ltd bd wc hom nay Giai ?o?n v?? World Cup cho ??n ng??y 30 th??ng 1 n?m 2014

V?? cho World Cup 2014 ? Brazil mong mu?n

H??nh 1: ?ay l?? c??ch v?? World Cup t??m ki?m gi?i ??u n?m 2006 ? ??c

Cho ??n ng??y 30 th??ng 1 n?m 2014 Fu ? ng??i ham m? b??ng t? kh?p n?i tr??n th? gi?i v?n c?? b?n ch?t c?viet nam trung quoc truc tiepa ?? ??ng ky v?? cho World Cup ? Brazil. Ngay tr??c khi k?t th??c giai ?o?n b??n h??ng n??y, 3 tri?u y??u c?u v?? hi?n ?? ???c Hi?p h?i b??ng ??? th? gi?i nh?n ???c. Sau khi k?t th??c, c??c th? ???c phan ph?i cho t?t c? c??c cau h?i theo quy tr??nh x? s?, theo FIFA, t?t c? nh?ng ng??i tham gia ??u c?? c? h?i t??ng t? cho v?? World Cup 2014. Kho?ng 2,3 tri?u y??u c?u ???c th?c hi?n t? Brazil, ph?n c??n l?i ??n t? n??c ngo??i. T?t c? nh?ng ng??i chi?n th?ng n??n b? vi ph?m b?i M ? RZ th? 11, b?i v?? giai ?o?n b??n h??ng ti?p theo b?t ??u trong m?t ng??y.

T?i 12. M ? RZ B?t ??u n?? Giai ?o?n b??n h??ng to??n di?n, trong ??? ?f ?f ??u ti??n, nguy??n t?c ??u ti??n ???c ph?c v? ????c s?? du?ng. V?? v?y, anh ?y ? ffinliel ? Sao Paulo v?? tr?n chung k?t ? Rio de Janeiro kh?ng c??n c?? th? ???c xu?t b?n v?? ch??ng ?? ???c b??viet nam trung quoc truc tiepn h?t. T?t c? c??c Th?ng tin ??n V?? World Cup, c?ng nh? gi?? c? v?? c??c giai ?o?n kh??c nhau, b?n c?? th? t??m th?y n?i ?ay.

H??nh 1: Wikimedia/Photocacy (CC BY-SA 2.0)