lol betting EM 2021 ??a ?i?m ?N San v?n ??ng qu?c gia Eues ?? ? Budapest (Hungary)

Hungary c?a c? ?y ??n nh?ng ng??i v? ??i Europo ? Ball Nations. Khi n?? h??a ra r?ng Em 2021 tr??n kh?p chau ?u N?u n?? ???c t? ch?c, ??? kh?ng ph?i l?? m?t cau h?i m?? ng??i h??ng x??m ? ch? nh?? c?a Sterreich c?ng n??n c??. T?i ??a ?i?m, tuy nhi??n, ng??i Hungary ?? g?p r?i ro.

H? ?? ?? c? san v?n ??ng ?N ?N eie Nation ?? ? Budapest, s? kh?ng ???c ho??n th??nh v??o n?m 2019. Ngo??i ra, b?n c?ng c?? th? ch?n san v?n ??ng Albert Florian ???c kh??nh th??nh v??o n?m 2014. Tuy nhi??n, n?u Hungary bi?t tr??c r?ng ??ng euro s? b? ho?n m?t n?m do coronavirus ? chau ?u, th?? r? r??ng r?i ro n?m trong gi?i h?n.

San v?n ??ng qu?c gia m?i Budapest

San v?n ??ng Ferenc Puskas c? (Ngu?n Wikipedia: Civertan, CC By-SA 3.0)

San v?n ??ng qu?c gia m?i ? Budapest: Nh?ng s? th?t quan tr?ng nh?t trong nh??y m?t

  • Anh ?y ? ffnet: k? ho?ch 2019
  • Kapazit ? T: 65.000
  • Chi ph??: 613 tri?u euro
  • Tr?? ch?i EM: 3 tr?? ch?i nh??m, 1 v??ng 16

L?ch s? c?a San v?n ??ng Qu?c gia m?i

San v?n ??ng qu?c gia m?i theo m?t ??u tr??ng r?t l?n. N?? thay th? cho san v?n ??ng Ferenc c?a Pusk, cho ??n n?m 2001 n é pstadion (?V ?V olksstadion ?? V?? h?n n?a m?t m?t, m?t m?t, m?t s? khu v?c c?a san v?n ??ng c?ng ch?u tr??ch nhi?m cho vi?c n??y., Ch? c?? 28.300 ng??i t??m th?y v? tr?? c?a h? ? ?ay.

Vi?c ??i t??n di?n ra v??o n?m 2001 b?i v?? ng??i Hungary d??i d?ng Ferenc Pusk mu?n t?n vinh Baller Fu ? v? ??i trong l?ch s? c?a h?. S?c kh?e c?a n?? b?t ??u x?u ?i ???ng k? v??o n?m 2000. Anh ta b? b?nh Alzheimer. Do ???, n?? ?? ???c quy?t ??nh ?? ??i t??n nhanh ch??ng. Puskas v?n n??n nh?n ???c vinh d? trong su?t cu?c ??i v?? v?i y th?c ??y ??. ?ng qua ??i n?m 2006.

? Hungary, nhi?u ng??i kh?ng th? c?? ???c m?t c??i t??n kh??c m?t l?n n?a cho ??n ng??y nay. Th?t t?t khi san v?n ??ng qu?c gia m?i s? s?m thay ??i tr? l?i san v?n ??ng Ferenc c?a Pusk. Kh?? nhi?u ti?ng n??i n??i r?ng ngay c? c??c ki?n ??tr??c s? c?ng c?? th? l??m nh? v?y. Do ???, 38 tr? ??c tr?ng cho v? ngo??i c?a san v?n ??ng c? ?? ???c ??i m?i v?? gi? l?i cho ??u tr??ng m?i. M?c d?? san v?n ??ng m?i th?c s? l?? m?t t??a nh?? m?i ho??n ch?nh, do ??? r? r??ng g?i nh? ??n ??u tr??ng c? c?a n??. ?i?u n??y ?? ? trong m?t kh??a c?nh r?t quan tr?ng trong giai ?o?n l?p k? ho?ch ?e?

T??n c?a san v?n ??ng qu?c gia m?i ban ??u ???c ch?n v?? kh?ng ch? ch?i b??ng Fu ? trong ??u tr??ng. Trong th?c t?, n?? n??n ph?c v? nh? m?t ng?i nh?? cho 20 m?n th? thao. ??t t??n cho c? s? sau m?t v?n ??ng vi??n d??ng nh? b?t c?ng ch?ng l?i c??c ng??nh kh??c. Tuy nhi??n, c??c t?p tin ???nh k??m c?a b? ??m san v?n ??ng Ferenc c?a Pusk m?? san v?n ??ng ban ??u kh?ng ch? ???c s? d?ng cho qu? b??ng Fu. V?? d?, Gi?i v? ??ch ?i?n kinh chau ?u n?m 1998 ?? di?n ra trong c? s?. V??o th?i ?i?m ??? kh?ng c?? m?i quan tam t??ng ?ng. V?y t?i sao nh?ng ?i?u n??y n??n ??p d?ng bay gi??

C??c chi ph?? m?? Hungary ?? th?c hi?n cho san v?n ??ng qu?c gia m?i l?? r?t ???ng ch?? y. T?ng c?ng c?? 613 tri?u euro ho?c 190 t? ng??i ch?y tr?n theo th?ng tin ch??nh th?c. V?? th?, ??u tr??ng s? tr? th??nh m?t trong nh?ng san v?n ??ng m?i ??t nh?t ? chau ?u. H? m?t m??nh nu?t c??c gi?? treo v?i gi?? 45 tri?u euro. Chi ph?? xay d?ng c?c cao c?? th? ???c gi?i th??ch r?ng san v?n ??ng n??n ???c xay d?ng trong th?i gian k? l?c. C?? ??t h?n hai n?m r??i. ??? l?? ly do t?i sao c?ng vi?c ???c th?c hi?n c? ng??y l?n ???m.

?ay l?? Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021 Budapest

Budapest l?? th? ?? c?a Hungary. V?i 1,7 tri?u dan, ?ay c?ng l?? ?? th? l?n c?a ??t n??c. Budapest c?ng l?? th??nh ph? th? m??i ? te c?a Europ ? ische Union. Th??nh ph? ch? ???c t??m th?y v??o n?m 1873. V??o th?i ?i?m ???, St ? dte Buda, Obuda v?? Pest ?? ???c s??p nh?p. ???ng ch?? y: Cho ??n l??c ???, Bev ? ngig ?? n??i v? Pest-Buda. T??n ch??nh th?c ?? chuy?n ng?n ng? ???c s? d?ng. Fu ? Budapest l?? ng?i nh?? c?a m?t lo?t c??c cau l?c b? n?i ti?ng. N?i b?t nh?t trong s? h? ch?c ch?n l?? 29 l?n Ferencv Ros Budapest.

San v?n ??ng EM 2021 h?n n?a: