ltd đội tuyển việt nam Ronaldinho ?? thu?? t??i s?n t?i World Cup

M?c d?? si??u sao c? Ronaldinho kh?ng ph?i v?i World Cup 2014 Anh ?y v?n mu?n ???c h??ng l?i t? v??ng cu?i c??ng ? qu?? nh??. Kh??ch du l?ch cao g??t v?? nh?ng ng??i ham m? b??ng Fu ? bay gi? c?? th? l?? bi?t th? sang tr?ng c?a anh ?y ? v??ng ngo?i ? c?a Rio de Janeiro thu??. Tuy nhi??n, n?u b?n mu?n s?ng nh? Ronaldinho, b?n ph?i 11.000 euro Hinbl ? tern ?? m?i ???m.

Nh?? c?a Ronaldinho s? ???c thu??

H??nh 1: Ronaldinho kh?ng c?? trong ??i, nh?ng v?n mu?n ???c h??ng l?i t? World Cup

B?n nh?n ???c m?t v??i ?i?u cho vi?c n??y ?? Bi?t th? cung c?p cho ph??ng ng?, s??u ph??ng t?m, m?t H? b?i v?? a ph??ng t?m h?i Tuy nhi??n, ?i?u n??y c?? l? kh?ng ???c ch?ng minh b?i gi?? cao v? ly. Tuy nhi??n, d??ng nh? tr??c ?ay Th? gi?i fu ? baller ?? th??nh c?ng v?i c? ch? c?a n??, ch? v??o ??u th??ng 7, c??c cu?c h?n l?? mi?n ph??.

Ronaldinho, ng??i ?? k? ni?m chi?n th?ng World Cup cu?i c??ng ? Brazil v?i Selecao v??o n?m 2002, hi?n ?ang k?t th??c s? nghi?p ? qu?? nh??. N?m 2011, anh chuy?n t? AC Milan ??n Flamengo, m?? anh ?? thua sau m?t m??a sau c??c tranh ch?p v? c??c kho?n thanh to??n ti?n l??ng xu?t s?c. Anh ?y ?? ? v?i n?m 2012 ATL é Tico miniro Theo h?p ??ng v?? gi??nh ???c Galos 2013 Copa Libertadores.

H??nh 1: Wikimedia, Reto Stauffer (CC BY-SA 2.0)