nhà cái tặng cược miễn phí Capello cho ??n n?m 2018 hu?n luy?n vi??n ? Nga

Capello s? v?n l?? hu?n luy?n vi??n t? Nga cho ??n n?m 2018

H??nh 1: Fabio Capello c?? h?p ??ng cho ??n World Cup 2018

Sau ??? Hi?p h?i b??ng ??? Nga rfu verl ? c??c h?p ??ng V?i hu?n luy?n vi??n tr??c c?a ??i tuy?n qu?c gia, Fabio Capello, cho ??n khi Sau Gi?i v? ??ch th? gi?i gia ???nh 2018. Hu?n luy?n vi??n ng??i Y, ng??i tr??c ?ay ?? dream league soccer 2019 appvn ch?m s??c ??i tuy?n Anh trong 5 n?m, l?? Thu nh?p h??ng n?m t? 5 tri?u euro M?t trong nh?ng hu?n luy?n vi??n qu?c gia ???c tr? l??ng cao nh?t tr??n to??n th? gi?i. Capello l?y v?n ph??ng c?a hu?n luy?n vi??n tr??ng Nga v??o n?m 2012 khi Lower Dick Advocaat ?? kh?i ??ng t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ? Ba Lan v?? Ukraine.

Nga g?p nhau Nh??m H c?a World Cup 2014 ? Brazil tr??n Algeria, B? v?? Sevkorea. Ngo??i B?, nh??m Nga ???c xem x??t Nh??m y??u th??ch V?? th?c s? n??n ?? ?i?u ki?n d? d??ng cho v??ng c?a 16 ??i cu?i c??ng. Tuy nhi??n, v?n c??n ph?i xem li?u nh??m Fabio Capello c?? th? cung c?p cho Furore trong giai ?o?n KO hay kh?ng.

H??nh 1: Wikimedia/Paulblank (CC b?i 3.0)