nhận quà miễn phí fo4 Liga C c?a UEFA Nations League 2018/19

C??c ??i trong gi?i ??u C c?a UEFA Nations League B?t ??u, ??c bi?t c?? ??ng l?c. N?u ?i?u ??? l?? x?u, h? xu?ng t? h??ng ti?n v? c?a Fu ? Balleric c?a l?c ??a v?? sau ??? ??n c??c ??i t?i t? nh?t ? chau ?u. M?t kh??c, n?u n?? t?t, h?y leo l??n Li??n minh c??c qu?c gia liga b tr??n. Fu ? Balleric Creme de la Crema, c?? s?n ? chau ?u, ?? c?? trong t?m nh??n. ??i v?i 15 ??i b?t ??u trong b?n nh??m Liga C, n?? r?t nhi?u. Nh?ng ch??nh x??c l?? nh?ng ??i n??y l?? ai?

UEFA Nations League Liga C

Ai ch?i trong nh??m 1 c?a League C?

Nh??m 1 c?a Nations League C l?? m?t nh??m gi?i ??u ch? bao g?m ba ??i ch? kh?ng ph?i b?n ??i. Scotland, Albania v?? Israel b?t ??u ? ?ay. Albania g?p Israel v??o ng??y ??u ti??n. Sau ???, Scotland v?? Albania ch?i v?i nhau. N?? ti?p t?c v?i cu?c ??u tay ??i gi?a Israel v?? Scotland. Sau ???, k?t th??c b?t ??u. Tr?? ch?i ???c ch?i theo ch??nh x??c th? t? c?a ch?ng ??u ti??n ch? v?i m??y ch? ???c l?u tr?. ??n Li??n minh c??c qu?c gia Liga a ?i?u n??y l?? kh? thi.

K? ho?ch tr?? ch?i Nh??m 1 c?a League C

? Ng??yB?t ??ucu?c thi ??uErg.??a ?i?m
07.09.1820:45Albania ? Israel1: 0Elbasan
10.09.1820:45Scotland ? Albania2: 0Glassgow
11,10,1820:45Israel ? Scotland2: 1Haifa
14,10,1820:45Israel ? Albania2: 0L?? ?e r sheva
17/11/1820:45Albania ?? Scotland0: 4Shkodra
Ng??y 20 th??ng 11 n?m 201820:45Scotland ? Israel3: 2Glassgow

Ai ???c y??u th??ch trong nh??m 1 c?a League C?

C??c nh?? c??i ??t t??n l?? r?t kh?? ?? ??t t??n cho m?t y??u th??ch trong nh??m 1 c?a Liga C c?a Li??n ?o??n Qu?c gia. Trong t?t c? c??c nh??m trong Li??n ?o??n c??c qu?c gia ? t?t c? c??c gi?i ??u, t? l? c??c ? ?ay l?? d??y ??c nh?t c??ng nhau. T? l? bwin l?? m?u m?c. Scotland nh?n ???c 2,60. Albania v?? Israel, hi?n ???c ???o t?o b?i Andreas Herzog, ? m?c 2,80. V?? v?y, ? ?ay n?? th?c s? th?? v?.

Nh??m 1 trong League C

Ai ch?i trong nh??m 2 c?a League C?

Trong nh??m 2 c?a League C, ch??ng t?i b?t g?p m?t s? t??n ch??nh c?a Europ ? Ischen Fu ? Ball. Hungary, Hy L?p, Ph?n Lan v?? Estonia ch?i ? ?ay. V??o ng??y ??u ti??n, Ph?n Lan v?? Hungary c?ng nh? Estonia v?? Hy L?p g?p g?. V??o ng??y th? hai c?a tr?? ch?i, Th? v?n h?i Ph?n Lan ch?ng l?i Estonia v?? Hungary ch?ng l?i Hy L?p. V??o ng??y tr?n ??u th? ba, Estonia ch?i v?i Hungary v?? Ph?n Lan ch?ng l?i Hy L?p. Sau ???, k?t th??c b?t ??u.

K? ho?ch tr?? ch?i nh??m 2

? Ng??yB?t ??ucu?c thi ??uErg.??a ?i?m
09/08/1818:00Ph?n Lan ? Hungary1: 0Gi? m?o
09/08/1820:45Estonia ?? Hy L?p0: 1Tallinn
11.09.1820:45Ph?n Lan ?? Estonia1: 0Turku
11.09.1820:45Hungary ?? Hy L?p2: 1Budapest
12,10,1820:45Estonia ? Ph?n Lan0: 1Tallinn
12,10,1820:45Hy L?p ? Hungary1: 0Athens
Ng??y 15 th??ng 10 n?m 201820:45Estonia ? Hungary3: 3Tallinn
Ng??y 15 th??ng 10 n?m 201820:45Ph?n Lan ?? Hy L?p2: 0Gi? m?o
15.11,1820:45Hungary ?? Estonia2: 0Budapest
15.11,1820:45Hy L?p ? Ph?n Lan1: 0Athens
18/11/1820:45Hy L?p ?? Estonia0: 1Athens
18/11/1820:45Hungary ? Ph?n Lan2: 0Budapest

Ai ???c y??u th??ch trong nh??m 2 c?a League C?

V?i c??c nh?? c??i, Hy L?p ???c y??u th??ch trong nh??m 2. Tuy nhi??n, v? tr?? d?n ??u c?a nh?? v? ??ch chau ?u t? n?m 2004 tr??c khi Hungary ch? d? d??ng. Bwin cho Hy L?p m?t h?n ng?ch 2,20. Hungary ? m?c 2,80. Ph?n Lan ??t gi?? tr? 4,75. V?? Estonia c?? h?n ng?ch 13.00.

Nations League Group 2 ?? B?ng

Ai ch?i trong nh??m 3 c?a League C?

Trong nh??m 3, Slovenia, Na Uy, Bulgaria v?? S??p ch?i. V??o ng??y ??u ti??n, Slovenia v?? Bulgaria c?ng nh? Na Uy v?? S??p g?p nhau. V??o ng??y tr?n ??u th? hai, c?? nh?ng cu?c ??u tay ??i gi?a Bulgaria v?? Na Uy c?ng nh? S??p v?? Slovenia. V??o ng??y tr?n ??u th? ba, c??c tr?? ch?i gi?a Na Uy v?? Slovenia c?ng nh? Bulgaria v?? S??p ?ang ch? x? ly. Sau ???, k?t th??c b?t ??u.

Tr?? ch?i & K?t qu? c?a Nh??m 3

? Ng??yB?t ??ucu?c thi ??uErg.??a ?i?m
06.09.1820:45Slovenia ? Bulgaria1: 2Ljubljana
06.09.1820:45Na Uy ?? S??p2: 0Oslo
09/09/1818:00Bulgaria ? Na Uy1: 0Sofia
09/09/1820:45S??p ?? Slovenia2: 1Nicosia
10/13/1818:00Na Uy ? Slovenia1: 0Oslo
10/13/1820:45Bulgaria ?? S??p2: 1Sofia
16,10,1820:45Na Uy ? Bulgaria1: 0Oslo
16,10,1820:45Slovenia ?? S??p1: 1Ljubljana
16.11,1820:45S??p ? Bulgaria1: 1Nicosia
16.11,1820:45Slovenia ? Na Uy1: 1Ljubljana
19.11,1820:45Bulgaria ?? Slovenia1: 1Sofia
19.11,1820:45S??p ? Na Uy0: 2Nicosia

Ai ???c y??u th??ch trong nh??m 3 c?a League C?

C??c nh?? c??i kh?ng cam k?t y??u th??ch r? r??ng trong nh??m 3 c?a League C. Bwin ??a ra m?t h?n ng?ch 3,00 c? Slovenia v?? Na Uy. V?i h?n ng?ch 3,40, Bulgaria c?ng kh?ng xa. V?i 7,00, ch? c?? S??p ???c coi l?? m?t ?i?u r? r??ng.

Ai ch?i trong nh??m 4 c?a League C?

Ngo??i ra c??n c?? m?t s? t??n l?n c?a b??ng fu trong nh??m 4. Rum ? Nien, Serbia, Montenegro v?? Litva b?t ??u ? ?ay. V??o ng??y ??u ti??n c?a tr?n ??u, c??c cu?c ??u tay ??i gi?a Litva v?? Serbia c?ng nh? Rum ? Nien v?? Montenegro. V??o ng??y th? hai c?a tr?n ??u, Montenegro ch?i v?i Litva v?? Serbia ch?ng l?i Rum ? Nien. V??o ng??y tr?n ??u th? ba, c?? m?t cu?c ??u tay ??i an to??n gi?a Montenegro v?? Serbia. Au ? erdem ???ng vai Litva ch?ng l?i Rum ? Nien. Sau ???, k?t th??c b?t ??u.

K? ho?ch tr?? ch?i nh??m 4

? Ng??yB?t ??ucu?c thi ??uErg.??a ?i?m
07.09.1820:45Litva ? Serbia0: 1Vilnius
07.09.1820:45Rum ? nien ?? Montenegro0: 0Ploie ? ti
10.09.1820:45Montenegro ?? Litva2: 0Podgorica
10.09.1820:45Serbia ?? Rum ? nien2: 2Belgrade
11,10,1820:45Litva ?? Rum ? nien1: 2Vilnius
11,10,1820:45Montenegro ? Serbia0: 2Podgorica
14,10,1815:00R??u rum ? nien ?? Serbia0: 0Bucharest
14,10,1820:45Litva ? Montenegro1: 4Vilnius
17/11/1815:00Serbia ? Montenegro2: 1Belgrade
17/11/1820:45Rum ? nien ?? Litva3: 0Ploiesti
Ng??y 20 th??ng 11 n?m 201820:45Serbia ?? Litva4: 1Belgrade
Ng??y 20 th??ng 11 n?m 201820:45Montenegro ?? Rum ? nien0: 1Podgorica

Ai l?? ng??i y??u th??ch trong nh??m 4 c?a League C?

Y??u th??ch trong nh??m 4 l?? Serbia. Bwin ??a ra h?n ng?ch 1,85. Rum ? Nien v?? Montenegro theo sau, c? hai ??u ? m?c 4,00. V?i h?n ng?ch 17.00, Litva l?? m?t ?i?u r? r??ng. Th?ng tin v? mtal v? Em 2020 B?n c?? th? ??n ?ay m?i ng??y. c??c T? l? c??c EM 2020 B?n c?? th? ??c ? ?ay.

B?ng c?a nh??m 4