r fo4 d?u ?n

Ng??y 29 th??ng 6 n?m 2021

Ti?t l? k??m theo Ch? th? 2000/31/v?? d? cho l?u l??ng Gesch ?i?n t? FTS v?? vi?c th?c hi?n qu?c gia c?a n?? (??c bi?t l?? trong ??o lu?t Th??ng m?i ?i?n t?) v?? c??c quy ??nh ph??p ly kh??c bao g?m c??c quy ??nh ph??p ly:

Nh?? cung c?p d?ch v?

E-2 Communications Malta Ltd

??a ch? chi nh??nh/??a ly

10, ???ng Lapsi, fl. S? 1
StJ 1261 St. Julian, Malta

??ng ky c?ng ty

S? ??ng ky: C 48881
RegentBeh ? RDE: C? quan ??ng ky kinh doanh Malta

m? s? thu? GTGT
MT 19850026

Ti?p x??c
?i?n tho?i: +356 213 701 13
Email: dataprotection@e2-malta.com

??i t??ng c?ng ty
C? quan k? thu?t s? cho c?? c??c th? thao v?? th? thao v?? v?n h??nh c??c trang web kh??c nhau.

Lo?i th??ng m?i v?? t? ng? th??ng m?i
C? quan ti?p th?

Ng??i gi??m s??t
MBR Malta Business Registry, t?i Trung tam Kinh doanh Triq Il-Labour Zejtun, ZTN 2401, Malta

Gi?i quy?t tranh ch?p tr?c tuy?n trong c??c v?n ?? c?a ng??i ti??u d??ng
?y ban Europ ??t ng??i ti??u d??ng m?t n?n t?ng ?? gi?i quy?t tranh ch?p tr?c tuy?n (H?H), h? ?ang ? d??i ?https://www.2ngs.com/consumers/odr/? T??m. Ch??ng t?i kh?ng b?t bu?c ph?i tham gia v??o m?t th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p tr??c m?t h?i ??ng tr?ng t??i ti??u d??ng.