? l?u y sau ?ay: nh?ng ng??i chi?n th?ng c?a c??c nh??m c?a Li??n minh c??c qu?c gia 2022/23 Li??n minh A C?? th? b?t ??u trong tr??nh ?? trong c??c m??a ch? c?? ng??i tham gia FORF. ?i?u n??y mang l?i cho b?n quy?n t? do l?ch tr??nh ?? tham gia gi?i ??u cu?i c??ng c?a Li??n ?o??n Qu?c gia v??o th??ng 6 n?m 2023. T?i th?i ?i?m n??y, th?t h?p ly khi th? hi?n l?ch tr??nh ?? ?i?u ki?n:

 • 23 ??n 25 M ? RZ 2023: Matchday 1
 • 26 ??n 28 M ? RZ 2023: Matchay 2
 • Ng??y 16 ??n 17 th??ng 6 n?m 2023: Matchay 3 (??ng th?i gi?i ??u cu?i c??ng c?a Li??n ?o??n Qu?c gia)
 • Ng??y 19 ??n 2023
 • Ng??y 7 ??n 9 th??ng 9 n?m 2023: Matchday 5
 • Ng??y 10 ??n 12 th??ng 9 n?m 2023: Matchay 6
 • Ng??y 12 ??n 14 th??ng 10 n?m 2023: Ng??y 7 th??ng 10
 • Ng??y 15 ??n 17 th??ng 10 n?m 2023: Matchay 8
 • 16 ??n 18 th??ng 11 n?m 2023: Matchday 9
 • Ng??y 19 ??n 21 th??ng 11 n?m 2023: Matchday 10

?ay l?? c??ch b?n ?? ?i?u ki?n cho v??ng chung k?t EM 2024 ? ??c

Trong tr??nh ?? chuy??n m?n, t?t c? c??c ??i c?a m?t nh??m ch?i v?i nhau hai l?n. M?i ??i c?? nh?? ngay m?t l?n. B?t c? ai cu?i c??ng chi?m m?t trong hai PL ??u ti??n ?? ?? ?i?u ki?n th??nh c?ng cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2024. Do ???, 20 trong s? 24 startpl ? tze ???c trao cho v??ng lo?i Regul. M?t ng??i kh??c ??n ??c. Ba v?? c??n l?i ?i ??n v??ng playoff c?a Nations League.

Ch??ng ???c th?c hi?n b?i c??c gi?i ??u A, B v?? C. M?i b? ph?n nh?n ???c m?t v?? m?? b?n ??i tranh lu?n v?. H? l?? b?n ??i t?t nh?t t? ??b?ng cu?i c??ng c?a giai ?o?n nh??m c?a Li??n ?o??n Qu?c gia 2022, kh?ng th? ?? ?i?u ki?n. H? ch?i hai tr?n b??n k?t v?? tr?n chung k?t cho v? tr?? b?t ??u. Ch? c?? m?t tr?? ch?i.

N?u c??c ??i kh?ng ?? ti??u chu?n t? m?t gi?i ??u kh?ng ?? ?? l?p ??y v??ng playoffs, c??c ??i t? Liga D ???c th?c hi?n. ??c bi?t v?i quan ?i?m c?a Phan khu A, th?c t? n??y kh?? ph?? h?p, c?? th? l?? ngay c? t?t c? nh?ng ng??i m?i b?t ??u ?? c?? ?? ?i?u ki?n ? ?ay ho?c tham gia l??m m??y ch?. Trong tr??ng h?p nh? v?y, to??n b? gi?i ??u A-playoff t? c??c ??i t? Division s? ???c t? ch?c.

?ay l?? nh?ng ng??y c?a v??ng playoffs:

 • 21. M ? RZ 2024: Tr?? ch?i b??n k?t c?a v??ng playoffs
 • 26. M ? RZ 2024: K?t th??c tr?? ch?i c?a v??ng playoffs

T?i c?n bi?t g?? kh??c li??n quan ??n vi?c r??t ra tr??nh ?? EM?

Li??n quan ??n tr?n h??a, b?n c?n bi?t r?ng Nga s? ? ???, m?c d?? nh??m hi?n kh?ng ???c ph??p b?t ??u do c??c l?nh tr?ng ph?t qu?c t? ch?ng l?i ??t n??c v?? chi?n tranh ? Ukraine. Tuy nhi??n, v?? c?? th? l?? h? ???c nang l??n cho ??n khi b?t ??u tr??nh ?? chuy??n m?n, ban t? ch?c Nga kh?ng mu?n t? ch?i tham gia v??o tr?n h??a.

Tuy nhi??n, hai quy t?c ??c bi?t ??p d?ng cho ??i. C? hai k?t qu? t? logic c?a t??nh h??nh hi?n t?i v? nguy??n t?c: Nga ph?i ? trong m?t nh??m s??u ng??i. N?u nh??m kh?ng ???c ph??p tham gia, m??a n??y c?? th? ch?i nh? m?t nh??m ph?? v?? kh?ng c?? v?n ?? g??. Nga c?ng kh?ng ph?i ? trong m?t nh??m v?i Ukraine.