lich thi dau vong loai thu 3 Gi?i th??ng em

T?m quan tr?ng kh?ng th? c?a m?t gi?i v? ??ch th? gi?i ??n Ch?c v? ??ch Chau ?u M?c d?? kh?ng ho??n to??n, nh?ng gi?i ??u ?? quy?n r? c? sau b?n n?m v?? c? sau hai n?m ??n World Cup kh?ng ch? nh?ng ng??i ham m? b??ng c?a Fu ? d??i cau th?n ch?? c?a n?? ? chau ?u. Kh?ng c?? g?? ???ng ng?c nhi??n khi nhi?u ng??i mu?n s?p x?p c??c gi?i v? ??ch chau ?u ?? ??ng ? tr?ng tam c?a Europ ? v?? Global ? Fifthness trong v??i tu?n.

Michel Platini - pr ? sident c?a UEFA

H??nh1: EM 2016 di?n ra t?i qu?? nh?? c?a UEFA-PR ? Sident Michel Platini.

Tuy nhi??n, ?? s?p x?p m?t gi?i v? ??ch chau ?u kh?ng ph?? h?p v?i m?i qu?c gia ? chau ?u, v?? ph?i c?? m?t c? s? h? t?ng t??ng ?ng v?? tr??n h?t, c?? m?t s? l??ng l?n c??c san v?n ??ng hi?n ??i trong ??? ch?i c?? th? ???c ch?i. B?i v?? v?i vi?c xay d?ng Giai ?o?n C?ng nh? vi?c m? r?ng ???ng ph? v?? m?ng l??i ???ng s?t c?? li??n quan ??n chi ph?? cao, nhi?u ly ch? ??n gi?n l?? kh?ng c?? c? h?i s?p x?p m?t tr?n chung k?t v? ??ch chau ?u. UEFA hi?n ?? t??nh ??n ?i?u n??y v?i quy?t ??nh duy nh?t ?? th?c hi?n EM 2020 trong 13 l. Theo c??ch n??y, ngay c? c??c qu?c gia nh? h?n v?i c?? l? m?t ho?c hai san v?n ??ng hi?n ??i c?ng s? ???c h??ng nh?ng ng??i d?n ch??ng tr??nh EM.

Tr??c v?? sau Gi?i v? ??ch chau ?u 2020, m?t v??ng cu?i c??ng s? ???c trao cho m?t ho?c cho ??n nay hai m??y ch?, nh?ng theo h??ng d?n r? r??ng. C??c b??n quan tam ph?i g?i th? m?c ?ng d?ng t?i UEFA cho th?i h?n nh?t ??nh. Trong ba giai ?o?n ?ng d?ng, quy?t ??nh sau ??? ???c ??a ra cho nh?? t? ch?c, theo m?t ng??i k? t? ng??y 11 th??ng 12 n?m 2008, ph?i n??u t??n t?ng c?ng ch??n san v?n ??ng c?ng v?i ba ??u tr??ng l??m thay th? l??m ??a ?i?m. Hai trong s? c??c san v?n ??ng ph?i cung c?p ??t nh?t 50.000 pl ? tze, ba ??t nh?t 40.000 v?? b?n ??t nh?t 30.000 kh??n gi?.

Quy?t ??nh cu?i c??ng l??m cho ?y ban ?i?u h??nh UEFA v??o cu?i giai ?o?n ?ng d?ng th? ba. T??y thu?c v??o s? l??ng ?ng vi??n ?? ?i v??o ??u ra cu?i c??ng, m?t s? v??ng ph?i h?p c?ng c?? th?.

Ban ??u l?? b?y ?ng vi??n cho EM 2016

??i v?i Gi?i v? ??ch chau ?u s?p t?i 2016, di?n ra t?i Ph??p, ban ??u c?? b?y ?ng vi??n. W ? Hrend France, Italy v?? Kei b?t ??u c??c chi?n d?ch c?a ri??ng h?, mu?n t? ch?c gi?i ??u c??ng nhau Na Uy v?? Th?y ?i?n c?ng nh? Scotland v?? x? Wales. Sau khi PL ??u ti??n ???c t?o ra, Scotland v?? x? Wales ?? tuy??n b? t? b? nhanh ch??ng do chi ph?? qu?? cao. V?? n?a n?m tr??c khi b? phi?u, Th?y ?i?n v?? Na Uy c?ng ?? chuy?n hai ?ng vi??n chung kh??c tr? l?i.

Cu?i c??ng, quy?t ??nh ???c ??a ra v??o ng??y 28 th??ng 5 n?m 2010 gi?a Ph??p, Y v?? Tehi. V??o ng??y tr??c cu?c b? phi?u cu?i c??ng, ba ?ng c? vi??n ?? c?? c? h?i thi?t l?p ?y ban ?i?u h??nh UEFA t?i Espace Hippom è ne ? Geneva trong 30 ph??t tr??c khi n?? nghi??m tr?ng. Trong v??ng b? phi?u ??u ti??n, Y ?? t? ch?c 23 ?i?m so v?i 38 cho vi?c v??t m?c v?? 43 cho Ph??p. Sau ???, n?? ?? tr? th??nh m?t cu?c ?ua ch?t ch? gi?a Ph??p v?? Terkei, cu?i c??ng ?? k?t th??c v?i 7: 6 phi?u b?u cho qu?c gia Grande.

??n m?t sau c?a quan ?i?m c?a t? v?ng em ?