link bóng đá việt nam Lucas Neill ket qua truc tuyen kh?ng ? trong ??i h??nh World Cup c?a ??c

Lucas Neill ?? ???c ch??ng t? n?m 2007.

H??nh 1: Lucas Neill s? b? l? World Cup

M?c d?? ??i WM c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c B?p c?a nh??m ch? ???c c?ng b? v??o tu?n t?i Postcoglou ?? ??a ra m?t quy?t ??nh nhan s?. Lucas Neill, Ch??ng d??i h?n v?? tr??ng ph??ng th? c?a Socceroos, s? kh?ng ???c ??i di?n trong danh s??ch 30 ng??i ???n ?ng to??n di?n.

Chuy??n gia ph??ng th? 36 n?m do ??? World Cup ? Brazil Ch? theo d?i tr??c tivi. Trong c??c v??ng cu?i c??ng c?a n?m 2006 t?i ??c v?? 2010 t?i Solfrika, Quan ?o??n Anh l?? ? r v?? Ng??i ch?i nh??m 96 l?n Ngay c? m?t ph?n kh?ng th? thi?u c?a ??i.

Khi b?t ??u s? nghi?p, Lucas Neill ?? l?n gi??y cho FC Millwall, nh?ng anh ?? d??nh th?i gian C? ch??y ?en, m?? anh ta ch?y trong ph??ng th? t? n?m 2001 ??n 2007. Cho c??c cam k?t cho FC Everton, Galatasaray Istanbul, Cau l?c b? al-Jazira v?? FC Sydney, anh ?y ?? kh?i ??ng cho gi?i th? hai ti?ng Anh k? t? th??ng 2 n?m 2014 Doncaster Rovers. Tuy nhi??n, anh ta ch? ???c s? d?ng kh?ng li??n t?c.

C?ng s? kh?ng b?t ??u ? Brazil Brett Holman .

H??nh 1: Wikimedia, ? David Luu ? (CC By-SA 2.0)