nay vn đá với ai Argentina: Santiago Ascacibar c?? th? hy v?ng v?? World Cup

Khi VFB Stuttgart v??o m??a h?? n?m ngo??i cho m?t t??i n?ng t? Argentina, ph?n l?n ch?a ???c bi?t ??n ? ??t n??c n??y, kho?ng t??m tri?u euro ab se cho Estudiantes de la Plata, kh?? nhi?u nh?? quan s??t ?? nghi ng? v? y ngh?a c?a vi?c chuy?n nh??ng n??y. Nh?ng Santiago Ascacibar kh?ng lau ?? thuy?t ph?c ho??n to??n nh?ng ng??i ho??i nghi trong v?? xung quanh Stuttgart. Ti?n v? hi?n t?i 21 tu?i ?? thu h??t s? ch?? y ??n b?n than m??nh v?i v? ngo??i kh?ng k??m ph?n kh?ng k??m ph?n v?? t??ch c?c v?? vui t??i ngay t? ??u v?? ???c coi l?? m?t s? k??m k?p n?i b?t. Bay gi? anh ?y c?ng ?? c?? cu?c tranh lu?n c?a m??nh trong ??o Argentina cho.

https://twitter.com/vfb/9876809732973184

Trong khi ???, c?ng th?ng tin ?t ransfermarkt.de ?? L?i ??ch c?a Stuttgart ?? t? b? Ascacibar m?t l?n n?a ch? sau m?t n?m, t?t nhi??n, ???c gi? trong gi?i h?n h?p, ??c bi?t l?? v?? ??t nh?t l?? cho m??a h?? 2018 kh?ng c?? g?? ???c bi?t ??n cho m?t ?i?u kho?n xu?t c?nh trong h?p ??ng ng??y cho ??n n?m 2022.

Chuy?n sang cau l?c b? h??ng ??u?

Tuy nhi??n, hi?n t?i c?? th?c t? l?? Ascacibar th?m ch?? c??n ???c ph??p r?t nhi?u trong t??ng lai. B?i v?? sau khi Lucas Biglia (AC Milan) ?? ph?? v? m?t l? h?i cho ??i c?a ??i tuy?n qu?c gia, hai ??t s?ng th?t l?ng v?? ?e d?a s? b? l? World Cup 2018, c?u th? tr? Stuttgarter ???c coi l?? m?t ?ng c? vi??n cho k?t lu?n c?a L Corp n??y.

Theo truy?n th?ng Argentina, hu?n luy?n vi??n qu?c gia Jorge Sampaoli ???c cho l?? ?? th?ng b??o cho nh?ng ng??i ch?u tr??ch nhi?m v? VFB Stuttgart ?? thu h??t ?? c? World Cup c?a Ascacibar, m?? ng??i ta c?? th? s? th?y trong Swabia v?i c??c c?u ch?? h?n h?p. M?t m?t, m?t n?m t?t sau khi tr? v? t? Bundesliga th? 2, t?t nhi??n, c?? m?t vinh d? cho m?t ng??i ch?i cho m?t trong nh?ng ng??i y??u th??ch ???c ??a v??o danh hi?u World Cup, nh?ng m?t kh??c, n?? s? T? ??ng ??t l?nh v?c c?a nhi?u cau l?c b? kh??c v?? b? l? s? kh?i ??u c?a s? chu?n b? cho m??a gi?i m?i.

Chia s? trong t??ng lai

??i v?i Ascacibar, ng??i ?? ? Bundesliga ? Bundesliga trong n?m ??u ti??n ? ??c cho ??n nay, l?? 25 l?n trong m??i m?t l?n b?t ??u v?? ??t nh?t l?? ?? chu?n b? m?t c?? ???nh, ?? c? ??u ti??n cho ??i A-National, theo nhi?u C??c chuy??n gia ? Argentina, d?? sao c?ng ch? l?? v?n ?? th?i gian. B?i v?? Biglia hi?n ?ang nghi ng? ?? 32 tu?i v?? Javier Mascherano, ng??i c?? th? ch?i c? trong ph??ng th? trung tam v?? h??ng ti?n v? ph??ng th?, m?t n?m n?a.

Trong qu?? tr??nh thay ??i th? h?, Ascacibar ?? l?? ?ng c? vi??n cho m?t cu?c tranh lu?n ? Albiceleste sau World Cup 2018 ? bay gi? kh?ng th? lo?i tr? r?ng cu?c g?i c?a Hu?n luy?n vi??n Sampaoli ?? ph?i g?p anh ?y. ??n B??i h??t World Cup 2018 N?? ?i ?ay.