ltdbd hom nay 170.000 ng??i v?? s? an ninh c?a World Cup 2014

Quan ??i c?ng ??m b?o an ninh t?i Fu ? Ball World Cup 2014

H??nh 1: Quan ??i c?n ??m b?o an ninh t?i World Cup ? Brazil

C??i ??? ?y ban t? ch?c c??c World Cup b??ng ??? 2014 ? Brazil c?? l?n ??u ti??n con s? c??c KR an to??n Trong khi v??ng cu?i c??ng, s? di?n ra t? ng??y 12 th??ng 6 ??n ng??y 13 th??ng 7, Nh??n chung tr? th??nh 170.000 ng??i ?ang ho?t ??ng, v?i v??ng 150.000 c??c ca?nh sa?t vi??n ho?c c??i ??? Milit ? r thu?c v?. Ph?n c??n l?i c?a ??i ng? 20.000 l?? t? an ninh t? nhan ???c cung c?p, c?n ph?i ch?m s??c Ball Fu ? WM ?? ngh? ng?i v?? ??t h??ng. Nh?ng con s? n??y g?n ?ay ?? ???c nh??n th?y trong tr??ng lịch vòng loại wc châu âuh?p h?i th?o ng??i tham gia World Cup ? Florianopolis, trong ??? t?t c? c??c qu?c gia tham gia m?t ph??i ?o??n.

Do ??? n?? s? l?? Cup Confederations 2013 ?? qu?? b?o lo?n l?n Ch?ng l?i World Cup v?? 12 san v?n ??ng v?? ch?ng l?i Th? v?n h?i 2016 t?i Rio de Janeiro, h? ?? B?o m?t ma ? ?? l?y Cho gi?i ??u m?t l?n n?a Nh?n ???c ? ht. PR ? Sidenten, Dilma Rousseff, c?ng s? cung c?p th??m nhan vi??n trong tr??ng h?p kh?n c?p ?? c?? th? ??t ???c an ninh c?a gi?i ??u.

H??nh 1: Wikimedia/Victor Soares/ABR (CC BY 3.0 BR)