s4 dota 2 Hy L?p

C? Hy L?p World Cup 2014Th? ??:???????????? ? Athens
Dan s?:? ? ? x?p x?. 10,8 tri?u
Fl ? Che trong km 2:131.957
W ? hrung:???????????????? Euro (1 Euro = 100 xu)

??i b??ng ??? qu?c gia Hy L?p

Ti??u ?? World Cup tr??c ?ay: ????? ? br> K?t qu? World Cup t?t nh?t:V??ng s? b? 1994, 2010
Tham gia World Cup:2

Ti??u ?? EM tr??c: ??2004
S? tham gia c?a em: ??????????? 4

Tr??nh ph??t ghi: ??Giorgos karagounis (135 m?t tze) ??
Ghi l?i m?c ti??u:Nikolaos Anastopoulos (29 l??esl one dota 2t truy c?p) ?? Stand: ? ng??y 10 th??ng 6 n?m 2014

Hy L?p c?ng s? tham gia Fu ? Ball World Cup 2014 t?i Brazil v??o m??a h?? t?i. L?n ??u ti??n trong l?ch s? c?a ??t n??c, Hy L?p ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho l?n th? hai li??n ti?p v?? bay gi? hy v?ng r?ng trong l?n th? th? ba, b?n c?? th? tho??t kh?i v??ng s? kh?o v?? l?t v??o v??ng KO. V??o n?m 2004, Hy L?p ?? c?? th? ch?ng minh nh?ng g?? gi?ng nh? trong m?t cu?c ??ng nghi?p t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ? B? ???o Nha khi th??nh c?ng l?n c?? th? ???c c? ??nh trong l?ch s?. D??i th?i hu?n luy?n vi??n Otto Rehagel, Hy L?p ?? c?? th? gi??nh ???c danh hi?u v?i m?t chi?n thu?t r?t ??c ???o v??o n?m 2004. Rehall ?? ??t ??n kho?ng c??ch xa tr??n m?t h? th?ng v?i Libero, nh?ng cu?i c??ng, th??nh c?ng ?? ??ng y, ngay c? khi nhi?u chuy??n gia s? d?ng t? ?u ?u naturktiv ? g?n nh? l?m ph??t.

Trong khi ???, Hy L?p ch?i ?i ??u ? chau ?u ? ?i ??u b?ng vi?c li?u n?? c?? ?? cho nhi?u h?n v??esl one dota 2ng s? kh?o trong m??a h?? t?i hay kh?ng. V?n ?? Hy L?p v?n ???c ch?n trong hai ?i?m. M?t m?t, ??i h??nh c?a ??i v?n ch?a r?ng nh? b?n c?n n?? cho m?t World Cup th??nh c?ng v?? m?t kh??c, nh?ng ng??i ch?i c?? kinh nghi?m ??n m?t ?? tu?i m?? tr?ng tam c?? th? th?y r?. C?? m?t s? t??i n?ng tr? ??ng l??n, nh?ng trong th? gi?i n??y, World Cup 2014 v?n s? ??n.

Ti??u ?? Chance World Cup 2014 Hy L?p ? 15 %

Hy L?p l?? nh?? v? ??ch ü tuy?t ??i ü Master chau ?u t? n?m 2004, t?i sao ng??i Hy L?p kh?ng n??n th??nh c?ng trong m?t World Cup b??ng ???? ??i ?H ?H ellas ?? Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup B?c th?y v? hi?u qu?, b?i v?? trong 10 tr?n, ng??i Hy L?p ?? ?? ?? gi??nh ???c 12 b??n th?ng sau 8 tr?n. Hi?u su?t ph??ng th? kh?ng ???c thanh to??n ch? v?i 4 c?ng nh?n ???c. Playoff cho th?y hai ch? quy?n v?? r?i kh?i ??i th? kh?i Rum ? Nien g?n nh? kh?ng c?? c? h?i. Hy L?p ?? ph??t tri?n ???ng k? k? t? danh hi?u Gi?i v? ??ch chau ?u, nh?ng n?? s? kh?? kh?n t?i World Cup 2014 ? Brazil. Tuy nhi??n, ng??i Hy L?p c?? th? b? t??c giai esl one dota 2 ?o?n nh??m n?u r??t th?m gn ? Dig ? LLT.

L?i khuy??n c?? c??c c?a Hy L?p World Cup 2014:

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinLogo t? nh?? cung c?p c?? c??c MybetNh?? cung c?p c?? c??c World Cup logo Betvictor logo
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??esl one dota 2cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

Kader Hy L?p World Cup 2014

??i tuy?n qu?c gia Hy L?p s? t?i Brazil v?i nhi?u c?u chi?n binh v?? s?c m?nh ph??ng th? t?p trung. ??i ng? c?a Giorgios Karagounis (FC Fulham) 37 n?m v?? tr??ng ph??ng th? Sokratis (Borussia Dortmund) s? ???c t??m th?y. Trong c?n b?o, nh?? v? ??ch chau ?u t? n?m 2004 c?ng c?? th? hy v?ng c??c m?c ti??u t? Georgios Samara (Celtig Glasgow) v?? Kostas Mitroglou (FC Fulham). Papadopoulos c?a Kyriako (FC Schalke) ?? kh?ng tham gia v??o ??i h??nh, ng??i d??ng nh? kh?ng ?? ph?? h?p v?i World Cup sau m?t ch?n th??ng k??o d??i.

World Cup 2014: Nh??m C v?i Colombia, Ivoryk.

Hu?n luy?n vi??n: Fernando Santos

M?c ti??u: Panagiotis Glykos, Stefanos Kapino, Orestis Karnezis

Ph??ng esl one dota 2 th?:Jos é Holebas, Giannis Maniatis, Kostas Manolas, Sokratis Papastatopoulos, Vasilis Torosidis, Giorgios Tzavellas, Loukas Vyntra, Vangelis Moras

H??ng ti?n v?:Lazaros Christodoulopoulos, Ioannis Fetfatzidis, Giorgos Karagounis, Kostas Katsouranis, Panagiotis Kone, Andreas Samaris, Panagiotis Tachtsidis, Alexandros Tziolis

T?n c?ng:Theofanis Gekas, Kostas Mitroglou, Dimitris Salpingidis, Georgios Samara

?ay l?? tr? l?i.