lol bet B??n h??ng tr??c v?? ch?ng l?i Ba Lan

Ball Fu ? Ball Bund b?t ??u cu?c tr?? ch?i tr??c tr?n ??u v?i Ba Lan nh? m?t ph?n c?a Tr??nh ?? Euro 2016. Tr?? ch?i s? di?n ra v??o ng??y 4 th??ng 9 n?m 2015 l??c 8:45 t?i. ??a ?i?m l?? ??u tr??ng Ngan h??ng Th??ng m?i ? Frankfurt.

Ph? mai nh??m qu?c gia ??c

H??nh 1: han hoan ??c trong Tr??nh ?? Gi?i v? ??ch chau ?u?

?o??n t? v?i Klinsmann

Nh??n chung, ng??i ham m? c?a ??i tuy?n qu?c gia Fu Fu ? c?? s?n cho s? ??ng y. Gi?? n?m trong kho?ng t? 25 ?? (18 Euro ERM ?? GT) v?? 100 ?? (80 Euro). Tuy nhi??n, tr??c khi n?? ?i v??o giai ?o?n Hei ? e c?a tr??nh ?? EM, K ? ln s? th?y m?t cu?c h?i ng? gi?a ??i DFB v?? Hoa K? ???c ???o t?o b?i J Umgen Klinsmann. V??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2015 l??c 8:45 t?i, s? c?? k ? ln trong san v?n ??ng Rhein-Energie cho cu?c h?p c?a nh?? v? ??ch th? gi?i v?? c??c ch??ng trai Hoa K?.

Giai ?o?n c?a hei ? e c?a EM-rali 2016

Trong v??ng lo?i v? ??ch chau ?u t? th??ng 9 cho ??c. Sau tr?n ??u v?i Table Ba Lan, l?a ch?n DFB g?p ? Scotland (ng??y 7 th??ng 9 t?i Glasgow), Ireland (ng??y 8 th??ng 10 t?i Dublin) v?? Georgia (ng??y 11 th??ng 10 t?i Leipzig).