link trực tiếp Em 2024 Veltins-Arena ??a ?i?m ? Gelsenkirchen

M?t tr??i tim c?a Fu Fu ? Ball Schl ? m?? kh?ng c?? b?t k? cau h?i n??o trong khu v?c Ruhr c?a ??c. C??c cau l?c b? nh? Borussia Dortmund ho?c FC Schalke 04 kh?ng ch? ???c bi?t ??n v?i nh?ng th??nh c?ng c?a h?, m?? c??n cho v?n h??a ng??i ham m? ??c ???o c?a h?. ??c ??t cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2024 ?i?u r?t quan tr?ng l?? ??m b?o r?ng b??ng fu c?? th? ? nh?? v?? ni?m vui ch?i.

Do ???, n??n xem x??t c??c th??nh tr?? th? thao l?n ? ??c San v?n ??ng EM 2024 ?i. Th?c t? ngay t? ??u, do ???, ch?c ch?n r?ng Veltins-Arena ? Gelsenkirchen c?ng s? n?m trong s? c??c v? k?ch. T?t h?n ???c bi?t ??n nhi?u h?n l?? theo c??c t? ?A uf schalke ?? V?? ngay c? khi cau l?c b? c?? th? c?? r?t nhi?u s? t?a s??ng th? thao tr??c ?ay, kh??ch tham quan c??c tr?? ch?i EM ch?c ch?n ?ang ch? m?t tr?i nghi?m ??c ???o.

Arena Aufliche ? Gelsenkirchen l?? ??a ?i?m Euro 2024

Arena Aufsicht (Ngu?n: Wikipedia, Friedrich Petersdorff, CC BY-SA 3.0 DE)

??u tr??ng Aufliche ? Gelsenkirchen: S? ki?n v?? th?ng tin v? San v?n ??ng Euro 2024 trong nh??y m?t

  • Anh ?y ? ffnet: Ng??y 13 th??ng 8 n?m 2001
  • Kapazit ? t: 49,471 pl ? tze
  • Chi ph??: 19 tri?u euro
  • Tr?? ch?i EM: 3 tr?? ch?i nh??m, v??ng 1 em c?a Ultimate

L?ch s? c?a Veltins-Arena ? Gelsenkirchen

Veltins-Arena ch?c ch?n l?? ?B is is ?? Ng??i qu?n ly Schalke ??u ti??n Rudi Assauer ?? Nh?ng ??n l??t n??. Ban ??u c?? m?t san v?n ??ng t??n l?? Glkeauf-Kampfbahn ? Gelsenkirchen. Tuy nhi??n, trong cu?c ch?y ?ua ??n World Cup 1974, ?i?u n??y ?? ph?i nh??ng ch? cho San v?n ??ng C?ng vi??n m?i, n?i hi?n ??i ???ng k?. Tuy nhi??n, v??o nh?ng n?m 1980, ?i?u n??y cho th?y d?u v?t ???ng k? c?a th?i gian. N?? b? ?nh h??ng b?i Bergsch ? den.

Do ???, PL cho m?t san v?n ??ng m?i ?? ???c t?o ra v??o cu?i nh?ng n?m 1980. ?ay ?? ???c l??m vi?c nhi?u l?n v??o ??u nh?ng n?m 1990. Chi ph?? t?ng t? DM 100 tri?u l??n DM 250 tri?u v?? th?m ch?? l??n 320 tri?u DM. Sau ???, nh?ng ng??i c?? tr??ch nhi?m r??t ph??ch c?m v?? ??t d? ??n l?? v? gi?? cho c??c t?p tin.

V??o th?i ?i?m ???, Schalke 04 kh?ng th? tham gia v??o c??c chi ph??. Hi?p h?i ?? ? cu?i cu?c ph?? s?n. Gel ???o t?o ? nde b? r? s??t v?? m?c. Cau l?c b? kh?? c?? th? tr? ti?n cho ng??i ch?i. PR ? Sident Eichberg, ?? ?i?u khi?n c??c t?m t??a nh?? m?i ban ??u, ?? ph?i t? b?. N?m 1996, Assauer ??n cau l?c b?, ???c ch?i m?nh m? ngay t? ng??y ??u ti??n v?i y t??ng b?t ??u m?t t??a nh?? m?i m?t l?n n?a.

Assauer ?? xoay s? ?? ?n ??nh t??nh h??nh t??i ch??nh c?a cau l?c b? c?a m??nh trong th?i gian ng?n t??ng ??i. N?m 1998, c??c ngan h??ng ?? b? qua ng??n tay c??i c?a h? v?? t??a nh?? m?i c?? th? b?t ??u. M?t san v?n ??ng kh??c ?? ???c t?o ra so v?i d? ??nh ban ??u. V?? d?, n?? c?? m?t m??i nh?? ho??n to??n ???ng v?? m?t b?i c? c?? th? l??i xe ra kh?i ??u tr??ng. San v?n ??ng hi?n ??i nh?t th? gi?i l?? ??u tr??ng sau ??? tr??n Schalke. Trong th?i gian xay d?ng, Narrows ?? ti?p t?c ch?i trong san v?n ??ng c?ng vi??n, tr?c ti?p ch?ng l?i ??u tr??ng m?i. San v?n ??ng c? ?? b? ph?? h?y sau khi di chuy?n.

M?i ? H??ng r??o ch?ng l?i BVB & N U rnberg

K? th?? y??u th??ch y??u th??ch Borussia Dortmund v?? 1. FC N??nberg ?? ?i ??n m?t gi?i ??u blitz. Tr?? ch?i th?c s? ??u ti??n trong san v?n ??ng m?i di?n ra v??o th??ng 8 n?m 2001 t?i Bundesliga. Assauer t? h??o ca ng?i ??u tr??ng v?? kh?ng th? nh?n m?nh r?ng ??? l?? san v?n ??ng ho??n to??n t? nhan ??u ti??n.

Tr??n th?c t?, b??n tay th? n?m kh?ng ??t ???c m?t xu. Schalke c?ng ?? ti?p th? ??u tr??ng c?a h? cho c??c s? ki?n kh??c nhau trong vi?c n??y. T?ng s? gi?i ??u! Cup, Super Cup 2011 ho?c Th? th??ch ??i Th? gi?i Biathlon c?ng nh? nhi?u s? ki?n v?? bu?i h??a nh?c th? thao kh??c di?n ra t?i ?ay.

??u tr??ng m?i ?? tr?i qua l? r?a t?i l?a c?a c? tr??n Bachne r?t l?n v??o n?m 2004. N?? ???c ph??p mang tr?n chung k?t Champions League. T??n ???c ??i t??n th??nh t??n ng??y h?m nay ???c ??i t??n trong m?t n?m. Nh?? s?n xu?t bia c?a Veltins ?? b?o ??m quy?n t??n ??t nh?t cho ??n n?m 2027. N?m 2006, Veltins-Arena l?? m?t trong nh?ng san v?n ??ng quan tr?ng nh?t nh? l?? m?t ph?n c?a World Cup.

N?m 2010, san v?n ??ng ph?i ???c c?i t?o l?n ??u ti??n. M?t m??ng m??i l??m b?ng s?i th?y tinh x?? v??o th??ng 1. L??c ??u, c?? b?ng ch?ng cho th?y c??c gi?ng tuy?t c?? th? ch?u tr??ch nhi?m. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? to??n b? m??i nh?? ph?i ???c c?i t?o. Tr??n th?c t?, tuy nhi??n, n?? ???c cho l?? ?? b? tr??t. Hi?p h?i v?n trao ??i c??c m??ng tuy?t v?i ra kh?i an to??n.

Nh?ng ng??i ham m? y??u th??ch ??u tr??ng m?i. N?m 2014, c? l?? san v?n ??ng tham d? t?t nh?t ? ??c. Trong nh?ng n?m ti?p theo, c? ?? gi??nh v? tr?? th? hai sau ??u tr??ng M?nchner Allianz. Tuy nhi??n, trong th?i gian n??y, hi?p h?i ?? ph?i ??i ph?? v?i m?t m?t m??t kh?? kh?n. Ng??i qu?n ly Langj Rudi Assauer ?? ch?t. B?nh Alzheimer c?a anh ?? ???c t? m??nh c?ng b? tr??c ???. V??o n?m 2019, n?i n??y ?? ???c ??i t??n th??nh khu v?c m?? ??u tr??ng ???c ??t. Bay gi? anh ta ???c g?i l?? Rudi-Assauer-Platz.?B ?B is aby ?? C?? s? 1.

?ay l?? ??a ?i?m EM 2024 Gelsenkirchen

C?ng r?c r? nh? FC Schalke 04, ?i?u n??y c??ng ??t ??p d?ng cho qu?? h??ng c?a cau l?c b?. Ngay c? r?t ??t ng??i ??c bi?t ph?i l??m g?? v?i kho?ng 260.000 ?? th? c? dan ? B?c Rhine-Westphalia s? v??t ra ngo??i qu? b??ng Fu.

Tuy nhi??n, ?i?u n??y kh?ng c?ng b?ng cho th??nh ph?, n?i ?? t?o ra th??nh c?ng s? thay ??i c?u tr??c t? m?t khu v?c khai th??c sang m?t th??nh ph? c?ng ngh? v?? ki?n ??th?c. Khu r?ng th??nh ph? ho?c Nordsternpark ch? ra m?t c??ch ?n t??ng r?ng Gelsenkirchen c?ng c?? m?t ph??p l? ?? cung c?p.