mai việt nam đá với đội nào Euro 2016 Nh??m B

C?? c??c nh??m t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ? Ph??p ? Ph??p, nh?ng ch??m sao trong nh??m B l?? b??ng n?. B?i v?? v?i Anh v?? x? Wales, hai ??i Anh g?p nhau, tr??n qu?ng tr??ng v?? c?ng tr??n d?i b?ng cho nh?ng ?i?u phong ph??. Au ? erdem k ? c??ng v?i hai ??i t? ??o v?i Nga v?? Slovakia hai qu?c gia ??ng ?u ische b?i hai ho?c c?? th? c?ng l?? ba pl ? tze trong v??ng 16.

M?o c?? c??c nh??m B

B?ng b?ng b

? ?ay b?n c?? b?ng c?a nh??m B, lu?n ???c c?p nh?t v?? lu?n c?p nh?t.

?ay l?? c??ch Oliver Kahn khai th??c nh??m E 2016

n??c Anh

C? Anh / em nh??m EM?c d?? c?? tr??nh ?? thuy?t ph?c v?i m??i chi?n th?ng trong m??i tr?n ??u, ? Anh, b?n ch? nh??n v??o gi?i ??u ? Ph??p. Ly do cho ?i?u n??y ch?c ch?n l?? s? t??ch r?i c?a ba con s? t? t?i gi?i v? ??ch th? gi?i v?? chau ?u cu?i c??ng. L?n cu?i c??ng m?t ??i tuy?n Anh v??o n?m 1996 t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ? v??ng ??t Vorsto c?a h? v??o b??n k?t, trong khi cu?i c??ng lu?n c?? m?t k?t th??c. World Cup 2014 ? Brazil th?m ch?? ?? k?t th??c ? Anh sau v??ng s? b?. Kh?? nhi?u chuy??n gia nh??n th?y m?t ly do t?i Premier League m?nh v? t??i ch??nh, ?? cam k?t v?i ti?n ?? ki?m ti?n v?? b? b?? cu?c th?o lu?n v? con ch??u c?a h?. Nh?ng c?ng c?? hy v?ng, b?i v?? m?t th? h? m?i v?i Raheem Sterling ? ph??a tr??n ?? ch? ra trong c??c tr?? ch?i ?? ?i?u ki?n c??ng v?i m?t s? c?u chi?n binh xung quanh Wayne Rooney m?? b?n n??n mong ??i n??c Anh t?i Euro. L?? ba con s? t? cho ??n nay v?i Y??u th??ch c?a Euro 2016 theo k?p.

X? Wales

Wales c?? v? kh?? k? di?u t??n l?? Gareth BaleTrong khi ???, x? Wales kh?ng ch? ?i ??n Ph??p v?i t? c??ch l?? m?t ng??i m?i, m?? c??n l?? m?t ng??i r? r??ng. Tr??nh ?? chuy??n m?n ?? k?t th??c ??i, ho?t ??ng ? Anh, sau B?, nh?ng v?n c??n tr??c Bosnia-Herzegovina v?? Israel ? v? tr?? th? hai v?? do ??? th?m ch?? c??n ??m b?o v??ng chung k?t tr?c ti?p. C?u th? xu?t s?c trong ??i hu?n luy?n vi??n Chris Coleman t?t nhi??n l?? Gareth Bale (Real Madrid), ng??i ?? ghi ???c b?y trong s? m??i m?t b??n th?ng c?a x? Wales trong v??ng lo?i. Quy m? c?a m??i m?t l?? t?t nhi??n l?? v? ph??ng th?, v?? ch? c?? b?n b??n th?ng b? th?ng l??i trong m??i tr?n ??u.

Nga

Nh??m E World Cup 2014 v?i Nga??i v?i Nga, Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 ch? y?u ph?c v? ch? y?u nh? m?t lo?i th? nghi?m trong hai n?m c?a Gi?i v? ??ch th? gi?i sau n??y. Tr??nh ?? chuy??n m?n r?t ch?m ??i v?i Sbornaja, ?? th?t b?i t?i World Cup 2014 sau v??ng s? b?. Ch? v?i s? thay ??i hu?n luy?n t? Fabio Capello sang Leonid Sluzki, ng??i ch?m s??c Zska Moscow trong m?t ch?c n?ng k??p, Nga ?? ??ng th? hai sau ? trong b?n tr?n ??u cu?i c??ng trong b?n tr?n ??u g?n ?ay, nh?ng v?n an to??n tr??c Th?y ?i?n. V? c? b?n, Nga c?? m?t v?n ?? nh? Anh, m?c d?? ? c?p ?? th?p h?n. C??c cau l?c b? Nga c?ng th??ch mua ? Ige c? trung b??nh thay v?? ng??i l??i thay v?? con c??i, ??? l?? ly do t?i sao ch? c?? m?t v??i ng??i ch?i c?? ??nh d?ng qu?c t? h??ng ??u trong ??i Sbornaja.

Slovakia

Slovakia c?? th? ???c t??m th?y cho v? tr?? th? hai trong nh??m CTuy nhi??n, s? ph??t tri?n l?? t??ch c?c ? Slovakia. L?n ??u ti??n k? t? khi C?ng h??a S??c b? t??ch ra v??o n?m 1993, Slovakia n?m 2010 ?? ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup v?? t?i th?i ?i?m ???, ngay c? khi nh?y ??n v??ng 16. V?? bay gi?, m?t l?a ch?n Slovak l?n ??u ti??n ??n gi?i v? ??ch chau ?u. L?? m?t th? hai trong b?ng ??ng sau nh?? v? ??ch b?o v? Tay Ban Nha, ng??i m?? ??i hu?n luy?n vi??n Jan Kozak ?? d?y th?t b?i duy nh?t ? ch?ng ??u ti??n, Slovakia, trong s? nh?ng ng??i kh??c, ?? b? l?i Ukraine. Vi?c nhi?u ng??i ch?i nh? Marek Hamsik, Martin Skrtel ho?c Juraj Kucka ?ang ho?t ??ng trong c??c gi?i ??u m?nh m? ch?c ch?n ?? g??p ph?n v??o s? n?i b?t. Tuy nhi??n, Slovakia trong nh??m B ch?c ch?n kh?ng ph?i l?? y??u th??ch, nh?ng tuy nhi??n c?? nh?ng g?? n?? c?n ?? tr? th??nh m?t k? ng?c.

Quay l?i t?t c? C??c nh??m c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2016