ngày việt nam đá Diego hy v?ng tham gia v??o World Cup

Diego mu?n gi?i thi?u World Cup t?i Atletico Madrid

H??nh 1: Diego mu?n gi?i thi?u t?i Atletico Madrid cho World Cup 2014

Ng??i Brazil Diego hy v?ng c?a anh Bi?n ??i t? VFL Wolfsburg ??n Atletico Madrid Nh?ng v?n c??n tr??n m?t s? ?? c? Trong ??i h??nh v?? c??c World Cup 2014. Atletico hi?n s? ??p ??o b??n c?a La Liga Tay Ban Nha tr??c FC Barcelona v?? Real Madrid v?? c?? th? th??m ??? kh?m quy?t ??nh v?i Diego trong cu?c chi?n gi??nh danh hi?u cho ??i. N?? s? l?? chi?n th?ng v? ??ch ??u ti??n cho Atletico k? t? n?m 1996.

Nh?ng kh?ng ch? v?? th?c t? l?? nh?ng ng??i Madrilen ?? gi? b??n, s? thay ??i c?a Diegos l?? m?t di chuy?n th?ng minh. Hu?n luy?n vi??n Diego Simeone H ? lt Gro ? ecche tr??n ng??i Brazil. Ngo??i ra, Atletico l?? c? trong Copa del Rey c?ng nh? trong Champions League ? gi?a cu?c s?n l??ng ti??u ??.

28-J Hrige Diego hy v?ng v?i nh?ng m??n tr??nh di?n m?nh m? v??o l?nh v?c quan ?i?m c?a ?ng ch? ??i BrazilLuiz felipe scolari ch?i. Do ??i h??nh c?c k? m?nh m? c?a Selecao Ch?c ch?n s? kh?ng gay h?i cho m?t ho?c chi?n th?ng danh hi?u kh??c v?i Atletico.

H??nh 1: Wikimedia/Paulblank, (CC by 3.0)