lịch thi đấu nba World Cup 2022: San v?n ??ng Al-Janoub ? Al-Wakra

San v?n ??ng Al-Janoub (tr??c ?ay l?? Al-Wakrah Stadion) ?ang ? Fu ? Ball World Cup 2022 t?i Qatar H?y l?? m?t ??a ?i?m cho t?ng s? b?y tr?? ch?i World Cup. S??u tr?? ch?i v??ng s? b? v?? v??ng 16 World Cup s? ???c t? ch?c t?i ??u tr??ng v??o m??a ??ng n?m 2022, n?i c?? c? s? 40.000 ng??i xem (?? ho??n th??nh L?ch tr??nh World Cup 2022).

San v?n ??ng Al-Janoub n?m ? th??nh ph? c?ng Al-Wakra c?a Qataria (??i khi c??n ???c g?i l?? al-Wakrah) v?? ch? c??ch th? ?? Doha kho?ng 18 km.

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Al-Janoub

  • Kapazit ? t: 40.000 pl ? tze
  • b?t ??u xay d?ng: 2014
  • Anh ?y ? ffing: Ng??y 16 th??ng 5 n?m 2019

San v?n ??ng Al-Janoub c?? th? San v?n ??ng qu?c t? Khalifa V??o ng??y 16 th??ng 5 n?m 2019 l?? ??u tr??ng World Cup 2022 th? hai, anh ? FFNet. Khi tr??c ?ay ?? t?n t?i trong m?t v??i th?p k? v?? ch? c?? c?ng vi?c c?i t?o m?i ???c ??a v??o v??ng chung k?t, san v?n ??ng Al-Janoub ???c xay d?ng ??c bi?t cho Fu ? Ball World Cup ? Qatar. V?? v?y, ?ay l?? san v?n ??ng World Cup 2022 ho??n to??n m?i ???c xay d?ng g?n ?ay nh?t.

Anh ?y ?? ???c th?c hi?n nh? m?t ph?n c?a ???m chung k?t c?a Ti?u v??ng qu?c Qatar gi?a Al-Duhail SC v?? Al-Sadd SC tr??c kho?ng 39.000 kh??n gi?, m?? Al-Duhail SC c?? th? quy?t ??nh v?i 4: 1.

???c xem b?i AU ? en, san v?n ??ng Al-Janoub tr?ng gi?ng nh? m?t k??ch th??c kh?ng l? trong trang ph?c. Ngo??i ra, thi?t k? g?i nh? ??n nh?ng chi?c thuy?n DHAU truy?n th?ng, ???c s? d?ng b?i c? dan c?a Katar ?? cau c?? ng?c trai.

Gi?ng nh? t?t c? c??c ??a ?i?m World Cup 2022 kh??c, san v?n ??ng Al-Janoub ? Al-Wakra Top c?ng ???c trang b?. Trong s? nh?ng th? kh??c, n?? c?? m?t m??i nh?? c?? th? m? r?ng c?ng nh? c??c c?ng ngh? c t??ng ?ng ?? cung c?p cho du kh??ch r?t nhi?u b??ng ram v?? nhi?t ?? d? ch?u. V??ng cu?i c??ng ???c t? ch?c v??o m??a ??ng, nh?ng ngay c? sau ??? ? tr?ng th??i nhi?t ?? golf Ba T? tr??n 30 ??.?

Sau World Cup, san kh?u al-Janoub ???c xay d?ng t? 40.000 ??n 20.000 PL v?? kh?ng c??n ???c quy??n g??p cho c??c d? ??n b??ng Fu ?ang ph??t tri?n.

Al-Wakra: Th?ng tin v? ??a ?i?m World Cup 2022

Al-Wakra (c?ng l?? al-Wakrah) n?m trong c?ng ??ng c??ng t??n al-Wakra v?? z ? hlt kho?ng 141.000 c? dan. Th??nh ph? ???c bi?t ??n v?i c?ng giao d?ch ???nh c?? v?? ng?c trai v?? nh?ng chi?c thuy?n g? truy?n th?ng (DAUS) v?n c??n th? c?ng. ??? l?? kho?ng 18 km t? th? ?? Doha c?a bang ??n Al-Wakra, c?ng ???c k?t n?i v?i t??u ?i?n ng?m Doha trong m?ng l??i giao th?ng ? Fifter.

Ngo??i b?n du thuy?n, al-Wakra c??n c?? wunderche ? ne str ? nde, ch?c ch?n ???ng ?? gh?? th?m trong nhi?t ?? c?a Hei. L??ng di s?n Al Wakrah ph?? h?p ?? mua s?m.

Al-Wakra ???c th??nh l?p v??o n?m 1828 v?? do ??? l?? m?t trong nh?ng Qatar dten nh?t. Do qu?? kh? l?ch s?, th??nh ph? c?? r?t nhi?u l?ch s? ?? cung c?p, ph??o ???i v?? t??ng th??nh ph?.

Fu ? Ballverein al-Wakrah SC ch?i trong Li??n ?o??n Ng?i sao Qatar, Li??n ?o??n Catar t?i cao v?? ???c t??m th?y v??o n?m 1959. Cau l?c b? c?ng l?? m?t trong nh?ng cau l?c b? nhi?u nh?t c?a ??t n??c.

>> T?t c? c??c san v?n ??ng World Cup 2022