sự kiện f04 Fu ? Ball Test Games & Games Friendly Games 2022

? ?ay b?n s? t??m th?y l?ch tr?? ch?i th? nghi?m c?a ch??ng t?i, trong ??? c??c tr?? ch?i than thi?n l?n nhau c?a t?t c? c??c chau l?c ???c li?t k??. B?n c?? th? tho??t kh?i tr??ng th? xu?ng c?a th??ng k? l??ng, b?n s? ngay l?p t?c nh?n ???c t?t c? c??c tr?n ??u di?n ra trong giai ?o?n n??y. C??c tr?n ??u ???c s?p x?p theo ng??y, v?? v?y b?n c?? th? th?y v?i m?t ch??t cu?n (n?u c?n) m?i ng??y.

Tr?? ch?i th? nghi?m ? World Cup n?m 2022

C??c b?ng cung c?p t?t c? ch??ng cho b?n v?? th?ng b??o cho m??nh v? c??c ??a ?i?m ri??ng l? c?a c??c tr?? ch?i. Ngay khi c??c tr?? ch?i ?? ho??n th??nh, b?n c?ng c?? th? t??m hi?u th??m v? k?t qu? cu?i c??ng. V?i l?ch tr?? ch?i th? nghi?m c?a ch??ng t?i, b?n c?? m?t c??i nh??n t?ng quan t?i ?u v? t?t c? c??c v? k?ch than thi?n, trong cu?c ch?y b? ??n ?World Cup 2022 ???c t? ch?c.

C??c v? k?ch than thi?n trong Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021

Tr?? ch?i th? nghi?m qu?c t? v??o n?m 2020

Tr?? ch?i t??nh b?n 2019

Tr?? ch?i th? nghi?m 2018

Tr?? ch?i than thi?n qu?c t? 2017

K?t qu? tr?? ch?i th? nghi?m 2016

L?ch tr?? ch?i th? nghi?m 2015

V??o n?m 2015, nh?ng ng??i ham m? b??ng Fu kh?ng b? b? r?i nh? m?t ph?n c?a tr?? ch?i th? nghi?m. ??i tuy?n qu?c gia Sterreich v?i nhi?u c?u th? Bundesliga ?? th? nghi?m tr??n M ? RZ l?n th? 31 tr??c Bosnia-Herzegovina v?i Storm-Ace Edin Dzeko. ?i?m n?i b?t c?a Th? v?n h?i th? nghi?m n?m 2015 l?? cu?c ??u tay ??i lu?n tr? gi?a ??c v?? H?? Lan v??o ng??y 17 th??ng 11 t?i Hanover. C??ng ng??y, ? Sterreich ?? g?p Th?y S? ? Vienna.

Anh c?ng ?? th? nghi?m KR ? v??o th??ng 11 v?? thi ??u v?i Tay Ban Nha v?? Ph??p. Ch? nh?? c?a Euro 2016 c?ng ?? g?p ??c v??o ng??y 13 th??ng 11 n?m 2015.

??

Tr?? ch?i th? nghi?m qu?c t? 2014 ?? L?ch tr?? ch?i th? nghi?m

Trong tr?? ch?i th? nghi?m n?m 2014, m?t s? ?i?m n?i b?t ?? ch? ??i ch??ng t?i. Ngay tr??c tr?n ??u ??u ti??n c?a v??ng lo?i Gi?i v? ??ch chau ?u, m?t phi??n b?n m?i c?a tr?n chung k?t World Cup ? Brazil, ??c ch?ng l?i Argentina, x?y ra v??o ng??y 3 th??ng 9 n?m 2014. M?t ng??y sau ???, Ph??p ch?ng l?i Tay Ban Nha v?? Y ch?ng l?i H?? Lan ?? di?n ra hai t??c ph?m kinh ?i?n tuy?t ??i c?a qu? b??ng Fu ? qu?c t?.

Kh?ng ch? v??o th??ng 9, m?? c??n v??o th??ng 10 v?? th??ng 11 n?m 2014, ng??i ham m? b??ng c?a Fu ?? r?t vui khi ???c h?nh ph??c v? c??c tr?? ch?i h??ng ??u tuy?t ??i. V?? d?, v??o ng??y 11 th??ng 10, B? ???o Nha l?? kh??ch m?i ? Ph??p v?i Baller World Fu ? Cristiano Ronaldo, v??o ng??y 12 th??ng 11, Talse ?? ch? nh?? v? ??ch th? gi?i l??n men Brazil tr??c ???m ??ng nh??. Cu?c ??u tay ??i gi?a Scotland v?? Anh v??o ng??y 17 th??ng 11 c?ng r?t th?? v?. M?t trong nh?ng v?t n?t cu?i c??ng c?a tr?? ch?i th? nghi?m n?m 2014 l?? cu?c g?p g? gi?a Tay Ban Nha v?? ??c v??o ng??y 18 th??ng 11.

T?t nhi??n, c?ng c?? m?t lo?t c??c tr?? ch?i b??ng c?a Fu ? v? c??c tr?? ch?i th? nghi?m cho World Cup 2022, v? vi?c ch??ng t?i lu?n gi? cho b?n c?p nh?t. ?? b?n c?? th? t??m hi?u m?i th? cho c??c tr?? ch?i quan tr?ng nh?t c?ng nh? C??p th? gi?i t?t nh?t 2022 ? t? l? c??c ??n c??c tr?? ch?i c?? nhan. B?n s? li??n t?c ???c th?ng b??o v? ph?m vi r?ng l?n c?a c??c nh?? c??i kh??c nhau.

S? d?ng l?ch tr?? ch?i th? nghi?m ?? c?? c??i nh??n v? h??nh d?ng c?a c??c nh??m ri??ng l?. B?n c?? th? s? d?ng t?i ?u ki?n ??th?c c?a c??c ??i trong ???ng cong m?u ?? ??t c??c.